RCGIPS

Tip
RCGIPS je stranski produkt, ki nastaja pri proizvodnji titanovega dioksida. Je nevtralni proizvod nevtralizacije preostale žveplove kisline iz proizvodnje TiO2 z apnenčevo moko in apnenim mlekom. Je rdeče rjave barve, debelo zrnatega, delno vezljivega in vlažnega značaja. Poleg sadre  (CaSO4 x 2H2O) vsebuje še železove okside, titanov dioksid ter sledove kremena in magnezijevih hidroksidov. 

Uporaba
Z RCGIPSOM je možno rokovati in ravnati podobno kot z naravnimi zemljinami izkopne kategorije 2 do 3. Ta produkt  ima boljše trdnostne lastnosti, brežine nasipov se lahko oblikujejo v stabilnih naklonih 1:2 do 1:1,5. Po njenih  površinah je možen promet s kamioni ali drugimi vozili. Plasti iz zgoščene, nabite titanove sadre so malo do zelo malo prepustne za vodo. Ožeta titanova sadra je odlična alternativa naravnim zemljinam za naslednjo uporabo:
- za zapolnjevanje v nizkih gradnjah, zlasti za kontrolirano zapolnjevanje starih mokrih odlagališč (akumulacije za 
  Travnikom),
- za protipoplavne in protihrupne nasipe,
- za pokrovne plasti na odlagališčih,
- za konstrukcijske nasipe višine do 5m, ki niso podvrženi dinamičnim (prometnim) obremenitvam

Material je ustrezen, če njegova vlažnost ne presega 35 % (geotehnična vlaga ).

Embaliranje
V razsutem stanju!

Tehnični podatki

Vsebnost CaSO4x2H2O min 60,0 % ISO 1587, Rent. difrakcija
Vsebnost Fe (tot) max 15 % Volumetrična metoda
Vlaga (geotehnična) 27-35 % ISO/TS 17892-1
pH 7-9 ISO 10390

Tehnične informacije

Varnostni listi