Terapox

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
Terapox je dvokomponenten premaz na osnovi izbrane kombinacije epoksidne in katranske smole. Suh premaz je žilav, zelo odporen na abrazijo, vremenske vplive, vodo, razredčene kisline, luge, soli, mineralna olja in pralna sredstva.


Uporaba
Uporablja se v najtežjih pogojih (pod zemljo, v agresivnem okolju), za zaščito kovinskih in betonskih površin: v vodogradnji, kemijski industriji, pri napravah za odpadne vode, naftovodih, rezervoarjih, itd.


Tehnični podatki
Videz barve: polsijajen
Niansa: črna
Teoretična poraba: 0,35 kg/m2 za debelino 150 mikr.
Debelina suhega filma: 150 mikr. s čopičem; 220 mikr. z airless napravo
Vsebina suhe substance: 75-85 ut. % (komp. A)
Specifična teža: 1,40-1,45 g/cm3 (komp. A)
Plamenišče: 25°C
Viskoznost: 20-30 sek. po F10 (komp. A)
Obstojnost: do 150°C na suhi toploti; do 90°C v mokrem
Čas sušenja: na dotik 2 uri pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma 48 ur; popolnoma suh v 4 dneh.


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po 20 kg


Skladiščenje
Najmanj 3 leta, v dobro zaprti originalni embalaži pri normalnih pogojih.


Navodila za delo
Priprava površine:
Površino temeljito očistimo, po možnosti opeskamo (Sa 2,5).
Priprava barve: Komponenti A in B pred uporabo združimo in dobro premešamo. Po mešanju mora barva mirovati 15 – 20 minut, da poteče glavna polimerizacija. Nato jo lahko redčimo na ustrezno delovno viskoznost. Premaz moramo porabitri v šestih urah.
Razmerje mešanja: Utežno: komp. A : komp. B = 17 : 3; Volumsko: komp. A : komp. B = 4 : 1
Razredčilo: Razredčilo 224
Nanašanje barve: S čopičem, valjem, zračno pištolo ali airless napravo pri temperaturi nad 5°C.


Sistem uporabe
Terapox lahko nanašamo samostojno v 3-4 slojih na opeskane jeklene površine. Kvalitetno zaščito dosežemo, če na dva osnovna premaza KOROCINK E nanesemo po 48 urah 2-3 sloje TERAPOX-a. Betonske površine zaščitimo s 3 do 4 sloji TERAPOX-a, s tem, da je prvi nanos razredčen 30 %.


Opozorila
Komponenta A:
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v  stiku s kožo. Draži kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Lahko povzroči raka (vsebuje premogov katran-skupina rakotvornosti 2).
Komponenta B: Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Nevarnost  hudih poškodb oči.


Obvestila
Komponenta A: Hraniti zaklenjeno. Hraniti izven dosega otrok. Med uporabo ne jesti in ne piti. Ne vdihavatiplina/dima/hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in  očmi. Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. Vsebuje premogov katran.
Komponenta B: Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje zmes izomer ksilena poliaminoamid.

Premaz je bil testiran na ZAG Slovenije glede vodoneprepustnosti – poročilo št. P 1094/97 – 410-1 z dne 16. 10. 1997.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.