BAKROV OKSIKLORID ( CuOK ): dibakrov klorid trihidroksid

Zakonodaja v Evropski skupnosti in Sloveniji

Osnovna Direktiva Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v promet je uvedla centralizacijo ocenjevanja in registracije aktivnih snovi (AS). Z ocenitvijo se AS vključi v Prilogo I k Direktivi ali ne.

AS se odobri, če se lahko glede na sedanja znanstvena in tehnična spoznanja predvideva, da je izpolnjen obširen seznam dokumentacije in študij kot: fizikalno-kemične lastnosti, analitske metode, toksikološke študije in študije metabolizma, delovanje, ostanki, usoda in obnašanje v okolju, ekotoksikološke študije ter razvrstitev in označevanje v skladu z direktivami, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje (CLP) kemičnih snovi in zmesi, z globalno usklajenim sistemom (GHS).

Uredba CLP/GHS je tesno povezana z Uredbo REACH (Registracija, Evalvacija, Avtorizacija in omejevanje kemikalij). Pridobljene informacije v okviru odločb Uredbe REACH je potrebno uporabiti za razvrščanje kemikalij. V okviru ocenjevanja snovi REACH je za izvajanje zadolžena Evropska Agencija za kemikalije (ECHA).

Referenčna številka (ECHA) snovi - bakrov oksiklorid je:  02-2119698277-20-0000

Bakrov oksiklorid (CuOK) je pozitivno ocenjena AS, s čimer se na celotnem območju Evropske unije lahko registrirajo FFS, ki vsebujejo snov – bakrov oksiklorid.

Kompleksna evropska zakonodaja (vključno z novo Uredbo ES št. 1107/2009) je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Slovensko zakonodajo je implementirana z Zakonom o FFS in vsemi podzakonskimi predpisi.

Namen uporabe AS – Bakrov oksiklorid

AS se uporablja za FFS v obliki, v kateri se dobavlja uporabniku in je namenjena varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi ali preprečevanju delovanja takih organizmov na prostem in za namen uporabe v rastlinjakih.

V Cinkarni Celje proizvajamo bakrove fungicide z AS – bakrov oksiklorid v obliki močljivega praška (WP – wettable powder): Cuprablau Z 35 WP in Cuprablau Z Ultra WP.

V letu 2013 smo pričeli tudi s proizvodnjo bakrovega fungicida Cuprablau Z 50 WP.

Tehnične informacije

Varnostni list: