Korocink E

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
Korocink E je dvokomponenten cinkov premaz na osnovi epoksi veziva. Namenjen je za kvalitetno antikorozijsko zaščito jeklenih in železnih konstrukcij. Površina mora biti opeskana. Odlikuje se po veliki odpornosti na tlak, abrazijo in morsko vodo. Preko premaza se lahko vari pri debelini filma do 25 mikronov.


Uporaba
Uporablja se kot osnovni premaz v vseh glavnih industrijskih panogah, kot so ladjedelnice, hidrocentrale, vodovodi, strojne tovarne, plinarne, naprave za čiščenje voda, itd.


Tehnični podatki
Videz barve: mat
Niansa: siva
Teoretična poraba: 0,15 kg/m2 za debelino 25 mikr.
Debelina suhega filma: 25 mikr. zračna pištola, 35-40 mikr. airless
Vsebina suhe substance: 90-95 ut. % (komp. A), 96 % čistega cinka v suhem filmu
Specifična teža: 4,00-4,30 g/cm3 (komp. A)
Plamenišče: 25°C
Viskoznost: 50-70 sek. po F10 (komp. A)
Obstojnost: do 200°C na suhi toploti; do 90°C v mokrem
Čas sušenja: na dotik 1 uro pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma 6 ur; popolnoma suh po 12 urah.


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po 50 kg.


Skladiščenje
12 mesecev v dobro zaprti originalni embalaži. Temperatura skladiščenja nad 5°C.


Navodila za delo
Priprava površine: Peskanje do stopnje Sa 2,5 po švedskem standardu SIS 055900.
Priprava barve: Komp. A pred uporabo dobro premešamo in nato med mešanjem dodamo Komp. B. Združene komponente mešamo 5 do 10 minut. Premaz moramo porabiti v šestih urah.
Razmerje mešanja:Utežno razmerje mešanja: komp. A : komp. B = 97 : 3. Volumsko razmerje mešanja: komp. A : komp. B = 9 : 1
Razredčilo: Razredčilo 224
Nanašanje barve: S čopičem, valjem, pištolo na komprimirani zrak. Premaz nanašamo pri temperaturi nad 5°C.


Sistem uporabe
Običajno nanašamo na dva osnovna premaza KOROCINKA E pokrivne premaze na osnovi epoksi veziv, katran – epoksi, klorkaučuka.


Opozorila
Komponenta A:
Vnetljivo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Komponenta B: Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Nevarnost  hudih poškodb oči.


Obvestila
Komponenta A: Hraniti izven dosega otrok. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in mila. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Pripravek  in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. Vsebuje bisfenol A epoksi smolo z molsko maso > 700
Komponenta B: Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.
Vsebuje zmes izomer ksilena in poliaminoamid.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.