Cuprablau Z Ultra WP

Preventivni, kontaktni (dotikalni) fungicid/baktericid
 
Formulacija: močljivi prašek (WP)
Vsebuje: 350 g/kg baker (Cu) iz bakrovega oksiklorida (CuOK)

Lastnosti in način delovanja

Cuprablau Z Ultra WP je kontaktni bakrov fungicid/baktericid, ki deluje na glive in bakterije. Zaradi svojih lastnosti je primeren za integrirano in ekološko varstvo rastlin.

Prednosti

 • Boljša učinkovitost fungicida zaradi dodatka delcev z veliko specifično aktivno površino.
 • Koncentracija bakrovih ionov se hitro dvigne nad mejo toksičnosti za glive, nato pa se ustali na ravnotežni topnosti, ki je pod koncentracijsko mejo, ki bi poškodovala rastlino. Možnosti za pojav fitotoksičnosti praktično ni.
 • Zmanjšan vnos čistega bakra po hektarju.
 • Zelo dobra omočljivost omogoča hitro pripravo škropilne brozge.

Uporaba

GLAVNE UPORABE:

 • Na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 1,8 kg/ha pri porabi vode od 350 do 700 L na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranja v fenoloških fazah od zaključka cvetenja dalje (od BBCH 70 dalje). Zadnje tretiranje se opravi v skladu s predpisano karenco. Ob uporabi zoper peronosporo vinske trte ima sredstvo stransko delovanje tudi zoper rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila). Za zmanjševanje okužbe s  črno pegavostjo vinske trte (Phomopsis viticola) v odmerku 1,8 kg/ha pri porabi vode 300 L na ha. Priporoča se dve tretiranji v eni rastni dobi v fenoloških fazah, ko so poganjki dolgi 1 do 2 cm in ko so poganjki dolgi 2 do 5 cm. S sredstvom se lahko trto na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni.
 • Na pečkatem sadnem drevju za zatiranje škrlupa (Venturia sp.) v odmerku 2,5 kg/ha pri porabi od 350 do 700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se uporaba za zimska in spomladanska tretiranja, v fenoloških fazah od mišjega ušesa do začetka cvetenja (BBCH 54-59). S sredstvom se lahko pečkato sadno drevje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
 • Na breskvah in nektarinah za zmanjševanje okužbe z breskovo kodravostjo (Taphrina deformans) v odmerku 1,8 kg/ha pri porabi od 350 do 700 L vode na ha, v 7 do 14 dnevnih razmikih. Priporoča se uporaba za zimska in spomladanska tretiranja do začetka cvetenja (do BBCH 59).  S sredstvom se lahko breskve in nektarine na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni  rastni sezoni.

Fitotoksičnost
Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.  Sredstvo lahko deluje fitotoksično v deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C).

Karenca
Trta 21 dni; pečkato sadno drevje, breskve in nektarine – karenca je zagotovljena s časom uporabe.

MANJŠE UPORABE:

 • Na pečkatem sadnem drevju  za razkuževanje ran v primeru poškodb po toči ali neurju z vetrom v 0,06% koncentraciji oziroma 60 g na 100 L vode v roku 24 ur po toči ali neurju.
  Opozorilo: Tretiranje za razkuževanje ran je dovoljeno zgolj v nasadih, v katerih je prišlo do popolnega uničenja pridelka in ni predvideno spravilo pridelka (za prehrano, predelavo ali krmo).
 • V grahu in fižolu (svež, s stroki ali brez strokov) za zatiranje grahove plesni (Peronospora viciae)  v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi od 300 do 1000 L vode na ha.  Priporoča se tretiranje v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin. S sredstvom se lahko grah in fižol na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni.
 • Na oljkah za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega očesa (Cycloconium oleaginum) v odmerku 1,8 kg/ha pri porabi od 350 do 700 L vode na ha, v 7-10 dnevnih razmikih. Hkrati sredstvo zatira sivo oljkovo pegavost (Mycocentrospora cladosporioides). Priporoča se tretiranje spomladi po zimski rezi oljk - pred pojavom spomladanskega dežja, vendar pred cvetenjem oljke (BBCH 00-60), po cvetenju oljke – od faze, ko plod doseže 50% velikosti (koščice pričnejo lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do faze, ko se poveča značilno obarvanje (BBCH 75-85), oziroma po obiranju oljk (od BBCH 90 naprej). S sredstvom se lahko oljke na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
 • Na lupinarjih (oreh, leska) za zatiranje orehove (lešnikove) črne listne pegavosti (Xanthomonas campestris)  v odmerku 3,1 kg/ha pri porabi 350 do 700 L vode na ha. Tretiranje se opravi spomladi po zimski rezi, v času brstenja (pred cvetenjem) ter v jeseni, po spravilu pridelka in odpadanju listja. S sredstvom se lahko lupinarje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.

Karenca
Oljka 14 dni; grah, fižol 3 dni; pečkato sadno drevje, oreh, leska – karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.

Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo z eno četrtino potrebne količine vode. Med stalnim mešanjem dodamo odmerjeno količino pripravka. Rezervoar dopolnimo z vodo do želenega volumna in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Tretiramo v mirnem, ne vetrovnem vremenu, da se izognemo zanašanju škropiva. Ostanke škropilne brozge razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljeni površini.

Varstvo pri delu
Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Med škropljenjem s traktorsko / nošeno škropilnico je obvezna uporaba zaščitnih rokavic, delovnega kombinezona, zaščitne obutve ter zaščite za oči/obraz.  Pri stiku s škropljenimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

Mešanje (kompatibilnost)
Cuprablau Z Ultra WP se ne sme mešati z nobenim sredstvom, ki ima kislo pH reakcijo. Mešanje s preostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojili je dovoljeno, saj ne vpliva na njihovo učinkovitost, za kar jamči proizvajalec

Varstvo okolja in varnostni pasovi
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda.  Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju pečkatega sadnega drevja in lupinarjev je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju oljk, fižola, graha, breskev in nektarin je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. In 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju trte je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

OPOZORILO
Sredstvo CUPRABLAU Z ULTRA WP  se lahko uporablja samo na prostem. Pri uporabi FFS CUPRABLAU Z ULTRA WP ali drugih sredstev na osnovi aktivne snovi  baker, je treba število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne presega 4 kg čistega bakra na ha.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV
Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov baker so v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta: Uredba št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.

Navedene informacije so odobrene s strani pristojnega organa v Sloveniji.

Tehnične informacije

Varnostni listi