Cuprablau Z 50 WP

Preventivni, kontaktni (dotikalni) fungicid/baktericid

Formulacija: močljivi prašek (WP)
Vsebuje: 500 g/kg baker (Cu) iz bakrovega oksiklorida (CuOK)
Veljavnost: 30.11.2017

Lastnosti in način delovanja

Cuprablau Z 50 WP je kontaktni bakrov fungicid, ki deluje na glive in bakterije. Zaradi svojih lastnosti je primeren za integrirano in ekološko varstvo rastlin.

Uporaba

GLAVNE UPORABE:
  • na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 2 kg/ha pri porabi vode 350-700 L na ha. Priporoča se uporaba v fenoloških fazah od zaključka cvetenja dalje (od BBCH 70 dalje). Zadnje tretiranje se opravi v skladu s predpisano karenco. Tretira se v časovnem intervalu od 7 do 10 dni. S sredstvom se lahko trto na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • na pečkatem sadnem drevju za zatiranje škrlupa (Venturia spp.) v odmerku 2 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od mišjega ušesca do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 54-59).  S sredstvom se lahko pečkato sadje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.  Sredstvo lahko deluje fitotoksično v deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C).
KARENCA: trta 21 dni; za pečkato sadno drevje je karenca zagotovljena s časom uporabe.

MANJŠE UPORABE:
  • v grahu in fižolu (svež, s stroki ali brez strokov) za zatiranje fižolove rje (Uromyces appendiculatus) in fižolovega ožiga (Colletotrichum Iindemuthianum) v odmerku 0,8-1,5 kg/ha pri porabi od 350 do 700 L vode na ha.  Priporoča se uporaba od pojava okužb do spravila pridelka, ob upoštevanju karence. S sredstvom se lahko grah in fižol na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • na oljkah za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega očesa (Cycloconium oleaginum) v odmerku 1,4 kg/ha pri porabi od 350 do 700 L vode na ha, v 7-10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje spomladi po zimski rezi oljk - pred pojavom spomladanskega dežja, vendar pred cvetenjem oljke (BBCH 00-60), po cvetenju oljke – od faze, ko plod doseže 50% velikosti (koščice pričnejo lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do faze, ko se poveča značilno obarvanje  (BBCH 75-85), oziroma po obiranju oljk (od BBCH 90 naprej).S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira oljke največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • na lupinarjih (oreh, leska) za zatiranje orehove (lešnikove) črne listne pegavosti (Xanthomonas campestris) v odmerku 2,4 kg/ha pri porabi 350 do 700 L vode na ha.  Tretiranje se opravi spomladi po zimski rezi, v času brstenja (pred cvetenjem) ter v jeseni po spravilu pridelka in odpadanju listja.   S sredstvom se lahko lupinarje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
KARENCA: oljka 14 dni; grah in fižol 3 dni; oreh in lesko – karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.

Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo z eno četrtino potrebne količine vode. Med stalnim mešanjem dodamo odmerjeno količino pripravka. Rezervoar dopolnimo z vodo do želenega volumna in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Tretiramo v mirnem, ne vetrovnem vremenu, da se izognemo zanašanju škropiva. Ostanke škropilne brozge in sprane PE vrečke razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljeni površini.

Mešanje (kompatibilnost)
Cuprablau Z 50 WP se ne sme mešati z nobenim sredstvom, ki ima kislo pH reakcijo. Mešanje s preostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojili je dovoljeno, saj ne vpliva na njihovo učinkovitost, za kar jamči proizvajalec.

OPOZORILA
Sredstvo CUPRABLAU Z 50 WP  se lahko uporablja samo na prostem. Pri uporabi FFS CUPRABLAU Z 50 WP ali drugih sredstev na osnovi aktivne snovi  baker, je treba število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne presega 4 kg čistega bakra na ha.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov baker so v skladu s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.«.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju lupinarjev je treba upoštevati netretiran varnostni pas 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju pečkatega sadnega drevja in oljke je treba upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. 
Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju trte, fižola in graha je treba upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.
Navedene informacije so odobrene s strani pristojnega organa v Sloveniji.

Tehnične informacije

Varnostni listi