Cuprablau Z 50 WP

Preventivni, kontaktni (dotikalni) fungicid/baktericid
 
Formulacija: močljivi prašek (WP)
Vsebuje: 500 g/kg baker (Cu) iz bakrovega oksiklorida (CuOK)

Lastnosti in način delovanja

Cuprablau Z 50 WP je kontaktni bakrov fungicid/baktericid, ki deluje na glive in bakterije. Zaradi svojih lastnosti je primeren za integrirano in ekološko varstvo rastlin.

Uporaba

GLAVNE UPORABE:
  • Na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 2 kg/ha pri porabi vode 350 - 700 L/ha. Priporoča se uporaba v fenoloških fazah od zaključka cvetenja dalje (od BBCH 70 dalje). Zadnje tretiranje se opravi v skladu s predpisano karenco. Tretira se v časovnem intervalu od 7 do 10 dni. S sredstvom se lahko trto na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na pečkatem sadnem drevju za zatiranje škrlupa (Venturia spp.) v odmerku 2 kg/ha pri porabi vode 350 - 700 L/ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od mišjega ušesca do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 54 - 59).  S sredstvom se lahko pečkato sadje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
Fitotoksičnost
Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.  Sredstvo lahko deluje fitotoksično v deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C).
 
Karenca
Trta 21 dni; za pečkato sadno drevje je karenca zagotovljena s časom uporabe.

MANJŠE UPORABE:
  • V grahu in fižolu (svež, s stroki ali brez strokov) za zatiranje fižolove rje (Uromyces appendiculatus) in fižolovega ožiga (Colletotrichum Iindemuthianum) v odmerku 0,8 -1,5 kg/ha pri porabi vode od 350 - 700 L/ha.  Priporoča se uporaba od pojava okužb do spravila pridelka, ob upoštevanju karence. S sredstvom se lahko grah in fižol na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na oljkah za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega očesa (Cycloconium oleaginum) v odmerku 1,4 kg/ha pri porabi vode od 350 - 700 L/ha, v 7 - 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje spomladi po zimski rezi oljk - pred pojavom spomladanskega dežja, vendar pred cvetenjem oljke (BBCH 00 - 60), po cvetenju oljke - od faze, ko plod doseže 50% velikosti (koščice pričnejo lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do faze, ko se poveča značilno obarvanje  (BBCH 75 - 85), oziroma po obiranju oljk (od BBCH 90 naprej).S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira oljke največ trikrat v eni rastni sezoni.
  • Na lupinarjih (oreh, leska) za zatiranje orehove (lešnikove) črne listne pegavosti (Xanthomonas campestris) v odmerku 2,4 kg/ha pri porabi vode od 350 - 700 L/ha. Tretiranje se opravi spomladi po zimski rezi, v času brstenja (pred cvetenjem) ter v jeseni po spravilu pridelka in odpadanju listja. S sredstvom se lahko lupinarje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
Fitotoksičnost
Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično.  Sredstvo lahko deluje fitotoksično v deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C).
 
Karenca
Oljka 14 dni; grah in fižol 3 dni; oreh in leska – karenca je zagotovljena s časom uporabe.
 
Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.
 
Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo z eno četrtino potrebne količine vode. Med stalnim mešanjem dodamo odmerjeno količino pripravka. Rezervoar dopolnimo z vodo do želenega volumna in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Tretiramo v mirnem, ne vetrovnem vremenu, da se izognemo zanašanju škropiva. Ostanke škropilne brozge in sprane PE vrečke razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljeni površini.
 
Varstvo pri delu
Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Med škropljenjem s traktorsko / nošeno škropilnico je obvezna uporaba zaščitnih rokavic, delovnega kombinezona, zaščitne obutve ter zaščite za oči/obraz. Pri stiku s škropljenimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).
 
Mešanje (kompatibilnost)
Cuprablau Z 50 WP se ne sme mešati z nobenim sredstvom, ki ima kislo pH reakcijo. Mešanje s preostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojili je dovoljeno, saj ne vpliva na njihovo učinkovitost, za kar jamči proizvajalec.
 
Varstvo okolja in varnostni pasovi
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju lupinarjev je treba upoštevati netretiran varnostni pas 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju pečkatega sadnega drevja in oljke je treba upoštevati netretiran varnostni pas 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju trte, fižola in graha je treba upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.
 
OPOZORILO
Sredstvo Cuprablau Z 50 WP  se lahko uporablja samo na prostem. Pri uporabi FFS Cuprablau Z 50 WP ali drugih sredstev na osnovi bakrove aktivne snovi, je potrebno število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne presega 4 kg čistega bakra na ha.
 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV
Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov baker so v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta: Uredba št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS.
 
Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.
 
Navedene informacije so odobrene s strani pristojnega organa v Sloveniji.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Tehnične informacije

Varnostni listi