Epoktit Primer

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
Epoktit Primer je dvokomponenten epoksi-poliamidni premaz. Odlikuje se po dobri oprijemljivosti, trdnosti, odpornosti na vpliv kemikalij, industrijske atmosfere. Služi kot osnovni premaz v epoksidnih sistemih zaščite.


Uporaba
Uporablja se za zaščito kovinskih površin na področju ladjedelništva, hidroenergetike, kemijske industrije, rafinerij ter prehrambene industrije.


Tehnični podatki
videz: barve polsijajen
niansa: oksidno rdeča
teoretična poraba:0,10 kg/m2 za debelino 25 mikr.
debelina suhega filma: 25 mikr. s čopičem; 40 mikr. z airless napravo
vsebina suhe substance: 74-80 ut. %
specifična teža: 1,50 – 1,55 g/cm3
plamenišče: 25°C
viskoznost: 35 - 45 sek. po F7 (komp. A)
obstojnost: do 150°C na suhi toploti; do 80°C v mokrem
čas sušenja: na dotik 2 uri pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma je 12 ur; popolnoma suh je v 24 urah.
čas uporabnosti zamešanega premaza: 6 ur


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po 5 in 20 kg


Skladiščenje
Najmanj 3 leta v dobro zaprti embalaži pri normalnih pogojih.


Navodilo za delo
Priprava površine: Površino dobro očistimo, po možnosti opeskamo (do stopnje Sa 2,5 po švedskem standardu SIS 055900).
Priprava barve: Komponento A in komponento B pred uporabo medsebojno združimo in dobro premešamo, po možnosti z mešalom. Tako pripravljen premaz lahko redčimo po 20 minutah. Čas uporabe pripravljenega premaza (A+B komponenta) je 6 ur pri temperaturi 20°C.
Utežno razmerje: komp. A : komp. B = 4 : 1
Volumsko razmerje: komp. A : komp. B = 2 : 1
Razredčilo: Razredčilo 224
Nanašanje barve: S čopičem, valjem, zračno pištolo ali airless napravo, pri temperaturi nad 10°C.


Sistem uporabe
Na osnovna premaza EPOKTIT Primer nanašamo naslednje pokrivne premaze: EPOKTIT B, C, K in TERAPOX.


Opozorila
Komponenta A: Vnetljivo.Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
Komponenta B: Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči.


Obvestila
Komponenta A:  Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik z očmi. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in mila. Ne izprazniti v kanalizacijo. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje zmes izomer ksilena. Vsebuje bisfenol A epoksi smolo z MM > 700.
Komponenta B: Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje zmes izomer ksilena in poliaminoamid (R41)


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.