Statistična obdelava in analiza podatkov

Statistična obdelava in analiza podatkov

Vaše podatke (procesne in laboratorijske meritve, rezultate anketnih vprašalnikov, rezultate biomedicinskih testiranj, rezultate razvojnih projektov, ekonometrične podatke,…) obdelamo in pripravimo statistično analizo z uporabo različnih statističnih orodij:

  • osnovna statistika (opisna statistika, statistični testi, korelacije, grafični prikazi, verjetnostne porazdelitve,…),
  • linearni modeli (multipla linearna regresija – MLR, analiza variance – ANOVA, analiza kovariance ANCOVA, analiza osnovnih komponent – PCA, …),
  • nelinearni modeli (splošni regresijski modeli – Logit, Probit, naravna rast, časovne vrste, strukturne enačbe - SEM,…),
  • multivariatna analiza (analiza razvrščanja v skupine, faktorska analiza, multidimenzionalno skaliranje, analiza zanesljivosti, diskriminantna analiza,…),
  • procesna statistika (6 sigma, SPC – stabilnost in sposobnost procesov – kontrolne karte, načrtovanje preskusov – DOE,…),
  • nevronske mreže – ANN, klasifikacija in napovedovanje za večje število podatkov (več nivojski perceptron - MLP, radialne bazne funkcije - RBF mreže, splošni regresijski modeli mrež - GRNN, …).

Pripravljamo tudi validacijska poročila ter izračune merilnih negotovosti za laboratorijska testiranja.