Alliance WG

Vsebuje:
DIFLUFENIKAN ........................................... 600 g/kg (60 % w/w)
METSULFURON-METIL ………...………………..… 60 g/kg (6 % w/w)

Močljiva zrnca (WG)

Alliance® je herbicid za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela za spomladansko tretiranje ozimne pšenice, ozimnega ječmena, ozimne rži in tritikale ter jarega ječmena in jare pšenice.  


NAVODILO ZA UPORABO
Način delovanja: Alliance® je sistemični in selektivni herbicid, ki deluje preko listov in korenin.
Uporaba: Sredstvo Alliance® se uporablja za zatiranje enoletnega širokolistnega plevela v odmerku 100 g/ha za spomladansko tretiranje ozimne pšenice, ozimnega ječmena, ozimne rži in tritikale ter jarega ječmena in jare pšenice ob porabi vode 200 – 400 L/ha.
Čas uporabe: Tretira se spomladi, po vzniku gojenih rastlin, v rastnem stadiju od pojava tretjega lista do konca razraščanja posevka žit (BBCH 13-29).
Spekter delovanja:  Sredstvo Alliance®  se uporablja za zatiranje naslednjih plevelnih vrst: vijolice (Viola sp.), jetičniki  (Veronica sp.), koprive (Lamium sp.),  kamilice (Matricaria spp.), njivska spominčica (Myosotis arvensis),  poljski mak (Papaver rhoeas), rosnice (Fumaria sp.), zebrat (Galeopsis sp.), navadna zvezdica (Stellara media), njivski mošnjak (Thlaspi arvense),  navadna ogrščica (Brassica napus), krvomočnica (Geranium sp.), plazeča lakota (Galium aparine), modri glavinec (Centaurea cyanus), navadni plešec (Capsela bursa pastoris) in navadni srakoperec (Apera spica venti).
Opozorila: S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.
Karenca: Zagotovljena je s časom uporabe.
Fitotoksičnost: Sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno.
Mešanje: O možnostih mešanja z drugimi sredstvi se priporoča predhodno posvetovanje z distributerjem, kmetijskim svetovalcem ali z imetnikom registracije.
posuši. Delavec se lahko z namenom pregleda posevka na tretirani površini zadržuje največ 2 uri dnevno.
Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.
Klavzula o jamstvu: Izdelovalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži.

Lahko se uporablja tudi na vodovarstvenih območjih (VVO)

 

Varnostni listi