Repcoat - PVDF

Antikorozijska zaščita z Repcoatom
REPCOAT je fluoriran termoplast – polivinilidenfluorid, ki ima podobne lastnosti kot PTFE.

Lastnosti
Prevleka REPCOAT ima veliko mehansko odpornost, je zelo odporna proti obrabi in staranju, odporna v UV in gama žarkih, je neadhezivna in fiziološko neoporečna.

ODPORNA je v večini organskih in anorganskih kislin in baz, odvisno od temperature in koncentracije medija, v alifatskih in aromatskih ogljikovodikih, alkoholih in topilih.

NEODPORNA je v kadeči žveplovi kislini, močno bazičnih aminih, v zelo vročih in koncentriranih alkalijah, v talini alkajskih kovin. Nabreka v močnih polarnih topilih kot sta aceton in etilacetat.

Uporaba
Zaradi odličnih fizikalnih in kemičnih lastnosti prevleko REPCOAT največ uporabljamo v kemični in farmacevtski industriji za zaščito naprav, ki so izpostavljene agresivnim medijem, višjim temperaturam, obrabi in udarcem.

Nanašanje Repcoata
REPCOAT nanašamo elektrostatsko samo v lastnem obratu. Maksimalne dimenzije predmeta, ki jih zaščitimo so:
Dolžina:1900 mm, širina:1700 mm, višina:1700 mm

Fizikalne lastnosti

Debelina nanosa 0,5 mm
Specifična teža 1,76-1,78 g/cm3
Prelomna trdnost 400-500 kg/cm2
Trdota po Shoru-u D 77-D 82
Modul elastičnosti 8,7·103 kg/cm2
Termična prevodnost 3·10^-4 cal/cm.sek. °C
Koeficient linearnega raztezka 12·10^-5 °C
Temperatura uporabnosti max. 130°C
Tališče 178°C
Temperatura deformacije 140°C
Dielektrična konstanta 8 pri 103^-104 Hz
Koeficient trenja
- statični
- dinamični

0,4
0,3