BAKROV OKSIKLORID ( CuOK ): dibakrov klorid trihidroksid

Referenčna številka (ECHA) snovi - bakrov oksiklorid:  02-2119698277-20-0000


Zakonodaja v Evropski skupnosti in Sloveniji
Osnovna Direktiva Sveta št. 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v promet je uvedla centralizacijo ocenjevanja in registracije aktivnih snovi (AS). Z ocenitvijo po tej direktivi se je AS bakrov oksiklorid vključil v Prilogo I.

Leta 2009 je Evropski parlament in svet sprejel Uredbo št. 1107/2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS. V skladu z Uredbo št. 1107/2009 se AS, ki so vključene v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, štejejo kot registrirane z navedeno uredbo. Za izvajanje Uredbe št.  1107/2009 je Evropska Komisija sprejela Izvedbeno uredbo št. 540/2011, ki ureja seznam AS, vključenih v Prilogo I k Direktivi 91/414/ES.

AS se odobri, če se lahko glede na sedanja znanstvena in tehnična spoznanja predvideva, da je izpolnjen obširen seznam dokumentacije in študij kot: fizikalno-kemične lastnosti, analitske metode, toksikološke študije in študije metabolizma, delovanje, ostanki, usoda in obnašanje v okolju, ekotoksikološke študije ter razvrstitev in označevanje v skladu z Uredbo CLP: Uredba št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006. Uredba CLP ureja razvrščanje, označevanje in pakiranje kemičnih snovi in zmesi z globalno usklajenim sistemom (GHS).

S CLP Uredbo je povezana Uredba REACH: Uredba št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). S to Uredbo je bila ustanovljena Evropska Agencija za kemikalije (ECHA), ki je zadolžena za ocenjevanje snovi in izvajanje te Uredbe.

AS Bakrov oksiklorid (CuOK) je EFSA ocenila pozitivno, s čimer se na celotnem območju Evropske unije lahko registrirajo FFS, ki vsebujejo to AS.

Vse Uredbe, ki jih sprejme Evropski parlament in Svet ali Evropska komisija so za vse države članice Evropske unije v celoti zavezujoče. Direktive, ki jih sprejme isti zakonodajalec pa niso neposredno uporabne in jih mora vsaka članica EU implementirati v svojo zakonodajo.

V Sloveniji področje registracije in izdajo dovoljenj FFS ter izvajanje Uredbe št. 1107/2009 ureja Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS-1) z vsemi svojimi podzakonskimi predpisi.

Namen uporabe
AS bakrov oksiklorid se uporablja za proizvodnjo FFS v obliki, v kateri se dobavlja uporabniku. FFS na osnovi AS bakrov oksiklorid so namenjena varstvu rastlin pred vplivi škodljivih organizmov na prostem in v zavarovanih prostorih (rastlinjaki, plastenjaki, visoki tuneli itd.).

V Cinkarni Celje proizvajamo bakrove fungicide z AS - bakrov oksiklorid v obliki močljivega praška (WP – wettable powder): Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP in Cuprablau Z Ultra WP.

Embaliranje
25 kg, big-bag vreča

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Tehnične informacije

Varnostni list: