CINKARNA CELJE

Metalurško kemična

industrija Celje, d. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETNO POROČILO

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celje, marec 2021
Vsebina
I.     Poslovno poročilo
3
Zgoščen prikaz poslovanja 3
Splošni podatki
Osnovno 4
Sedež podjetja, lokacije, povezano podjetje, predstavništvo 5
Organiziranost podjetja 6
Opis podjetja 7
Vizija podjetja 7
Poslanstvo 7
Poročilo Uprave 8
Poročilo Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d. 12
Notranjerevizijsko poročilo 17
Dejavnosti in prodajni programi podjetja 18
Analiza rezultatov in poslovanja v letu 2020 19
Prodaja 19
Poslovni izid 22
Delnice – njihova vrednost in promet 22
Dividende 23
Odhodki in stroški 24
Sredstva in viri 26
Tveganja delovanja podjetja in njihovo upravljanje 29
Izjava o upravljanju  družbe 42
Sistem notranjih kontrol in Upravljanja tveganj v povezavi s postopkom računovodskega poročanja 42
Podatki o delovanju skupščine družbe s pristojnostmi, pravicah delničarjev in njihovem upravljanju 43
Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora s komisijami 43
Prejemki članov organov vodenja in nadzora 45
Kodeks upravljanja javnih delniških družb 47
Kodeks etičnega ravnanja in dela 47
Politika raznolikosti 47
Temelji razvoja in strategija 49
Naložbe 49
Razvojna dejavnost 51
Zagotavljanje kakovosti 51
Strategija 52
Izjava o nefinančnem poslovanju 54
Opis poslovnega modela na področju nefinančnega poslovanja 54
Opis okoljske politike 54
Opis socialne politike 56
Opis kadrovske politike in varstvo pri delu 59
Stroški varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva 65
Opis politike spoštovanja človekovih pravic 65
Opis politike boja proti korupciji in podkupovanju 65
Ključni nefinančni kazalniki 66
Ključna tveganja in njihovo obvladovanje 66
Skrbni pregledi 67
1

II.    Računovodsko poročilo 68
Računovodski izkazi 68
Pojasnila k računovodskim izkazom 74
Pomembnejši poslovni dogodki, ki so nastopili po koncu poslovnega leta 100
Poročilo neodvisnega revizorja 101
Zbirni prikaz poslovanja od leta 2010 105
Skupščina podjetja/struktura kapitala 106
Izjava članov poslovodstva in oseb odgovornih za sestavo letnega poročila 107
Kultura podjetja (na platnici) 108
2
 

     I.       POSLOVNO POROČILO

 

Zgoščen prikaz poslovanja v zadnjih treh letih

 

     v €

 

2018

2019

2020

%
sprememba
20
20/2019

Prodaja

163.960.861

172.586.979

172.386.851

 -

Čisti poslovni izid

30.558.183

21.436.385

18.950.656

 - 12

Vsota izplačanih dividend

21.547.246

22.848.863

13.559.325

 - 41

Kapital (31.12.)

173.925.466

170.342.846

174.016.279

 + 2

 

 

 

 

 

Donos na kapital (ROE)

21,7%

14,7%

12,5%

 - 15

 

 

 

 

 

Podatki na delnico (diluted)

 

 

 

 

- Čisti poslovni izid

37,51 €

26,53 €

23,45

  - 12

- Izplačane dividende

 

 

 

 

          Bruto

26,52 €

28,27 €

17,00 €

  - 40

          Neto

19,89 €

21,20 €

12,75 €

 - 40

- Kapital

213,50 €

210,8 €

215,37 €

 + 2

 

 

 

 

 

- Tržna cena (31.12.)

181,0 €

187,5 €

178,0 €

 - 5

 

 

 

 

 

Število delnic

814.626

807.977

807.977

 -

Število lastnih delnic

6.649

10.652

21.951

 + 106

Število delničarjev (31.12.)

2078

1920

1920

 -

Število zaposlenih (31.12.)

908

846

824

   - 3

 
3

Splošni podatki

 

Osnovno

 

Cinkarna, metalurško kemična industrija Celje, d. d., je organizirana kot delniška družba, s sedežem v Celju, Kidričeva 26 in vpisana v sodni register sodišča v Celju s številko I-402-00.

 

Pomembnejše dejavnosti so:

-          proizvodnja titanovega dioksida,

-          proizvodnja žveplove kisline,

-          predelava cinka,

-          proizvodnja proizvodov za kmetijstvo,

-          proizvodnja antikorozijskih premazov in praškastih lakov,

-          predelava fluoriranih polimerov in elastomerov,

-          vzporedne storitvene dejavnosti.

 

Drugi podatki družbe:

-          davčna številka   15280373

-          matična številka   5042801

-          šifra dejavnosti   20.120

-          velikost družbe   velika delniška družba

-          poslovno leto    koledarsko leto

 


4

Sedež podjetja, lokacije, povezano podjetje, predstavništvo

 

 

Podjetje  

Cinkarna, metalurško kemična industrija Celje, d. d.

Sedež podjetja

Kidričeva 26, 3000 Celje

 

Telefon–centrala:

(+386) 03 427 6000

 

FaxUprava: 

(+386) 03 427 6106

 

Telex:  

36517 METKEM SI

 

E-pošta: 

info@cinkarna.si

 

Spletna stran:

www.cinkarna.si

 

Dislocirana poslovna enota

Kemija Mozirje

Sedež

Ljubija 11, Mozirje

 

Telefon:

(+386) 03 837 0900

 

Fax:

(+386) 03 837 0950

 

 

 

5

Organiziranost podjetja

 

Podjetje je organizirano kot sestav organizacijsko in upravljavsko ločenih poslovno izidnih centrov, centraliziranih podpornih služb in centralizirane enote za zagotavljanje storitev vzdrževanja ter energetske infrastrukture.

 

 

Uprava

 

 

 

Poslovne enote


     

Graphics 

 

 

 


 


 


 


 


 


PE TITANOV DIOKSID

 

direktor Tomi Gominšek

PE METALURGIJA

 

direktor Friderik Madarasi

PE KEMIJA CELJE

 

direktor Andrej Lubej

PE KEMIJA MOZIRJE

 

direktorica Irena Vačovnik

PE POLIMERI

 

direktor Darko Košak

SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE

 

Graphics Graphics

Finančna služba

direktor Jurij Vengust do 30. 6. 2020

Marketing

direktorica Irena Franko Knez

Služba za raziskave in razvoj

vodja Pavel Blagotinšek

Investicijska služba

vodja Blaž Črepinšek

Kadrovsko splošna služba

vodja Marko Cvetko

Sl. za varnost in zdr. pri delu

vodja Otmar Slapnik

Pravna služba

vodja Gregor Gajšek

Služba kakovosti

vodja Ksenija Gradišek

Služba za varstvo okolja

vodja Bernarda Podgoršek Kovač

Računovodska služba

vodja Karmen Fujs

Služba informatike

vodja Boris Špoljar

Graphics

 


 


 

Služba za notranjo revizijo

 

vodja Patricija Veršič do 30. 9. 2020

vodja Jure Vezjak od 1. 10.

 

PE VZDRŽEVANJE IN ENERGETIKA

direktor Jože Gajšek

 

 

  

 6

Opis podjetja

 

Cinkarna Celje, d. d., sodi s svojo 148-letno tradicijo neprekinjenega delovanja med najtrdoživejša podjetja slovenskega gospodarskega prostora. Do leta 1968 je bila opredeljujoča dejavnost podjetja metalurgija, z zagonom tovarne pigmenta titanovega dioksida v letu 1972 in njeno kasnejšo širitvijo, pa se Cinkarna Celje, d. d., uvršča med podjetja kemijsko predelovalnega sektorja. Z 824 zaposlenimi, ki letno ustvarijo 172,4 milijonov € prometa, pri čemer je okoli 92 % prodaje ustvarjene na izvoznih trgih, zavzemamo prvo mesto v slovenskem kemijsko predelovalnem sektorju in se s tem umeščamo med najpomembnejša in najuspešnejša slovenska industrijska podjetja.

 

 

Vizija podjetja

 

Cinkarna Celje, d. d., želi utrditi in nadgraditi svoj mednarodni status zaupanja vrednega, zanesljivega in predanega proizvajalca pigmenta titanovega dioksida. Poseben poudarek je pri tem namenjen razvijanju odličnega razmerja cena/kakovost/hitrost dobav naših izdelkov. Zadržati želimo tržna položaja, več kot odstotek vse svetovne in več kot tri odstotke vse evropske porabe pigmenta titanovega dioksida. Na zahtevnih zahodnih trgih želimo doseči status vrhunskega ponudnika bakrovih fungicidov in nadgraditi položaj vodilnega ponudnika praškastih lakov v regiji.

 

 

Poslanstvo

 

S strokovnim in družbeno odgovornim izvajanjem kemijskih in metalurških procesov proizvajamo širok nabor izdelkov, nujnih za naš vsakdan. Zagotavljamo delo in osebno rast zaposlenim ter pričakovano donosnost našim delničarjem.


7

Poročilo Uprave

 

Leta 2020 smo realizirali prodajo, primerljivo z doseženo v letu 2019 in se približali načrtu za leto 2020. Enoodstotno nedoseganje načrtovane prodaje je v kontekstu razmer minimalno. Na minimiziranje vpliva epidemije na poslovanje je pozitivno vplivalo višje povpraševanju po našem nosilnem proizvodu. Poglabljanje epidemije je sprožilo proces kopičenja zalog pigmenta pri kupcih ob koncu prvega kvartala. Manjša proizvodnja in povečane zaloge pri kupcih so vplivale na padec naše prodaje v drugem kvartalu v primerjavi z drugim kvartalom lanskega leta. Prodaja v tretjem četrtletju napram prejšnjemu četrtletju se je izboljšala zaradi boljše epidemiološke slike. Zadnje četrtletje je zaznamoval optimizem v panogi, ki se je odrazil v preseganju mesečnih in načrtovanih vrednosti.

 

V Cinkarni Celje, d. d., smo sprejeli številne ukrepe za preprečitev možnosti širjenja koronavirusa. Za zagotavljanje varnosti vseh lahko sodelavci koristijo raznolike oblike dela, v kolikor so v službi na lokaciji podjetja, pa zanje veljajo predpisani preventivni ukrepi. V času priprave poročila podjetje posluje nemoteno, izvajajoč vse poslovne funkcije, vključno s proizvodnjo.

 

Najpomembnejša gradnika poslovne uspešnosti sta še vedno pigment titanov dioksid in racionalizacija portfelja strateških poslovnih področij, ki je usmerjena v osredotočanje na jedrni program in opuščanje nerentabilnih dejavnosti. Po kapaciteti proizvodnje pigmenta titanovega dioksida smo svetovno gledano med manjšimi proizvajalci. V Evropi smo primerljivi z manjšimi obrati vzhodnoevropskih proizvajalcev. Iz panožnih analiz in primerjav poslovne uspešnosti ugotavljamo, da sodi Cinkarna Celje, d. d. med uspešnejše udeležence industrije pigmenta titanovega dioksida. Uprava ocenjuje, da so doseženi poslovni rezultati objektivno dobri in presegajo napovedi za 2020.

 

V mednarodnem gospodarskem okolju se je, kljub vzpodbudnim kazalnikom v začetku letošnjega leta, gospodarska aktivnost upočasnila. Omenjeno je povezano s tveganjem, ki izhaja iz še nejasnega razpleta epidemije COVID-19 in povezanih dejavnikov. Po izrazitem odboju gospodarske aktivnosti v tretjem četrtletju in manjšem padcu v četrtem, se je sprva napovedan padec BDP zmanjšal. Manjši upad je rezultat uspešne prilagoditve potrošnikov in podjetij na prevladujoče razmere. Ne glede na uspešnost prilagoditve prodajnih/nabavnih aktivnosti bo na nadaljnjo rast v kratkem roku najbolj vplivala denarna in javnofinančna politika ter rast povpraševanja iz tujine. Definitivno pa dokončne stabilizacije razmer pred zagotovitvijo ustrezne ravni precepljenosti, najverjetneje ni možno pričakovati. Poleg negotovosti, povezane s posledicami širjenja virusa COVID-19, v mednarodnem gospodarskem prostoru ne zaznavamo drugih izrazitih tveganj, ki bi lahko v tekočem letu pomembno negativno vplivale na poslovanje podjetja in njegove poslovne načrte.

 

Zgoraj pojasnjene makro razmere v kontekstu konkretnih trgov in nosilnih proizvodov Cinkarne Celje, d. d. pomenijo, da smo se ob sicer zmanjšani splošni gospodarski aktivnosti srečevali s prehodno povišanim povpraševanjem izhajajoč iz straha kupcev glede prihodnje preskrbljenosti s surovinami.  V drugem četrtletju so se pričele razmere slabšati, predvsem zaradi občutnega padca naročil kupcev iz Italije, Španije in Turčije. Deloma so se razmere na teh trgih izboljšale v tretjem kvartalu. Zadnje četrtletje je zaznamovala netradicionalno visoka rast naročil. Obseg povpraševanja je bil v zadnjem četrtletju za vse proizvajalce titanovega dioksida nedvomno večji. Predvsem je to odraz večjega obsega domačih prenov in povpraševanja po tipih pigmenta za industrijo barv ter prej omenjene prilagoditve potrošniških navad. Prevalitev ugodnih razmer po verigi vrednosti bo  vplivala na izboljšanje marže v naslednjih mesecih. Zaloge pigmenta pri kupcih kopnijo hitreje kot običajno. Povprečne globalne prodajne cene so  od konca leta 2019 sicer nižje za 10 %, od konca  septembra 2020  pa za 4 %. V letu 2020 je gibanje prodajnih cen po trgih usklajeno. Pretekli pritiski s strani dobaviteljev ključnih surovin se še vedno odražajo v višjih povprečnih cenah ključnih titanonosnih surovin. V prihodnjih četrtletjih lahko zaradi obilice svežega denarja, motenih oskrbnih verig in ponovnega odpiranja trgov v skladu s sproščanjem ukrepov vezanih na epidemijo Covid-19 pričakujemo rast cen in občasno pomanjkanje surovin.8

Ob stabilizaciji razmer v panogi pigmenta titanovega dioksida vztrajamo pri dolgoletni poslovni strategiji, ki temelji predvsem na aktivnem trženjskem pristopu v smeri iskanja in razvoja najdonosnejših kupcev in trgov, povečevanja tržnih deležev na najkakovostnejših trgih in vzpostavljanju dolgoročnih partnerskih odnosov s ključnimi strankami. Načrtujemo  restriktivnejšo politiko na področju upravljanja stroškov materiala, surovin, energije in storitev. Hkrati se zavedamo, da so zaposleni najpomembnejši temelj poslovnega uspeha, zato bomo še naprej v dogovoru z reprezentativnimi sindikati in predstavniki zaposlenih zagotovili, da bodo tudi prejemki zaposlenih primerno odražali uspešnost podjetja oziroma kakovost njegovih rezultatov.

 

Cinkarna Celje, d. d. je relativno majhen proizvajalec pigmenta, zato se soočamo s tržnimi stanji in spremembami kot tipičen sledilec, seveda pa poskušamo znotraj danih okvirov kar najbolj izkoristiti potenciale trga v smislu ravni in tudi časovne dinamike. Sodeč po poslovnih rezultatih in benchmarku smo v tem smislu nadpovprečno uspešni. V letu 2020 smo namreč prodali za 7,1 % več ton pigmenta kot v istem obdobju leta 2019, naše povprečne prodajne cene pa so za 4,6 % nižje od doseženih povprečnih cen v 2019.

 

Poslovanje drugih prodajnih programov, razen predelave cinka, je v letu 2020 nad ravnjo preteklega primerljivega obdobja. Predvsem se to navezuje na vrednostni obseg prodaje metalurških izdelkov, ki je zaradi nižjih borznih cen cinka in nižjega povpraševanja, nižji od doseženega v istem obdobju predhodnega leta. Kljub povečanju povpraševanja po metalurških izdelkih proti koncu leta, ni bilo možno nadomestiti izpada in doseči plana.

 

Temeljni poudarki poslovne politike podjetja ostajajo nespremenjeni. Osredotočamo se na čim večji izkoristek kapacitete proizvodnje, izkoriščanje tržnih potencialov v smeri dvigovanja prodajnih cen, optimizacijo proizvajalnih stroškov in izvedbo investicijskih načrtov. Finančno poslovanje je tradicionalno konservativno, podjetje je finančno stabilno, obseg denarnih sredstev je visok in omogoča nemoteno in pravočasno kritje vseh obveznosti. Skladno s sklepom Skupščine podjetja iz meseca junija 2020 smo dne 7. 7. 2020 izplačali panožno nadpovprečne dividende v skupni višini 13,54 milijonov evrov (17,00 €/delnico), kar predstavlja 11 % dividendno donosnost.

 

V podjetju aktivno pripravljamo in izvajamo več medsebojno povezanih projektov, na podlagi katerih celovito obvladujemo okoljska tveganja. S podjetjem CDM Smith smo na projektu za odpravo tveganj zaradi starih bremen na področju aktualne proizvodnje v Celju pripravili povzetek vseh do sedaj opravljenih raziskav in primerjavo različnih zakonodaj. Z dokumenti smo seznanili Ministrstvo za okolje in prostor. Prejeli smo informacijo o njihovem stališču, čemur bomo prilagodili naše aktivnosti v nadaljevanju. Zelo pomemben dosežek v obravnavanem obdobju je dejanski začetek del na sanaciji Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Iz naslova koriščenja okoljskih rezervacij smo porabili  49,8 % planiranih sredstev za leto 2020. Dela so potekala počasneje zaradi epidemiološke situacije, v letu 2021 bomo izpadla dela nadomestili. Poleg tega teče v proizvodnji nekaj investicij v izboljševanje delovanja ali dograjevanja čistilnih naprav. Projektno pripravljamo ukrepe za zmanjševanje emisij v delovnem okolju.

 

Cinkarna Celje, d. d. je v letu 2020 ustvarila prihodke od prodaje v višini 172,4 mio €, kar je na ravni primerljivega obdobja preteklega leta. Prodaja leta 2020 je za 1 % pod letnim načrtom prodaje. Skupna vrednost izvoza je v obravnavanem obdobju dosegla višino 157,8 mio €, kar je za 3 % več od preteklega primerljivega obdobja in predstavlja 101 % letnega načrta prodaje na tuje trge. Učinkovito upravljanje s stroški, povečano povpraševanje v zadnjem četrtletju, prestavitev večjega remonta v leto 2021 in podaljšanje proizvodnega leta so pozitivno vplivali na čisti dobiček, ki za 34 % presega planiran poslovni izid na letni ravni.


9

Na področju dela z zaposlenimi in upravljanja kadrovskih potencialov smo v času epidemije COVID-19 posebno pozornost posvečali upoštevanju nabora ukrepov s ciljem zagotoviti nemoteno delovanje podjetja ter posledično pogoje maksimalno varnega in zdravega dela zaposlenih, zaščite zaposlenih pred možnostjo okužbe ter optimizacije delovnih pogojev za zaposlene v času omejenega delovanja kadrovskih resursov. Sledimo načelu pozitivne motivirajoče plačne politike ter zagotavljanju primerne stopnje zadovoljstva in motivacije zaposlenih.

 

V letu 2020 smo za investicije, nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme porabili 12,23 milijonov €, kar predstavlja 61,5 % planiranih sredstev. Znesek je nižji od planiranega predvsem zaradi prekinitve ne nujnih investicijskih in vzdrževalnih del v času pandemije zaradi COVID-19. Del teh del bomo zaključili v tekočem letu. Glavnina investiranih sredstev je bila sicer namenjena proizvodnji titanovega dioksida za izboljševanje kakovosti proizvodov, zagotavljanje zanesljivosti delovanja posameznih naprav oziroma procesov, izboljševanje pogojev varnega in zdravega dela ter zmanjševanje okoljskih vplivov.

 

Z razvojno dejavnostjo sledimo strategiji za petletno obdobje. Razvojne aktivnosti smo izvajali glede na trende oziroma pričakovanja kupcev. V vseh procesih smo izvajali izboljšave, ki omogočajo boljšo kakovost izdelkov, doseganje večjih izkoristkov in kapacitet naprav ter učinkovitejše delo. V okviru zagotavljanja trajnostnega razvoja proizvodnje titanovega dioksida nadaljujemo z večletnim projektom celovitega ravnanja z vodami (ločeno zbiranje odpadnih vod iz Priprave vode, priprave na implementacijo reverzne ozmoze za čiščenje dela odpadnih vod iz proizvodnje titanovega dioksida, razvoj postopka zniževanja vsebnosti sulfatov v odpadnih vodah in definiranje rešitve za zniževanje BPK5 in KPK v odpadnih vodah).

 

Finančni položaj podjetja je še naprej stabilen, podjetje vse obveznosti poravnava pravočasno in v polnem obsegu. Podjetje nima bančnih dolgov, preostale finančne obveznosti se nanašajo na cesijske obveznosti. Denarna sredstva ob koncu leta dosegajo višino 37,7 milijonov € in so v primerjavi s stanjem konec leta 2019 višja za 19 %.

 

Poslovno poročilo, ki sledi v nadaljevanju, izkazuje podrobnejše podatke o poslovanju, vključno s primerjavami in analizami. Zajema informacije, ki so relevantne za pošteni in objektivni prikaz poslovanja v preteklem letu. Finančno stanje in finančno poslovanje podjetja v letu 2020 izkazujejo priloženi računovodski izkazi, bilance in njih pojasnila.

 

 

Poslovni načrt 2021

 

Poslovne načrte za leto 2021 smo izdelali na podlagi napovedi globalnih makroekonomskih razmer, predvidenih stopenj rasti bruto družbenega produkta v ekonomsko najpomembnejših državah in panožnih analiz ter predvidevanj. V času priprave načrta za leto 2021 so prevladovali slabi makroekonomskih pogoji in iz nejasnosti izida epidemije s tem povezane negotovosti. Na teh dejstvih smo pričakovanja in napovedi trendov za leto 2021 temu primerno zastavili načrt. Tržni indici in kazalniki so zaenkrat na boljši ravni kot je bilo sprva predvideno. Za obdobje leta 2021 ne pričakujemo izrazitih tržnih neravnovesij. Predvideli smo približno enako raven povprečnih prodajnih cen pigmenta in na vhodni strani stabilne razmere. Začetek leta 2021 kaže na dinamično rast cen pigmenta in vhodnih surovin. Cene energentov bodo na račun ugodno sklenjene dobavne pogodbe nižje kot v letu 2020. V smislu primerjave letnih ravni relativno razmerje nabavnih in prodajnih cen ne bo bistveno odstopalo. Strategija podjetja bo v letu 2021 še naprej usmerjena v zagotavljanje najvišje možne ravni količinske proizvodnje in prodaje ter v izkoriščanje potencialov najdonosnejših trgov pigmenta, z visoko mero fleksibilnosti bomo alocirali prodajne količine ravno na najdonosnejše trge. Tradicionalno sledimo principom konzervativne finančne politike in skrbi za zanesljiv denarni položaj, zavedajoč se volatilnosti trga in s tem povezanih tveganj. Hkrati dobro poslovanje, obstoj denarnih presežkov in napovedi implicirajo tudi ustrezno in primerno nagrajevanje lastnikov, ki bo skladno s strateškimi načrti podjetja in njegovim finančnim položajem. Načrtujemo, da bomo v letu 2021 ustvarili prihodke od prodaje v višini 165,9 milijonov € in čisti dobiček v višini 10,6 milijonov €. Ob tem je treba poudariti, da je netradicionalno visoko povpraševanje v zadnjem četrtletju 2020 pomagalo preseči plan prodaje in jesenske napovedi rezultatov poslovanja za leto 2020. Dobro povpraševanje po pigmentu pa je zaznati tudi na začetku leta 2021.


10

Skladno z naložbenim načrtom, ki zajema dokončanje projekta modernizacije, stabilizacije in intenzifikacije proizvodnje pigmenta titanovega dioksida, bomo v osnovna sredstva podjetja investirali 14,4 milijonov €, kar je 17 % več kot v letu 2020. Razlogi za povečan obseg investiranja so predvsem obsežnejši remonti v proizvodnji titanovega dioksida in v pripravi vode. Naložbe bomo izvajali po posameznih programih glede potrebe, njihovo zmožnost in perspektivnost ter skladno s petletnim strateškim načrtom. Načrtovane vrednost investicij za 2021 ne zajema odprave okolijskih rezervacij v višini 2,6 milijonov €.

 

Poslovni načrt je ocena bodočih pogojev poslovanja in njegove uspešnosti, ki temelji na trenutno razpoložljivem naboru ključnih informacij, zato ga je potrebno razumeti kot napoved, s katero je nedvomno povezana določena stopnja negotovosti.

           

 

Uprava družbe     

Cinkarna Celje, d. d.


11

Poročilo Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d.


 

V letu 2020 je Nadzorni svet (NS) zasedal / odločal na šestnajstih sejah, od tega petih izrednih in petih korespondenčnih. Udeležba članov na sejah je bila praviloma polnoštevilna. Znotraj pravno formalnega okvira določenega z zakoni, predpisi, statutom družbe in seveda relevantnimi kodeksi ter s pristopom skrbnega gospodarja smo vestno izpolnjevali ter izvajali svoje pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti. Obravnavali smo predložena gradiva, izvedene predstavitve, posebna pojasnila in razlage ter organizirali in izvedli tudi razgovore s posameznimi zunanjimi strokovnjaki. S konstruktivnimi predlogi, vprašanji in zahtevami po dodatnih podatkih, analizah ter poročilih, smo poskušali posamezne teme dodatno razjasniti in preučiti. Menimo, da je Nadzorni svet pri svojem delu ravnal s potrebno skrbnostjo, skladno z zakonom in z najboljšo vestjo ter znanjem posameznika, s tem pa primerno varoval interese družbe in delničarjev. 

 

Nadzorni svet Cinkarne Celje, d. d., je tako konec leta 2020 deloval v sestavi: dr. Mario Gobbo – predsednik, MBA, MSc, Luka Gaberščik, univ. dipl. prav. – namestnik predsednika, mag. David Kastelic, Dušan Mestinšek, dipl. inž. el. in Jože Koštomaj, inž. str. Slednja sta bila konec drugega četrtletja na seji Sveta delavcev izvoljena med predstavnike zaposlenih v organ nadzora. Jože Koštomaj je 30. 6. 2020 zamenjal Aleša Stevanoviča. S strani predstavnikov kapitala je David Kastelic zamenjal Dejana Rajbarja. Na podlagi 273. člena ZGD je NS 30. 6. 2020 imenoval Aleša Skoka, člana NS, univ. dipl. inž. kem. teh, MBA – ZDA, za začasnega predsednika Uprave.

 

Upravi v sestavi: Tomaž Benčina univ. dipl. inž. metal, univ. dipl. ekon – predsednik Uprave, Nikolaja Podgoršek-Selič, univ. dipl. inž. kem. inž., spec. – članica Uprave, namestnica predsednika Uprave tehnična in mag. Jure Vengust – član Uprave za področje financ, računovodstva in informatike je mandat potekel 30. 6. 2020. Članu Uprave – delavskemu direktorju, Marku Cvetku, dipl. inž. kem. inž., spec. je mandat potekel 23. 10. 2020. Nadzorni svet je svojo pozornost in čas poleg pregledovanja tekočega poslovanja, naložbam, poslovnim načrtom in rednim aktivnostim notranje revizije namenil tudi iskanju primernih kandidatov za prevzem vodenja enega večjih kemijskih podjetij v regiji. V procesu kadrovanja je bilo s pomočjo kadrovske agencije in notranjih predlogov, identificiranih nekaj potencialnih kandidatov, ki so se članom Nadzornega sveta predstavili. Na glasovanju noben kandidat ni dobil zadostne podpore nadzornega sveta. Za začasnega predsednika Uprave je v skladu z 273. členom ZGD bil imenovan Aleš Skok, ki je 1. 7. 2020 prevzel vodenje podjetja skupaj z Nikolajo Podgoršek-Selič in Markom Cvetkom.

 

Skladno s Poslovnikom Sveta delavcev in ZSDU je Svet delavcev Nadzornemu svetu za mandatno obdobje 2020 – 2025 predlagal Filipa Koželnika, mag. posl. ved za člana Uprave – delavskega direktorja. Na 5. izredni seji, dne 5. 11. 2020, je Nadzorni svet potrdil predlog Sveta delavcev in v Upravo družbe imenoval predlaganega kandidata. Glede na strokovni profil in z željo po zagotavljanju kontinuitete vodenja je na decembrski seji NS do 30. 6. 2025 podelil polni mandat Alešu Skoku in Nikolaji Podgoršek-Selič.

 

V leto 2021 je tričlanska Uprava vstopila v sestavi: Aleš Skok – predsednik Uprave, Nikolaja Podgoršek-Selič – članica Uprave – namestnica predsednika Uprave – tehnična direktorica in Filip Koželnik – član Uprave – delavski direktor.

 

Med drugim je potrebno izpostaviti tudi pregled aktivnosti za zmanjševanje oz. preprečevanje širjenja COVID-19 virusa v podjetju in morebitnega vpliva na poslovanje, poročilo in diskusijo o izvajanju razvojne strategije, okoljske teme, vprašanja varnosti in zdravja / klasifikacije TiO2 in poročanje o rabi energije. Nadzorni svet se je sprotno seznanjal z razvojem in potekom okoljevarstvenih projektov. Uprava je člane Nadzornega sveta podrobno seznanila s tveganjem pomanjkanja tehnološke vode in možnimi rešitvami. Pozornost se je namenjala tudi spremljanju izvajanja v letu 2018 sprejetega Strateškega načrta družbe za obdobje 2019 – 2023.12

V letu 2020 se je glede na preteklo leto obseg investiranja zvišal za 2 %, a na račun prekinitve nenujnih del in zamika večjih remontov dosegel 61 % načrtovanih sredstev. Skupna vrednost investicij je tako znašala 12,2 milijona €. Glavnina sredstev je bila namenjena proizvodnji pigmenta titanovega dioksida za izboljševanje kakovosti izdelkov, za zagotavljanje načrtovane količinske proizvodnje ter zmanjševanje vplivov na okolje.

 

V decembru smo obravnavali in sprejeli načrt poslovanja za leto 2021. Poslovni načrt za leto 2021 je zastavljen na podlagi relativno pesimističnih makroekonomskih napovedi in s tradicionalno konservativnostjo. Načrt prodaje znaša dobrih 165,9 milijonov evrov, kar je 4 odstotke manj, kot je bilo doseženo v letu 2020, načrtovani čisti dobiček pa znaša 10,6 milijonov evrov. Planiran padec slednjega je predvsem posledica tržnih pritiskov v smeri znižanja povprečnih prodajnih cen. Nadzorni svet je bil mnenja, da je načrt primerno ambiciozen, ustrezno odraža, tako razmere v poslovnem okolju, kakor tudi konkurenčni položaj in možnosti ustvarjanja rezultatov s strani podjetja.

 

Zahvaljujoč vloženemu trudu zaposleni in Uprave v izrednih razmerah, so doseženi rezultati leta 2020 zelo dobri in sodijo med boljše v zgodovini Cinkarne Celje, d. d., hkrati s tem so nadpovprečni v konkurenci najboljših slovenskih industrijskih podjetij. Nova Uprava je uspešno prevzela posle in nadaljuje z izvrstnim vodenjem podjetja. Tudi mednarodne panožne primerjave vnovič kažejo, da doseženi rezultati sodijo v sam vrh vodilnih globalnih podjetij iz panoge pigmenta titanovega dioksida. Donosnost poslovanja podjetja je presegla poslovne rezultate večine konkurenčnih proizvajalcev pigmenta titanovega dioksida. Posledično ocenjujemo, da sta izkazani čisti poslovni izid v višini 18,9 milijonov € in skupna prodaja v višini 172,4 milijone € izvrstna dosežka. Podjetje tradicionalno sledi strategiji konzervativnega finančnega poslovanja, posluje brez dolgoročnih posojil  oz. zunanjih finančnih virov, zato je v finančnem smislu stabilno in trdno.

 

Dobri rezultati v letu 2020 so kot rečeno posledica še vedno relativno visokih povprečnih cen oz. marž in povišanega povpraševanja proti koncu leta. Pozorno pa smo spremljali tudi napredek na področju kazalnikov fizičnega obsega poslovanja. Navkljub epidemiji in s tem povezanim poslabševanju makroekonomskih razmer, je podjetje  izkazalo organsko rast in povečalo tržne deleže. Podobno velja tudi za masterbatche in bakrove fungicide, ki sodijo po relativni pomembnosti med pomembnejše programe podjetja. Cilji v letu 2021 so posledično logično nadaljevanje zgoraj izpostavljenih procesov, torej posebni poudarki bodo namenjeni izboljšanju/dvigu konkurenčnega položaja, povečanju tržnih deležev in dvigu fizičnega obsega poslovanja. Vzporedno s tem se bo preučevala možnost dodatne diverzifikacije produktnega portfelja.

 

Preteklo leto 2020 je bilo za družbo uspešno tudi na področju varovanja okolja in zdravja zaposlenih ter še posebej pa pri omejitvi širjenja COVID-19 med zaposlenimi. Uprava družbe je sprejela učinkovite ukrepe, ki so se vsakokratno prilagajali razmeram in uspešno preprečili množično širjenje virusa.

 

Nadzorni svet ocenjuje, da so ukrepi Uprave uspešni tudi pri izvajanju investicijskih načrtov in ciljno usmerjenem razvojnem delu. Navkljub  izplačilu visokih dividend se je ohranilo visoko raven finančne stabilnosti. Učinkovito poslovanje, trdoživost in stabilnost sistema, dajejo odgovor glede njegove dolgoročne perspektivnosti. Temeljne smeri poslovanja in razvoja podjetja, zastavljene s srednjeročno strategijo, so se v najpomembnejših točkah kakovostno izpolnjevale. Nadzorni svet je v letu 2018 sodeloval pri pripravi in sprejel razvojno strategijo do leta 2023, ključni poudarek te strategije je osredotočenost podjetja na osrednjo dejavnost titanovega dioksida in sprememba prodajnega portfelja tega nosilnega izdelka v smeri dviga kakovosti, optičnih lastnosti in razvoja izdelkov za zahtevnejše uporabniške aplikacije. Nadzorni svet aktivno podpira poslovno politiko, osredotočeno na znižanje tveganj in negotovosti ter na zagotavljanje stabilnega finančnega položaja podjetja. Skupaj z Upravo namenjamo pozornost in zagotavljamo skladnost ter zahteve tudi pri zagotavljanju trajnega napredka na okoljevarstvenem področju in na področju varovanja zdravja zaposlenih.


13

V pričujočem letnem poročilu, ki vsebuje predpisane računovodske izkaze, razkritja, pojasnila in poslovno poročilo, so po mnenju Nadzornega sveta vse poglavitne informacije in kazalniki ter ustrezna pojasnila o posameznih dogodkih in dejstvih, zato Nadzorni svet na predlog revizijske komisije Nadzornega sveta potrjuje Letno poročilo družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2020.

 

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom neodvisnega revizorja, ki ga je podjetje prejelo 26. 3. 2021, in meni, da ustrezno predstavlja zakonsko predpisano revizijo računovodskih izkazov in pojasnil ter sprejema mnenje revizorja, da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. S tem je v zadostni meri izpolnjena zahteva po resničnosti in poštenosti podatkov o premoženjskem in finančnem stanju družbe v obravnavanem obdobju.

 

 

Poročilo revizijske komisije Nadzornega sveta o delu v letu 2020 in preveritvi letnega poročila Cinkarne Celje, d. d., za leto 2020

 

Revizijska komisija Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d. d., v sestavi: mag. David Kastelic – predsednik, Jože Koštomaj, inž. str. - član in Gregor Korošec, univ. dipl. ekon. - neodvisni zunanji strokovnjak, se je v letu 2020 sestala na sedmih rednih sejah, od tega sta dve potekale korespondenčno zaradi razmer v prvem valu epidemije. Ne glede na razmere so se člani revizijske komisije osredotočali na redne in tekoče naloge ter obveznosti.

 

Člani revizijske komisije so bili prisotni na vseh sejah. Na sejah sta bila prisotna tudi mag. Jure Vengust - član Uprave za področje financ, računovodstva in informatike (do izteka mandata, nato Aleš Skok – predsednik Uprave) in mag. Karmen Fujs – vodja računovodske službe, ki sta predstavljala dokumente in podajala odgovore oziroma pojasnila na vprašanja članov. Na dveh sejah sta bila prisotni pooblaščeni revizorki Sanja Košir Nikašinović in Lidija Šinkovec revizijske hiše Ernst & Young, d.o.o. Prav tako je bil na vseh sejah prisoten vodja notranje revizije (mag. Patricija Veršič do 18. 9. 2020, Jure Vezjak od 24. 9. 2020).

 

Na vseh sejah se je revizijska komisija seznanjala z medletnimi rezultati poslovanja Cinkarne Celje, d.d., in bila pozorna predvsem na finančne in računovodske podatke. Skrbno se je posvetila vsebini medletnih in letnih poslovnih poročil družbe in pripravljala predloge in priporočila popravkov. Kot že predstavljeno je sprotno preverjala in preučevala tudi poročila notranje revizije, ki so vključevala tudi poročanje o statusu izvedenih ukrepov na podlagi njenih priporočil, hkrati pa tvorno sodelovala, predlagala izboljšave in usmerjala delovanje notranje revizije.

 

Revizijska komisija je vnovič pregledala sistem identificiranja, vrednotenja in obvladovanja tveganj pri poslovanju družbe Cinkarna Celje, d. d. Sistem je v letu 2020 primerno integriran v poslovne procese družbe, s tem je bistveno izboljšana njegova odzivnost, predvsem pa predstavlja dobrodošlo orodje aktivnega upravljanja družbe. Sistem obvladovanja tveganj, ki je celostno vgrajen v sistem integriranega vodenja, temelji na sprotnem posodabljanju kataloga tveganj, v katerem so tveganja sistematično razvrščena glede na oceno verjetnosti nastanka posamezne vrste tveganj in višino potencialne škode. Sistem zajema tudi nabor ukrepov usmerjenih v obvladovanje teh tveganj. Revizijska komisija je sistem ocenila kot zadovoljiv.

 

Skladno s svojimi pristojnostmi je bila revizijska komisija v letu 2020 aktivna pri postopkih redne revizije družbe Cinkarna Celje, d. d., aktivnosti so bile predvsem naslednje:

 

  • Sestala se je z revizorji in se seznanila s potekom zaključne revizije računovodskih izkazov Cinkarne Celje, d. d., za leto 2019.
  • Seznanila se je z ugotovitvami revizije računovodskih izkazov Cinkarne Celje, d. d., za leto 2019 in revizorjevim mnenjem.
  • Seznanila se je s pismom poslovodstvu o ugotovitvah pri reviziji računovodskih izkazov Cinkarne Celje, d. d., za leto, končano 31. 12. 2019.

 

14

Seje in aktivnosti v letu 2020 so bile namenjene seznanjanju z zaključno revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2019, pregledu Letnega poročila Cinkarne Celje, d. d., in pregledu letnega poročila notranje revizije. V letu 2020 je Notranja revizija uspešno in skladno z načrtom izvajala vse naloge notranjega revidiranja in o tem Revizijski komisiji tudi sprotno poročala.

 

Prvi osnutek Letnega  poročila Cinkarne Celje, d. d., za leto 2020 so člani revizijske  komisije prejeli  8. 3. 2021. Na seji 8. 3. 2021 sta bila prisotni tudi pooblaščeni revizorki, ki sta članom revizijske komisije odgovarjali na njihova dodatna vprašanja. Osnutek Letnega poročila so člani RK skrbno pregledali in pripombe podali na seji revizijske komisije dne 16. 3. 2021.

 

Čistopis Letnega poročila družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2020 je revizijska komisija prejela 29. 3. 2021 in ga obravnavala na svoji seji dne 6. 4. 2021. Revizijska komisija je ugotovila, da je bilo Letno poročilo Cinkarne Celje, d. d., za leto 2020 izdelano pravočasno ter v vseh pomembnih pogledih v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in določili Zakona o gospodarskih družbah.

 

Poslovni del Letnega poročila družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2020 vsebuje zgoščen prikaz poslovanja za zadnja tri poslovna leta. Analiza rezultatov in poslovanja v letu 2020 podaja podroben pregled premoženja in poslovnega izida družbe, saj vsebuje vsa potrebna pojasnila o prodaji, poslovnem izidu, odhodkih in stroških, sredstvih in virih.

 

Razvoj družbe temelji na zaposlenih, naložbah, razvojni dejavnosti, zagotavljanju kakovosti in uspešni izvedbi strateškega načrta za naslednje obdobje, do vključno leta 2023.

 

Letno poročilo vsebuje tudi izjavo o nefinančnem poslovanju, ki na podlagi zahtev noveliranega Zakona o gospodarskih družbah, zajema dobrodošle informacije s področja družbene odgovornosti, okolja, kadrovskih zadev ter boja proti korupciji in podkupovanju.

 

Računovodske izkaze družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2020, skupaj z računovodskimi usmeritvami in pojasnili, je revidirala revizijska hiša Ernst & Young, d. o. o., ki jo je potrdila Skupščina delniške družbe na 23. redni seji dne 4. 6. 2019. Revizor je dne 26. 3. 2021 izdal pozitivno mnenje o računovodskih izkazih družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2020 in hkrati potrdil, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi.  V mnenju pa je revizor izpostavil ključne revizijske zadeve, ki so razkrite v računovodskem delu poročila in sicer pojasnilo 9 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve k računovodskim izkazom, kjer je razkrito, da družba na dan 31. 12. 2020 izkazuje 16.350 tisoč € rezervacij za okolje, ki so bile oblikovane na podlagi izdelanih projektov, pripravljenih poročil in ocen zunanjih svetovalcev ter poslovodstva glede stroškov, ki bodo nastali s sanacijo odlagališč in kritju prihodnjih obveznosti nanašajočih se na sanacijo zemljišč na aktualni lokaciji podjetja, ki je bila oblikovana na podlagi poročila podjetja CDM Smith.

 

Revizijska komisija na podlagi pozitivnega mnenja v revizorjevem poročilu, dodatnih pojasnil revizorja in strokovnih služb Cinkarne Celje, d. d., ter na podlagi podatkov in razkritij v Letnem poročilu Cinkarne Celje, d. d., za leto 2020 ocenjuje, da je Letno poročilo sestavljeno v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Cinkarna Celje, d. d., na dan 31. 12. 2020 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

15

Revizijska komisija ocenjuje, da je revizor deloval nepristransko in neodvisno ter skladno z Zakonom o revidiranju. Pooblaščena revizorka in Revizijska hiša za družbo nista opravljali nikakršnih nerevizijskih storitev.

 

Revizijska komisija na Letno poročilo družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2020 nima pripomb, ki bi jo kakor koli zadrževale pri predlogu Nadzornemu svetu, da le-ta v skladu z 282. členom ZGD-1 sprejme odločitev o potrditvi Letnega poročila družbe Cinkarna Celje, d. d., za leto 2020.

 

 

 

Predsednik NS

 

dr.Mario Gobbo

Graphics16

Poročilo Službe za notranjo revizijo

 

Notranje revidiranje v CINKARNI Celje, d. d. izvaja Služba za notranjo revizijo, ki jo vodi vodja notranje revizije. Služba je samostojna organizacijska enota, organizacijsko odgovorna upravi ter funkcijsko revizijski komisiji oziroma nadzornemu svetu družbe. Pri svojem delu upošteva Mednarodne standarde strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju ter druga pravila vključena v Mednarodni okvir strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in Hierarhijo pravil notranjega revidiranja.

Njena vloga je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in  izboljševanje delovanja družbe. Družbi pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja družbe. Deluje skladno s Temeljno listino in ravna po načelih izkazovanja neoporečnosti, strokovnosti, potrebne poklicne skrbnosti, nepristranskosti in neodvisnosti.

Aktivnosti izvaja na področjih, kjer nastajajo ali lahko nastajajo ključna tveganja za družbo in kjer lahko prispeva k izboljšanju poslovanja in povečanju poslovne varnosti ter poslovnih koristi družbe, kjer se pri poslovanju kažejo nevarnosti in slabosti, ki ogrožajo njen trajni obstoj in razvoj ali kjer so priložnosti za prevare, napake, izogibanja in spore s ciljem bolj uspešnega, gospodarnega in učinkovitega delovanja družbe.

Svoje aktivnosti v letu 2020 je izvajala v skladu s potrjenim letnim načrtom dela. Izvedenih je bilo sedem od osmih načrtovanih notranjih revizij ter druge notranjerevizijske aktivnosti, kot na primer obdobna spremljava uresničevanja priporočil, notranjerevizijsko načrtovanje, aktivnosti v zvezi z metodologijo dela in drugo. O izsledkih revizij in drugih aktivnostih je vodja notranje revizije redno poročal odgovornim revidirancem in upravi ter obdobno revizijski komisiji in nadzornemu svetu družbe.

 

 

                                                Vodja notranje revizije

 

                          Jure Vezjak

                                                                                                   preizkušeni notranji revizor in CIA (Certified Internal Auditor)


Graphics 

 

 

 

 

17

Dejavnosti in prodajni programi podjetja

 

Cinkarna Celje, d. d., je podjetje s širokim proizvodno-prodajnim programom. Množico različnih prodajnih podprogramov je moč vsebinsko združiti v prodajne skupine, v okviru katerih so združeni proizvodi s podobno uporabno namembnostjo V zadnjih letih je družba nekaj proizvodno prodajnih programov, ki niso dosegali kriterijev rentabilnosti oziroma uspešnosti opustila.

 

Nosilna proizvodno - prodajna skupina je pigment titanov dioksid, ki združuje prodajo različnih tipov pigmenta. Pigment titanov dioksid je specialna anorganska kemikalija, ki se zaradi svojih izrednih optičnih lastnosti uporablja v industriji lakov in barv, umetnih mas, laminatov in papirja. Cinkarna Celje, d. d., trži pigment na globalnih trgih, kjer s stalnim napredkom v tehnologiji, recepturah, prilagodljivosti, zanesljivosti ter z doseganjem optimalne kombinacije cena-kakovost-dobava, uspešno konkurira mednarodnim korporacijam. To skupino dopolnjuje vrsta tipov ultrafine oblike titanovega dioksida. Gre za proizvode z visoko dodano vrednostjo, ki glede na kristalno obliko lahko prevzamejo vlogo fotokatalizatorja ali UV absorberja. Vgrajujejo se v visoko tehnološko zahtevne izdelke (samočistilni sistemi, fotovoltaika, sončne kreme, materiali z UV stabilizatorji…).

 

Zelo pomembna prodajna skupina so zaščitna sredstva za rastline. Nosilni izdelki te skupine so bakrovi fungicidi različnih formulacij in različnih uporabljenih aktivnih snovi (bakrov hidroksid, bakrov oksiklorid in tribazični bakrov sulfat). Strategija na področju zaščitnih sredstev za rastline je predvsem poudarjena kakovost izdelkov in njihova primerljivo okoljsko varna uporaba. V zadnjih letih smo dosegli izrazit preboj pri prodaji na zahtevna zahodnoevropska tržišča. Skupina tudi sodi med nosilne stebre prihodnega razvoja podjetja.   

 

Vse pomembnejša je prodajna skupina premazov, praškastih lakov in masterbatchev. Gre za prodajno skupino, ki predstavlja vertikalno nadgradnjo osnovne proizvodnje pigmenta titanovega dioksida. Premazi se uporabljajo predvsem za antikorozijsko zaščito konstrukcijskih elementov, glavnina prodaje praškastih lakov pa je namenjena antikorozijskim in dekorativnim potrebam pri proizvodnji bele tehnike, ogrevalnih teles in druge kovinske galanterije. Masterbatchi so propulziven proizvod, namenjen vmešavanju v plastične mase z namenom izboljševanja uporabnih lastnosti le-teh. 

 

Druge pomembnejše proizvodno - prodajne skupine Cinkarne Celje, d. d., so še:

 

-          skupina cinkovih zlitin, anod in cinkove žice,

-          skupina fluoriranih polimerov in elastomerov, ki so po svojih lastnostih uporabni za transport agresivnih medijev in zaščito procesne ter strojne opreme,

-          žveplova kislina,

-          polproizvodi proizvodnje pigmenta titanovega dioksida: titanilov sulfat, metatitanova kislina ter natrijev titanat in

-        stranski proizvodi proizvodnje pigmenta titanovega dioksida: bela sadra – CEGIPS (namenjena industriji cementa in uporabi v kmetijstvu) in rdeča sadra – RCGIPS (namenjena zapolnjevanju v nizkih gradnjah, gradnji nizkih nasipov in izdelavi pokrivnih plasti).


18

Analiza rezultatov in poslovanja v letu 2020

 

PRODAJA

 

Skupna prodaja podjetja je v letu 2020, v negotovih razmerah epidemije, za manj kot en odstotek nižja od prodaje dosežene v letu 2019 in predstavlja 99 % letnega načrta prodaje. Skupni znesek prodaje oziroma čistih prihodkov od prodaje je dosegel vrednost 172,4 milijonov evrov.

 

v €

Trg

Leto 2020

Leto 2019

sprememba v letu
20
20 (%)

Slovenija 

14.623.430

18.818.634

   - 22

EU

130.529.281

122.771.835

+ 6

Tretje dr. bivše YU

3.730.801

3.570.343

+ 4

Tretje drž.-ostalo

23.503.340

27.426.167

- 14

Skupaj

172.386.851

172.586.979

-

Slovenija

9%

12%

 

EU +

76%

71%

Bližnji/Sred. vzhod & Afrika

4%

7%

Vzhodna Evropa

11%

10%

ZDA & Mercosur

0%

0%

 

Pri analizi četrtletne in mesečne prodaje ugotavljamo, da sta bila I. kv. in IV. kv. 2020 prodajno relativno uspešna. Prvo četrtletje preteklega leta smo presegli, predvsem zaradi izjemno visoke prodaje v mesecu januarju in marcu. Višja prodaja v prvem četrtletju je posledica višje vrednostne prodaje titanovega dioksida, bakrovih fungicidov, praškastih lakov in storitev PE Polimeri. V drugem četrtletju prodaja ni dosegla načrta oziroma presegla prodaje primerljivega obdobja v preteklem letu. Omenjeno je posledica zaostrovanja ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa. Prodaja drugega četrtletja je bistveno pod pričakovanji in prodajo primerljivega obdobja leta 2019, Q-o-Q znižanje znaša 13 %. Prodaja tretjega četrtletja je malenkost pod primerljivo prodajo preteklega leta, glede na plan pa je nižja za 4 %. Zadnje četrtletje je zaznamovala netradicionalna visoka raven povpraševanja v vseh PE, kar je odraz spremenjenih potrošniških navad in povečanega optimizma v povezavi z odobritvijo cepiv.

 

Eno izmed rekordnih mesečnih prodaj smo dosegli v mesecu marcu, ko je le-ta znašala 17,9 milijonov €. Najnižjo prodajo preučevanega obdobja pa beležimo v decembru in sicer v višini 11,9 milijonov €, kar pa je v skladu s pričakovano zmanjšano aktivnostjo kupcev v tem mesecu. Glede na zastavljen mesečni načrt prodaje in doseženih prodaj v letu 2019, so oktobrska, novembrska in decembrska prodaja te vrednosti presegle.

 

Skupna prodaja na tuji trg se je v obravnavanem obdobju 2020, glede na leto 2019, zvišala za 3 %. Dvig prodaje na tuje trge je nedvomno posledica višjih prodanih količin pigmenta. V relativnem in absolutnem smislu je najočitnejši dvig prodaje na trge EU, saj smo v največje evropske trgovske partnerice izvozili občutno več kot v letu 2019. V tretje države beležimo, zaradi lanskoletne večje prodaje v Alžir, padec za 14 %. Na dolarskih trgih še vedno ohranjamo minimalne kontrolne tržne deleže, saj bi bili večji plasmaji nesmotrni zaradi specifičnih razmer, ki so gotovo manj ugodne, kot na evropskih trgih. Nižja prodaja na domačem trgu je posledica izpada vrednostne prodaje gradbenih mas, nižje prodaje metalurških izdelkov in pigmenta.


Prodaja na trg EU je za 6 % višja od dosežene v primerljivem obdobju preteklega leta. Gonilo rasti na omenjenem trgu je povišano povpraševanje po titanovem dioksidu, masterbatchih in bakrovih fungicidih. Na EU trgu beležimo nekajkratno povišano prodajo tefloniranih krogelnih ventilov in elementov za transport agresivnih medijev.


19

Prodaja na trge bivše Jugoslavije se je zvišala za 4 %. V največji meri se rast prodaje navezuje na višje povpraševanje po pigmentu. Izpad prodaje praškastih lakov in masterbatchev smo do določene mere nadomestili z večjim izvozom cinkovih zlitin.

 

Prodaja na domačem trgu je za 22 % nižja primerjalno na isto obdobje leta 2019. Padec prodaje je predvsem posledica nižje prodaje PE Metalurgija in ukinitve programa gradbenih mas. Z izjemo PE Polimeri je prodaja ostalih poslovnih enot nižja.

 

Delež skupnega izvoza v celotni prodaji podjetja je v preučevanem letu znašal 91,5 %, v primerjavi z letom poprej se je ta delež povečal za 2,4 odstotne točke. Dvig deleža izvoza se nanaša na povečanje izvoza na evropski trg. Glavnino dosegamo z izvozom pigmenta titanovega dioksida.

 

Na nemški trg je bilo usmerjeno 33,6 % izvozne prodaje in 30,8 % celotne prodaje podjetja. Pomembnost nemškega trga se je v primerjavi z letom poprej nekoliko zvišala, zaradi višje vrednosti prodaje pigmenta titanovega dioksida. Količine prodanega pigmenta na nemški trg so se v primerjavi z letom 2019 zvišale in sicer za 21 % (iz 15.869 t na 19.226 t Y-o-Y). Najpomembnejši razlog povečanja prodajnih količin pigmenta titanovega dioksida v 2020 glede na primerljivo obdobje 2019 je pozitiven sentiment v drugi polovici leta, ki se je materializiral predvsem proti koncu leta.

 

Razlogi ostalih občutnejših in bolj izstopajočih sprememb izvozne prodaje so opisani v nadaljevanju. V Italiji beležimo upad prodaje titanovega dioksida in bakrovih fungicidov, kar sovpada s kontrakcijo italijanskega gospodarstva zaradi COVID-19. V Turčijo smo povečali prodajo pigmenta in cinkove žice. Padec v Belgiji in rast v Franciji – prerazporeditev količin znotraj korporacije (vodilni evropski proizvajalec masterbatchev). Na nizozemskem in grškem trgu smo pridobili nove odjemalce bakrovih fungicidov. Sočasno pa je prišlo do zmanjšanja količin pigmenta na grškem trgu. V Avstriji in na Madžarskem beležimo bistveno povečano povpraševanje po pigmentu. Na poljskem trgu smo okrepili prodajo pigmenta, bakrovih fungicidov, masterbatchev, lakov, barv in izdelkov/storitev PE Polimeri. Omenjen trg beleži padec prodaje žice. Na hrvaškem trgu beležimo malenkost nižjo prodajo, saj je večji kupec bakrovih fungicidov posel realiziral v zadnjem četrtletju leta 2019. Višje povpraševanje po metalurških izdelkih na češkem trgu ni ublažilo padca zaradi nižjega povpraševanja po mastrih, lakih in pigmentu. V Ukrajino, Kuvajt in Romunijo smo povečali izvoz pigmenta titanovega dioksida. Padec v Španiji, Alžiriji in na Portugalskem je povezan z nižjo količinsko prodajo pigmenta.

 

Struktura prodaje po nacionalnih trgih se četrtletno seveda občutno spreminja, glede na pogoje, ki vsakokrat prevladujejo na posameznem trgu. V grobem pa je struktura pogojena z donosnostjo trgov, s trženjsko strategijo in politično-ekonomsko varnostjo ter zanesljivostjo trgov.

 

Prodajni program

 

LETO   2020

LETO   2019

vrednost v €

delež v %

vrednost v €

delež v %

Titanov dioksid

143.056.990

83

140.356.503

81

Predelava cinka

5.125.075

3

7.301.913

4

Laki, mastri in tisk. Barve

15.207.872

9

14.824.299

9

Agro program

5.525.614

3

4.762.037

3

Drugo

3.471.300

2

5.342.227

3

Vrednost prodaje

172.386.851

100

172.586.979

100

 

V obravnavanem obdobju je prodaja nosilnega programa podjetja pigmenta titanovega dioksida dosegla višino 143 milijonov evrov. Krivulji ponudbe in povpraševanja sta ustvarile novo točko ravnovesja. Strah pred nezadostno oskrbo z vhodnimi surovinami v prvem četrtletju je spodbudil nakupe pri evropskih proizvajalcih pigmenta. Spremembe potrošniških navad v času epidemije so proti koncu leta rezultirale v precej povišanem povpraševanju po pigmentu. Ocenjuje se, da se je povečalo povpraševanje za namen oskrbovanja DIY projektov. Višja vrednostna prodaja za 2,7 mio € je 


20

posledica prodanih količin pigmenta. Z dvigom količinske prodaje (+ 7 %) smo tako premostili vpliv nižjih cen (- 4 %). Prej omenjeno povišano povpraševanje se je prevalilo v letošnje leto. Prodajne cene je konkurenca že prilagodila in se v zadnjih prodajnih analizah že poznajo. Kot tipičen sledilec in majhen igralec na globalnem trgu, smo cene prilagodili z zamikom.

 

Prodajni program predelave cinka, po ukinitvi programa titancinkove pločevine v začetku leta 2017, združuje izdelčne skupine cinkova žica, anode in zlitine. Poslovanje je nižje od doseženega v primerljivem obdobju preteklega leta za 30 %. Padec je posledica nižje borzne cene cinka in nižjih prodanih količin, ker je večina kupcev, zaradi pomanjkanja naročil, zmanjšala ali celo začasno zaustavila proizvodnjo. Zadnji mesec tretjega kvartala  in predvsem v zadnjem kvartalu se je prodaja omenjenega programa okrepila.

 

V obravnavanem  obdobju  je prišlo primerjalno do 3 % zvišanja  prodaje programa laki, mastri  in tiskarske  barve, kar se v največji meri nanaša na dvig količinske prodaje  masterbatchev. V drugi polovici tretjega kvartala so se razmere v panogi izboljšale. Višje prodane količine masterbatchev so nadomestile vpliv nižjih prodajnih cen (spremenjene strukture prodanih izdelkov in kupcev ter trgov). Padec prodaje praškastih lakov je povezan z zmanjšano aktivnostjo in začasno zaustavitvijo proizvodnje pri precejšnjem številu domačih in tujih kupcev, obseg prodaje prepolovil, zlasti na področju trgovinske in proizvodnje bele tehnike. Padec vrednostne prodaje tiskarskih barv za 2 % je posledica nižjih povprečnih prodajnih cen. Količine so se sicer povečale v segmentu barv za tisk pakirnih materialov na področju prehranskih in higienskih izdelkov na domačem in tujem trgu. Pri vseh proizvodnih skupinah beležimo nižje povprečne prodajne cene, kar sovpada z nižjimi prodajnimi cenami titanovega dioksida.

 

Prodaja agro programa, ki zajema prodajo bakrovih fungicidov, Pepelina, zelene galice in Humovita, se je v primerjavi z letom 2019 zvišala za 16 %. Rast je posledica, tako višjih količin, kot višjih prodajnih cen, doseženih na novih trgih, kar je z vidika obvladovanja tveganj klimatskih sezonskih razmer izrednega pomena, saj pomeni manjšo odvisnost od sezonskih pogojev na omejenem geografskem področju. Povprečne prodajne cene bakrovih fungicidov so se rahlo zvišale zaradi sprememb v prodajni strukturi. Pri Humovitih smo dosegli višjo vrednostno prodajo. Dejstvo ostaja, da smo pri prodaji zemlje odvisni od razmer na lokalnem in bližnjih trgih, saj izdelek ne prenese dodatnega stroška transporta za vstop na oddaljene trge. V letu 2021 nadaljujemo s proizvodnjo tržno zelo zanimive aktivne substance, tj. tribazičnega bakrovega sulfata (TBCS).

 

Kategorija »ostalo« zajema prodajne programe termoplastov, polimerov, elastomerov, sistemov za transport agresivnih medijev (STAM), žveplove kisline, CEGIPSa, trgovskega blaga, storitev in prodajo opuščenih izdelkov in izdelčnih skupin. Vrednostna prodaja omenjene skupine je nižja na račun vključitve zaprtega gradbenega programa, ki je v primerljivem obdobju preteklega leta dosegla 1,9 milijonov € prodaje. V preučevanem obdobju znaša prodaja gradbenega programa 90 tisoč € in je od zaprtja obrata gradbenih mas ločeno ne spremljamo več. Prodaje STAM je bistveno višja  (+ 40 %). Vrednostna prodaja žveplove kisline je 50 % nižja.  Pri programih te skupine/kategorije je potrebno izpostaviti predvsem 28 % porast vrednostne prodaje CEGIPSa. Prodali smo namreč 169,7 tisoč ton CEGIPSa, kar je 11 % več kot v letu 2019. Količinska prodaja CEGIPSa je pomembna v kontekstu podaljševanja življenjske dobe odlagališča Za Travnikom.


21

POSLOVNI IZID 

 

V letu 2020 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 22,5 milijonov evrov. Ta rezultat predstavlja 88 % doseženega poslovnega izida iz poslovanja v letu 2019, ki je znašal 25,7 milijonov evrov. Če ga primerjamo z načrtovanim poslovnim izidom za leto 2020 (17,4 milijona evrov poslovnega izida iz poslovanja) ugotavljamo, da smo poslovni načrt presegli za 30 %. Operativno poslovanje je bilo torej objektivno slabše od lanskega, hkrati pa nad ravnjo poslovnega načrta. Na omenjeno preseganje je med drugim vplivala prestavitev remonta v leto 2021, rekordna količinska prodaja v zadnjem kvartalu in podaljšanje proizvodnega obdobja. Poslovni izid iz poslovanja z odpisi oziroma EBITDA je dosegel 32,9 milijonov € in znaša 19 % od dosežene prodaje. V primerjavi z letom poprej je EBITDA nižji za 11 %.

 

Leto

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Poslovni izid

iz poslovanja

v mil. €

10,8

11,0

4,6

4,7

13,7

32,8

24,1

8,6

16,2

 

8,1

 

10,6

 

35,7

 

36,4

 

25,7

 

22,5

 

Po obračunu vpliva finančnih prihodkov in odhodkov, je v letu 2020 izkazan poslovni izid pred davki v višini 22,5 milijonov evrov, v letu 2019  je bil dosežen dobiček v višini 25,7 milijonov evrov. Rezultat pred davki se je glede na preteklo leto zmanjšal za 12 %, načrtovani poslovni izid pred davki pa presega za 29 %. V letu 2020 je zabeležen minimalni negativni saldo iz financiranja v višini 22,8 tisoč evrov (v letu 2019 je bil saldo iz financiranja pozitiven in je znašal 9,6 tisoč evrov). Nastali negativni saldo iz financiranja izhaja iz salda tečajnih razlik v višini 2,9 tisoč €, prihodkov iz naložb, in drugih posojil v višini 43 tisoč € ter drugih finančnih obveznosti v višini 52,7 tisoč € (36 tisoč € znaša strošek oblikovanja rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade). Minimalni negativni saldo tečajnih razlik v višini 2,9 tisoč € predstavlja učinkovito uporabe instrumentov zavarovanja za obvladovanje volatilnega gibanja valutnega para $/€ pri nabavi titanonosnih rud.

 

Leto

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Čisti dobiček

v mil. €

5,6

6,1

0,8

1,0

8,9

25,5

18,3

7,2

13,9

 6,8

 9,8

 28,8

 30,6

 21,4

 19,0

 

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja znaša 18.950.656 €, s tem je za 12 % nižji od realiziranega v letu 2019 in za 34 % višji od načrtovanega (za leto 2020 smo načrtovali 14,1 milijon evrov čistega dobička). Upoštevajoč razvoj dogodkov v mednarodnem gospodarstvu, na trgu pigmenta titanovega dioksida in predvsem rezultate konkurentov iz panoge titanovega dioksida ter na Covid-19 situacijo, ocenjujemo, da je rezultat več kot odličen. Čisti poslovni izid zajema poslovni izid pred obdavčitvijo, obračunan davek od dohodka v višini 3,4 milijone € (efektivna davčna stopnja tako znaša 15,23 %) in znesek odloženih davkov v višini 131 tisoč €. Znesek odloženih davkov oziroma sprememba stanja odloženih davkov se nanaša v smeri zmanjšanja in odpravo rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade, porabe in odprave okoljskih rezervacij ter na dokončne odpise predhodno prevrednotenih poslovnih terjatev in naložb. V smeri povečanja pa predvsem na preračun dviga rezervacij za zaposlence po SRS 10. Davčne olajšave so sestavljene iz olajšav za investiranje v opremo, za vlaganja v raziskave in razvoj, za zaposlovanje invalidov, za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter donacije.


DELNICE – njihova vrednost in promet


Delnice Cinkarne Celje, d. d., so v letu 2021 kotirale na standardni kotaciji Ljubljanske borze pod oznako CICG. Od februarja 2021 naprej pa v prvi kotaciji Ljubljanske borze. Enotni tečaj na prvi dan trgovanja, to je 6. 3. 1998, je znašal 33,71 €/d.


Skupno število delničarjev na zadnji dan v letu 2020 je znašalo 1.951, celotno število izdanih delnic pa znaša 807.977, od katerih je 21.751 lastnih delnic podjetja. Število delničarjev se je od začetka trgovanja na prostem trgu do zadnjega dne v letu 2020 znižalo za 62 %.


22
 


Ugotavljamo, da se je vrednost delnice Cinkarne Celje, d. d., v letu 2020 gibala v vrednostnem razponu med 125 €/delnico in 203 €/delnico. Na gibanje v prvi polovici leta je vplivala predvsem splošno razprodaja v prvem valu epidemije. V drugi polovici leta je prišlo do odboja in se je z delnico trgovalo v razponu med 150 €/delnico in 180 €/delnico. Gibanje je bilo sorazmerno usklajeno z gibanjem slovenskega trga (SBI TOP). Od zadnjega trgovalnega dne v letu 2019 do zadnjega trgovalnega dne leta 2020 je vrednost delnice padla iz 187,5 €/delnico na 178 €/delnico oziroma za 5 %.

 

Tržna kapitalizacija podjetja je na zadnji trgovalni dan v letu 2020 znašala 143,8 milijonov €. Le-ta je nižja od kapitala podjetja, kar je odraz slovenskega trga kapitala in pomanjkanja zaupanja vanj s strani vlagateljev. Tržna kapitalizacija podjetja na zadnji dan leta 2019 je znašala 151,5 milijonov €. Preglednica, ki sledi, prikazuje gibanje vrednosti delnice CICG v zadnjem letu (enotni tečaj konec meseca) in predhodnih letih.

 

Leto

1998

2017

2018

2019

2020

 

Mesec

3

12

12

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tečaj CICG

v €

33,6

217,0

181,0

187,5

194,0

180,0

134,0

158,0

165,0

173,0

160,0

166,0

160,0

150,0

168,0

178,0

 

Povprečni kumulativni mesečni promet z delnicami Cinkarne Celje, d. d., je v letu 2020 znašal 1,4 milijone € in je 8 % višji od povprečnega mesečnega prometa iz leta 2019, ko je le-ta znašal 1,3 mio €. Skupni letni promet je znašal 17,1 milijonov € (v letu 2019 je znašal 15,6 milijona €). Preglednica prikazuje skrajne vrednosti tečaja delnice in kumulativnega mesečnega prometa v zadnjih treh letih.

 

 

Leto 2018

Leto 2019

Leto 2020

 

najvišji

najnižji

najvišji

najnižji

najvišji

najnižji

Tečaj delnice v €/d

274,0

173,0

225,0

174,0

203,0

125,0

Kumulativni mesečni promet v 000 €

10.586,0

1.564,2

2.296,0

572,2

3.317,1

495,4

 

DIVIDENDE

 

 

Skupščina delničarjev podjetja je 17. 6. 2020 izglasovala predlog Uprave in Nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička za leto 2019, ki je znašal 15,9 milijonov €. Skladno s potrjenim in izglasovanim predlogom/sklepom se je pretežni del bilančnega dobička v višini 13,5 milijonov € izplačal v obliki dividend. Dividenda na delnico je znašala 17,00 € bruto, kar je 40 % manj kot je znašalo izplačilo dividend v letu 2019 in predstavlja 11 % dividendno donosnost. Preostanek, to je 2,3 mio €, pa se je kot preneseni dobiček prenesel v naslednje poslovno leto.


Skupščina delničarjev je dne 5. 6. 2018 Upravi družbe podelila pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Slednje so na zadnji dan leta 2019 zajemale 10.652 delnic. V letu 2020 je bilo na prostem trgu pridobljenih 11.299 delnic v vrednosti 1,9 milijona €. Sklad lastnih delnic na dan 31. 12. 2020 znaša 21.751 delnic.


Izplačila dividend v zadnjih treh letih so prikazana v naslednji preglednici.

 

 

2018

2019

2020

sprememba

v letu 2020 (%)

sprememba

v letu 2019 (%)

Bruto div. v €/d

26,52

28,27

17,00

- 40

+7

Neto div. v €/d

19,89

21,20

12,75

- 40

+ 7

P/E 31.12.

4,83

6,99

7,60

+ 9

+ 45

 

23

Podjetje je v obliki dividend leta 2020 izplačalo 63 % čistega poslovnega izida leta 2019. Dividendna donosnost delnice je na dan sklepa skupščine znašala visokih 11 %. Izplačilo je predstavljalo 40 % celotnega prostega denarnega toka iz poslovanja leta 2020. Ob panožno nadpovprečnemu izplačilu dividend, je podjetje v letu 2020, v smislu zagotavljanja denarnih sredstev za nemoteno financiranje poslovanja in naložb, poslovalo suvereno in brez težav. Obseg denarnih sredstev se je povečal za 19 %.

 

ODHODKI in STROŠKI

 

 

Analiza odhodkov in stroškov v nadaljevanju se nanaša v največji meri na stroške materialov, surovin in energije ter stroške dela. Največji vpliv na uspešnost poslovanja podjetja ima gibanje stroškov materialov, surovin in energije, saj je podjetje kapitalsko intenzivno. Stroški dela so opredeljeni predvsem s konstruktivnim dialogom socialnih partnerjev in s poslovno uspešnostjo. Stroškov obresti, zaradi popolne razdolžitve in odprave finančnih dolgov pred koncem leta 2014, podjetje tudi v letu 2020 ni imelo. Najpomembnejši dejavnik obsega in dinamike stroškov so razmere v svetovnem in evropskem gospodarstvu. Kazalnik gospodarske klime so bili v letu 2020 na nižji ravni. Gospodarske rasti glavnih trgovinskih partneric so povečini negativne zaradi posledic vpliva epidemije na potrošnjo. Razmere v domačem gospodarstvu so zaenkrat spodbudne, čeprav se je gospodarska klima med letom znižala. Na ublažitev padca domačega gospodarstva so vplivale prilagoditve podjetij/potrošnikov ter manj motenj v predelovalni dejavnosti in gradbeništvu. Cene ključnih dobrin na tako imenovanih »commodities« trgih (barvne kovine, jeklo, energija, osnovne kemikalije…) so bile v letu precej volatilne, kar je bilo predvsem razvidno pri primerjavi prvega in zadnjega četrtletja. Proti koncu leta in vzporedno z naraščanjem optimizma so se cene nabavne cene povečini dvignile.  Postopno rast cen energije smo omejili, druga povečanja pa se bodo materializirala v tekočem letu. Ravni cen pri nabavi titanonosnih surovin so ostale na podobnih ravneh. Politična in varnostna tveganja povezana z razmerami na Bližnjem/Srednjem vzhodu ter protekcionistični ukrepi pretekle ameriške administracije za sedaj še niso imeli neposrednih materialno pomembnih vplivov. Sestav omenjenih makroekonomskih razmer in stanja v industriji pigmenta titanovega dioksida je privedel do zapiranja škarij nabavno prodajnih cen. Pritisk na povečevanje stroškov dela se je zaradi razmer v Sloveniji in razumljivega dviga pričakovanj zaposlenih povečal, vendar smo v podjetju s politiko izplačil uspeli ostati v okviru načrtov poslovne uspešnosti.

 

V strukturi porabe surovin, embalaže in energije je opaziti manjša odstopanja glede na leto 2019. Razlog je različna dinamika spreminjanja posameznih kategorij neposrednih stroškov proizvodnje, v relativnem smislu je najpomembnejše zvišanje stroškov energije za 24 %. Stroški embalaže so zaradi vsakokratnih zahtev kupcev nižji za 2 %.


Skupni neposredni strošek materialov, energije in embalaže je glede na primerljivo obdobje 2019 višji za 3,3 milijonov €, ob 6-odstotnem zvišanju proizvodnje po stalnih cenah. Na račun izrazito nižjega obsega proizvodnje v PE Metalurgija in ukinitve proizvodnje gradbenih mas v PE Kemija Celje je surovinski strošek marginalno višji za 1 %. Dinamika stroškov surovin odgovarja dinamiki obsega proizvodnje, stroški embalaže pa so upadli, zaradi prej omenjene ukinitve programa gradbenih materialov - zadnjega pomembnejšega B2C programa. Glede na leto 2019, so cene energentov pričakovano in načrtovano višje, a jih obvladujemo z ukrepi izboljševanja energetske učinkovitosti. Omenjeno povečanje stroškov energije je posledica dviga cen električne energije za 38 %.

 

Razmerje med nabavnimi–prodajnimi cenami se ni bistveno spremenilo, na račun nižjih prodajnih cen pigmenta so se cenovne škarje malenkost zaprle. Nabavne cene titanonosnih surovin so sicer na ravni preteklega primerljivega obdobja. Na uravnavanje stroškov surovin so vplivale nižje nabavne cene žvepla. Baker in cink sta malenkost nad ravnjo leta 2019, predvsem se to navezuje na rast cen v zadnji polovici leta.

 

Sicer pa je tudi v letu 2020 največji del stroškov proizvodnje odpadel na surovine/materiala za proizvodnjo (86,0 %), sledita energija (12,3 %) in embalaža (1,7 %).24

Skladno z dvigom učinkovitosti in donosnosti industrije titanovega dioksida ter Cinkarne Celje, d. d., smo v letu 2020 izvajali motivirajočo plačno politiko in v okviru realnih možnosti sledili dinamiki poslovnih rezultatov, ki so presegli tako lanskoletne kot tudi poslovne načrte. Izhodišča oblikovanja plačne politike so bili dogovori in usmeritve socialnih partnerjev na ravni države in v okviru podjetja.

 

Povprečna mesečna bruto plača na delavca, se je v primerjavi s preteklim letom zvišala za 1 % in je v letu 2020 znašala 2.314,42 €, v letu 2019 je znašala 2.296,92 €. V letu 2020 smo zaposlenim v mesecu aprilu izplačali regres v višini 1.806,5 EUR bruto/zap. V januarju 2020 smo zaradi odličnih poslovnih rezultatov in visoke prodaje izplačali zaposlenim nagrado v višini 1.700,00 EUR bruto/zap. Prav tako smo v januarju 2021 v breme poslovnega leta 2020 zaposlenim izplačali del plače za poslovno uspešnost v višini 1.300,00 EUR bruto/zap. V letu 2020 je podjetje delavcem plačevalo tudi dodatno pokojninsko zavarovanje v Modri krovni pokojninski sklad (MKPS), ki ga upravlja Modra zavarovalnica v višini 601,6 € letno na zavarovanca.

 

Doseženi stroški dela na ravni celotnega podjetja so v primerjavi z letom 2019, nižji za 3 %. Stroški dela na zaposlenega so se v letu 2020 glede na leto 2019 zvišali za 1 %. Največji delež v stroških dela predstavljajo stroški bruto plač in sicer 80,8 %. Glede na preteklo leto se je masa bruto plač zvišala za 2 %.

 

Na osnovi podatkov o vrednosti proizvodnje (merjene s stalnimi cenami) in povprečnega števila zaposlenih v letu 2020, izhaja ugotovitev, da je bila dosežena produktivnost na ravni Cinkarne Celje,  d. d. za 10 % višja od dosežene v istem obdobju preteklega leta in za 4 % presega načrtovano za leto 2020. Rast produktivnosti je predvsem posledica 9 % višje vrednostne proizvodnje PE Titanov dioksid in 5 % višje vrednostne proizvodnje PE Kemije Mozirje. V pozitivni smeri je na produktivnost vplival štiriodstoten padec povprečnega števila zaposlenih.

 

V letu 2020 je znesek obračunane amortizacije zaostal za tistim iz predhodnega leta za 9 %. Zdrs obračunane amortizacije je posledica obsega investiranja, ki je v predhodnih 10 letih zaostajal za zneski letno obračunane amortizacije. Izjema je leto 2018, saj smo z investiranimi 22,6 milijoni €, občutno presegli znesek obračunane amortizacije v tem letu. Obseg investiranja se je glede na leto 2019 zvišal za 2 %.


V letu 2019 podjetje ni imelo stroškov obresti, saj ni imelo finančnih dolgov (v letu 2014 je podjetje zadnjič evidentiralo stroške obresti za prejeta bančna posojila). Stroški obresti tako za podjetje ne predstavljajo dejavnika njegove poslovne uspešnosti, hkrati pa v kontekstu potencialnih sprememb obrestnih mer podjetje ni več izpostavljeno tveganjem. V letu 2020 je zabeležen minimalni negativni saldo iz financiranja v višini 22,8 tisoč evrov (v letu 2019 je bil saldo iz financiranja pozitivni in je znašal 9,6 tisoč evrov). Nastali negativni saldo iz financiranja izhaja iz salda tečajnih razlik v višini 2,9 tisoč €, prihodkov iz naložb, in drugih posojil v višini 43 tisoč € ter drugih finančnih obveznosti v višini 52,7 tisoč € (36 tisoč € znaša strošek oblikovanja rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade). Minimalni negativni saldo tečajnih razlik v višini 2,9 tisoč € predstavlja učinkovito uporabe instrumentov zavarovanja za obvladovanje volatilnega gibanja valutnega para $/€ pri nabavi titanonosnih rud.


Kljub razmeram v preteklem letu, smo v preučevanem obdobju poslovali izredno uspešno. Ustvarili smo čisti poslovni izid v višini 18,9 milijonov €. Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 smo obračunali v višini 3,4 milijonov €. Zmanjšanje odloženih davkov znaša 131,3 tisoč €.


25

Poslovni izid iz poslovanja & odhodki

 

LETO   2020

LETO   2019

vrednost v €

delež v %

vrednost v €

delež v %

Poslovni izid iz poslovanja

22.526.270

13

25.726.942

15

Stroški materiala in storitev

110.970.369

63

108.285.638

61

Stroški dela

30.099.442

17

30.856.980

17

Odpisi vrednosti

10.349.655

6

11.287.681

6

Drugi odhodki

1.283.476

1

1.542.270

1

Skupaj poslovni prihodki

175.229.212

100

177.699.511

100

 

 

SREDSTVA in VIRI

 

Vir financiranja doseženega obsega poslovanja so v letu 2020 predstavljala pretežno lastna sredstva, akumulirana v procesu tekočega poslovanja, in v manjši meri poslovni dolžniški viri. Financiranje povečanja in nadgradnje proizvodno-poslovne opreme in zgradb ter naložbenja v teku je potekalo izključno z uporabo lastnih sredstev, akumuliranih v procesu tekočega poslovanja. V preteklem letu nismo uporabljali bančnih virov, posebno pozornost smo namenili upravljanju z neto gibljivimi/ kratkoročnimi sredstvi in s tem skrbi za zanesljiv, varen in stabilen denarni položaj oziroma skrbi za vsakokratno likvidnost.

 

Sredstva 

LETO  2020

LETO  2019

vrednost v €

delež v %

vrednost v €

delež v %

Dolgoročna sredstva

110.083.986

52,3

107.290.529

51,6

Kratkoročna sredstva

99.955.723

47,5

100.183.266

48,2

- zaloge

35.524.605

16,9

40.992.387

19,73

- finančne naložbe

35.056

0,0

360.650

0,2

- terjatve

26.738.238

12,7

27.131.987

13,1

- denarna sredstva

37.657.824

17,9

31.698.242

15,3

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

295.987

0,1

333.270

0,2

Vrednost sredstev

210.335.696

100,0

207.807.065

100,0


Delež dolgoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je glede na stanje konec leta 2019 povečal za 0,7 odstotne točke in je znašal 52,3 %. Največja kategorija dolgoročnih sredstev so opredmetena osnovna sredstva (96,7 %). Njihova vrednost se je, za razliko med investiranim zneskom v opredmetena osnovna sredstva in obračunano dejansko amortizacijo v dvanajstih mesecih leta 2020 povečala za 3,1 milijonov evrov oziroma za 3 %. Dolgoročne finančne naložbe se v letu 2020 niso spremenile in zajemajo delnice in deleže podjetij. Odložene terjatve za davek so se znižale za 7 % oziroma 131 tisoč €, nanašajoč se predvsem na odpravo rezervacij in odpravo dokončno odpisanih predhodno prevrednotenih poslovnih terjatev in naložb.

 

Delež kratkoročnih sredstev v strukturi vseh sredstev se je, glede na stanje konec predhodnega leta, zmanjšal za 0,7 strukturne točke in je znašal 47,5 %. V strukturi kratkoročnih sredstev so vrednostno najpomembnejše kategorije denarna sredstva (38 %), zaloge (35 %), in terjatve (27 %).

 

Zaloge so se v primerjavi s stanjem konec leta 2019 znižale za 13 odstotkov, pri čemer se je vrednost zalog materiala (upoštevajoč predujme) znižala za 13 %, vrednost zalog nedokončane proizvodnje se je povečala za 10 % ter skupna vrednost zalog gotovih izdelkov in trgovskega blaga podjetja se je znižala kar za 18 % (vse v primerjavi s stanjem ob koncu leta 2019). Najpomembnejši razlog znižanja zalog gotovih izdelkov je povečana količinska prodaja pigmenta.

 

Kratkoročne finančne naložbe v glavnem zajemajo pošteno vrednost izvedenih finančnih instrumentov in so se v primerjavi s stanjem konec leta 2019 zmanjšale za 78 %.

 

Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo kratkoročne poslovne terjatve do kupcev ter kratkoročne poslovne terjatve do drugih (predvsem do države za vstopni DDV). V primerjavi s stanjem konec leta 2019 so se terjatve zmanjšale za 1 %. Terjatve do kupcev so se povečale za 3 %, medtem ko so se druge kratkoročne terjatve zmanjšale za 37 % predvsem iz naslova manj vplačanih akontacij davka od dobička od dejansko obračunanega davka od dobička. Pregled terjatev do kupcev po rokih zapadlosti kaže na dejstvo, da je starostna struktura terjatev še naprej zelo kakovostna.

 

26
 

Denarna sredstva (in denarni ustrezniki) predstavljajo 38 % celotne vrednosti kratkoročnih sredstev, obseg denarnih sredstev se je povečal za 19 % napram predhodnemu letu. Relativno visoka vrednost denarnih sredstev je predvsem posledica odličnega poslovanja celega leta.

 

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo razmejene vnaprej plačane stroške. Vrednost se je zmanjšala za 11 %.

 

Viri sredstev 

Leto 2020

Leto 2019

vrednost v €

delež v  %

vrednost v €

delež v %

Kapital

174.016.279

82,7

170.342.846

82,0

Rezervacije

20.876.401

9,9

22.578.045

10,9

Kratkoročne poslovne in finančne obveznosti

14.361.213

6,8

13.991.310

6,7

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

1.081.803

0,5

894.864

0,4

Vrednost virov sredstev

210.335.696

100

207.807.065

100

 

Vrednost kapitala v strukturi obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2020 predstavlja 82,7 %, kar je 0,7 odstotne točke več kot konec leta 2019. Znesek kapitala se je v primerjavi s stanjem konec leta 2019 povečal za 2 %. Povečanje (3,7 milijonov €) se nanaša na razliko med čistim dobičkom leta 2020, izplačilom dividend za 2019 v višini 13,6 milijonov €, nakupom lastnih delnic iz naslova rezerv v višini 1,9 milijonov ter zaradi spremembe presežka iz prevrednotenja odpravnin v višini 0,2 milijona.  V letu 2020 je družba na podlagi skupščinskega sklepa z dne 5. 6. 2018 in sklepa z dne 17. 6. 2020 pridobila 11.299 lastnih delnic v višini 1,9 milijona € (od katerih je pridobitev v sklad lastnih delnic na dan 31. 12. 2020 vpisanih 11.099 delnic) in istočasno za isti znesek oblikovala rezerve za lastne delnice v breme drugih rezerv iz dobička. Na dan 31. 12. 2020 ima družba 21.951 lastnih delnic (vpisanih v sklad lastnih delnic 21.751). Drugih pomembnejših premikov v kapitalu ni bilo.


V celotnem kapitalu vrednost osnovnega kapitala znaša 20.229.769,66 €, sestavlja ga 807.977 (od tega je 21.951 lastnih delnic, od katerih je 21.751 vpisanih v sklad lastnih delnic) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2020 znaša 215,4 € (od začetka leta se je povečala za 2 %).

 

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve tvorijo 10 % obveznosti do virov sredstev. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti so bile oblikovane na dan 1. 1. 2006 (odpravnine in jubilejne nagrade po SRS 10) ter se letno prilagajajo na podlagi aktuarskih izračunov. Druge rezervacije so bile vzpostavljene v postopku lastninjenja iz naslova rezervacij za ekologijo. V zadnjih letih smo dodatno oblikovali sledeče okoljske rezervacije: 5 milijonov evrov v letu 2010 za namen sanacije odlagališča trdnih odpadkov Bukovžlak ter 7 in 5 milijonov evrov v letu 2011 za sanacijo odlagališča Za Travnik in uničenje nizkoradioaktivnih odpadkov. Konec leta 2017 smo rezervacije podrobno preučili, preverili in na novo oblikovali le rezervacijo za odpravo tveganj zaradi starih bremen v višini 6,4 mio EUR. Obseg okoljskih rezervacij se je v obravnavanem obdobju zmanjšal za 8 % zaradi kritja stroškov zgoraj naštetih sanacijskih projektov. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so se znižale za 16 % zaradi obračunane amortizacije brezplačno pridobljenih sredstev in njihove sedanje vrednosti v prihodnjih letih.

 

Finančne in poslovne obveznosti so se glede na stanje ob koncu predhodnega leta povečale za 3 % zaradi povečanja obveznosti iz naslova predujmov za 15 % in povečanja drugih kratkoročnih obveznosti iz naslova davkov, prispevkov iz obveznosti do zaposlenih ter davka od dobička za 12 %. Vse finančne in poslovne obveznosti imajo kratkoročni značaj. Stopnja bruto zadolženosti podjetja znaša 6,8 %, v primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2019 se je povečala za 0,1 %.


27
 

Kratkoročne finančne obveznosti na dan 31. 12. 2020 znašajo 60,1 tisoč €, kar je za 35 % več kot konec leta 2019 (ko so znašale 44,6 tisoč €), razlika se nanaša na povečanje obsega asignacij naših obveznosti oziroma cesij terjatev naših dobaviteljev. Stopnja finančne zadolženosti podjetja torej znaša 0,29 ‰ (v predhodnem obdobju je znašala 0,22 ‰).

 

Kratkoročne poslovne obveznosti so se v obravnavanem obdobju povečale za 3 %. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev so na zadnji dan decembra 2020 znašale 9,3 milijone € in so se zmanjšale v primerjavi s stanjem konec leta 2019 za 2 %, predvsem zaradi manjšega obsega dobav v decembru 2020 napram decembru 2019. Obveznosti iz naslova prejetih predujmov so se povečale za 15 % iz naslova nadomestil kupcem za večje plasmaje. Druge kratkoročne  poslovne obveznosti  so se povečale za 12 % (oziroma za 0,49 milijona €) zaradi višje obveznosti za plačilo davka od dobička za leto 2020 od vplačanih akontacij, zajemajo pa predvsem 2,2 milijona € obveznosti za izplačilo neto plač in izplačil iz naslova uspešnosti poslovanja, 1,1 milijona € obveznosti iz naslova prispevkov in davkov iz in na osebne prejemke, 0,8 milijona € obveznosti za plačilo davka od dobička ter 0,4 milijona € obveznosti za DDV in do drugih institucij.


Kratkoročne pasivne časovne razmejitve so se v obravnavanem obdobju povečale za 21 %. Zajemajo predvsem vkalkulirane obveznosti za letne dopuste in stroške dela vnaprej vračunane ekološke prispevke in davke ter DDV od danih predujmov.

 

KAZALNIKI POSLOVANJA

 

Računovodski kazalniki

Leto 2020

Leto 2019

Delež lastniškega financiranja

82,81 %

81,98 %

Delež dolgoročnega financiranja

92,66 %

92,84 %

Delež osnovnih sredstev v sredstvih

51,07 %

50,28 %

Delež dolgoročnih sredstev v sredstvih

52,34 %

51,63 %

Koeficient kapitalske pokritosti osnov. sredstev

1,62

1,63

Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti

2,62

2,27

Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti

4,49

4,23

Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti

6,96

7,16

Koeficient gospodarnosti poslovanja

1,15

1,17

Čista donosnost kapitala

0,13

0,15

Koeficient dividendnosti osnovnega kapitala

0,67

1,12

 

28

Tveganja delovanja podjetja in njihovo upravljanje

 

Cinkarna Celje, d. d. je regionalno podjetje, ki posluje globalno in se v tem kontekstu srečuje s tveganji ekonomske, okoljske in družbene narave. Tveganja dojemamo kot posamične ali skupek povezanih dogodkov, ki imajo potencial pomembnega vpliva na doseganje taktičnih in strateških ciljev podjetja in/ali na sposobnost njegovega dolgoročnega delovanja. Pri teh dogodkih gre seveda tako za pozitivne kot negativne vplive, posledično so tisti z negativnimi potencialnimi vplivi tveganja in tisti s potencialnimi pozitivnimi vplivi priložnosti. Sam proces/sistem SRM (sistem obvladovanja tveganj) je zastavljen oziroma deluje enako in komplementarno tako pri obvladovanju tveganj, kot pri izkoriščanju priložnosti.

 

Sistem obvladovanja tveganj v podjetju je celostno integriran v celoto poslovnih procesov. Njegova zgradba, procesna struktura in organiziranost (v smislu pristojnosti in odgovornosti) je sestav korporativnega znanja, izkušenj glede specifičnega zunanjega/notranjega okolja in napotkov, normativov, okvirov mednarodnih standardov RM (ISO31000, COSO, RME/ferma…) ter uveljavljenih pozitivnih praks v industriji.

 

Integracija SRM v poslovne procese in njihova vsebina

 

Sam sistem upravljanja s tveganji združuje podprocese identifikacije tveganj, ocene/ovrednotenja tveganj, upravljanja s tveganji, nadzora in poročanja. Vhod v SRM so podatki pridobljeni na podlagi motrenja in analiziranja zunanjega in notranjega okolja, rezultati procesa RM pa sodefinirajo poslovne procese v interakciji s procesi operativnega, taktičnega in strateškega načrtovanja. Proces RM je shematsko prikazan v nadaljevanju.


GraphicsSistemsko izrazito pomemben je podproces ocenjevanja in vrednotenja tveganj. V ta namen uporabljamo uniformni način opisa in opredeljevanja tveganj, za njihovo vrednotenje pa uporabljamo kombinirano kvantitativno/kvalitativno metodo. Tveganja vrednotimo po kriteriju obsega njihovega vpliva in verjetnosti njihovega nastanka. Obseg vpliva na rezultate podjetja oziroma škode strukturiramo na sledeč način:

 

-          Nizek;   < 2 M€

-          Srednji; > 2 M€ < 5 M€

-          Visok,    > 5 M€

 

29

Verjetnost nastanka pa je opredeljena kombinirano/opisno, vsekakor temelječa na arbitrarni izkustveni metodi:

 

-          Nizka verjetnost; verjetnost za nastanek dogodka v prihodnjih 5 letih je nizka.

-          Srednja verjetnost; verjetnost nastanka dogodka v prihodnjem letu je nizka, verjetnost nastanka dogodka v prihodnjih 5 letih je občutna.

-          Visoka verjetnost; verjetnost nastanka dogodka v prihodnjem letu je občutna.

 

Tak način strukturiranja tveganj omogoča sorazmerno jasno določitev pomembnosti, rangiranje ter izdelavo prioritet.

 

Aktivno operativno upravljanje s tveganji in njihovo obvladovanje zajema različna orodja in njih kombinacije, značilna so izogibanje tveganjem, odstranitev virov tveganj, sprejemanje tveganj in njihova integracija v poslovni model, prenos tveganj na zunanje partnerje, zmanjševanje verjetnosti, omejevanje posledic…

 

Cinkarna Celje, d. d. je dolgoživo podjetje s tradicionalno previdnim pristopom in poslovno kulturo, ki je odklonilna do sprejemanja tveganj oziroma do tveganega poslovanja. Posledično je nabor ukrepov pretežno usmerjen v odklon in eliminacijo tveganj ter manj v preračunavanje »trade-off«-a tveganj in donosov.


Organizacija in odgovornosti SRM

 

Sistem upravljanja tveganj in njegovo učinkovito delovanje je neposredna kolektivna odgovornost Uprave podjetja. Uprava določa proces, ga nadzoruje in sprejema ključne odločitve (strateški razvoj, investicije, dezinvestiranje sredstev, portfelj poslovnih področij…). Skrbništvo sistema je razdeljeno po ključnih področjih (prodaja, proizvodnja, finance, ekologija in kadri) za katere individualno odgovarjajo posamezni člani Uprave.

 

Upravi zagotavljajo neposredno podporo direktorji in vodje poslovnih enot in podpornih služb, to je Kolegij Uprave, ki operativno zaseda vsaj enkrat na četrtletje. V smislu integracije v poslovne procese je ključna podpora organizacijskih enot Financ, Računovodstva, Službe za notranjo revizijo, Službe informatike in oddelka Plana & analiz. Koordinirano delovanje vseh deležnikov RM in jasno določene odgovornosti so pogoj in zagotavljajo uspešno integracijo RM v taktične in strateške načrte ter operativne poslovne procese podjetja.

 

Specifična tveganja in priložnosti vezana na posamezne proizvodne-prodajne ali na specifična področja, kot so na primer kadri, varovanje, IT varnost, varnost pri delu…upravljajo vodje na ravni organizacijskih enot oziroma procesov, upoštevajoč organizacijske predpise/navodila za delo in o tem sistematično poročajo ravni Kolegija Uprave, ki je odgovorna, da so posamezna tveganja ustrezno evidentirana in da so sproženi ustrezni ukrepi obvladovanja.

 

Delovanje sistema nadzoruje in o tem poroča Službi za notranjo revizijo. Nadzorni svet podjetja skladno z ZGD-1 spremlja in se seznanja z delovanjem in ugotovitvami SRM in notranjih kontrol. Zunanja revizija preverja vzpostavljenost in delovanje SRM in notranjih kontrol skladno z ZR.

 

Podjetje poroča zunanji javnosti o tveganjih delovanja podjetja in njihovem obvladovanju v formalni obliki v letnem in polletnem poročilu (objavljenem na portalu SEOnet in spletni strani podjetja), kar pomeni na vsakih 6 mesecev.
 

30
 

Ključni gradniki in orodja SRM- Najpomembnejše integracijsko in izvedbeno orodje sistema upravljanja s tveganji je »integrirani sistem vodenja« (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, EMAS), ki na formalni in standardizirani način združuje monitoring/zbiranje podatkov, njihovo analiziranje, obdelavo in vrednotenje, načrtovanje delovanja, izvajanje, spremljanje & nadzor ter ukrepanje (PDCA) in končno poročanje kolegiju Uprave in Upravi.
- Specifično orodje SRM je razširjeni katalog tveganj, ki se redno dopolnjuje in ažurira skladno s spremembami okolja, ukrepi RM in strateškimi določitvami. Struktura kataloga tveganj povzema strukturo in hierarhijo poslovnih procesov in organizacijskih enot. Katalog tveganj je neposredno integriran v proces integriranega sistema vodenja in tvori njegovo bazo podatkov. Procesi evidentiranja, spremljanja in poročanja so celostno informatizirani. Tveganja poslovanja podjetja dinamično uskupinjamo po sledečih nosilnih skupinah:

I.    Prodajna in nabavna tveganja.
II.   Proizvodna tveganja.
III.  Finančna tveganja.
IV.   Prostorska, okoljska in zakonodajna tveganja.
V.    Kadrovska in organizacijska tveganja.
VI.  Tveganja podpornih procesov.
- Redno sistemsko poročanje internim uporabnikom, ki integrira podatke iz izrazito obsežne baze ORACLE (uporabljajoč interno razvite programe in orodja) ter zunanjih baz podatkov (naj si bo odprtih ali plačljivih). Za poročanje skrbi Računovodska služba oziroma oddelek Plan in analize. Specifične informacije uporabljajoč ista orodja pripravljajo specializirane organizacijske enote. Dinamika poročanj je mesečna.
- Pomembni del sistema RM je tudi proces strateškega načrtovanja, ki integrira vsa strateška tveganja in priložnosti ter zastavlja temeljne/ključne smeri prihodnjega razvoja podjetja. Znotraj procesa strateškega načrtovanja, se aktivno uporabljajo standardna orodja, kot so SGA, SWOT, PA… Časovni horizont straškega načrtovanja v podjetju je 5 let. Uprava podjetja pa je nosilec strateškega načrtovanja.


Sistem upravljanja s tveganji in priložnostmi se vseskozi dinamično spreminja in prilagaja zahtevam oziroma izzivom okolja ter hkrati integrira razvoj znanja in pozitivnih mednarodnih praks in izkušenj.

 

Pregled ključnih tveganj v nadaljevanju je opredeljen in aktualiziran na stanje in pričakovanja prevladujoča v času nastanka tega poročila.31

I. Prodajna tveganja

 

Tveganje prodaje izdelkov

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

srednja

Opredelitev

Tveganje je povezano z možnostjo in sposobnostjo uspešne prodaje izdelkov na ciljnih trgih. Nanaša se na naraščanje pogajalske moči kupcev, konjunkturno (ne)stabilnost trgov, naraščanje moči konkurentov (zaradi kapitalskih koncentracij) in ustreznost elementov lastnega tržnega miksa (cena, izdelek, trg, promocija). Tveganje prodaje nosilnega izdelka pigmenta titanovega dioksida je prisotno, kar je moč pripisati štirim nosilnim dejavnikom, in sicer zmanjšanju baznega povpraševanja zaradi upadanja gospodarske aktivnosti nosilnih gospodarstev, širitvi proizvodnih zmogljivosti na Kitajskem in v Mehiki, protekcionistični politiki ameriške zvezne administracije ter širjenju virusa COVID-19. Povečanje carin na uvoz kitajskega materiala v ZDA iz 16 % na 31 %, predstavlja kratkoročno največji izziv. Sočasno problem povečevanja proizvodnih kapacitet na Kitajskem prerašča v dolgoročni trend, ki bo pomembno vplival na strukturo panoge tudi na daljši rok. Delno spremenjena potrošnja v zvezi s povečanjem DIY projektov je zmanjšala tveganje prodaje.

 

Obvladovanje

Tveganje neposredno omejujemo s širjenjem prodajne mreže, diverzifikacijo proizvodno-prodajnega portfelja, uvajanjem novih in krajšanjem obstoječih prodajnih poti, razvojem trženjskih partnerstev in razvojem novih izdelkov, ki omogočajo vstop na nove trge in panoge. V zadnjih letih tveganje prodaje izdelkov aktivno znižujemo tudi z optimiziranjem prodajnega portfelja v smislu izločevanja izdelkov visokega tržnega tveganja. S ciljno usmerjenimi tehnološkimi investicijami svoj prodajni portfelj usmerjamo v aplikacije in trge, ki so po vsebini bolj zahtevni, visoko kakovostni in predstavljajo odmik od tako imenovanih commodities trgov, za katere sta značilni nižja dodana vrednost in visoka izpostavljenost cenovno ugodnemu kitajskemu pigmentu. Posredno upravljamo tveganja prodaje tudi s sistematičnim spremljanjem in primerjalnimi analizami relevantnih panog (konkurentov in kupcev), sodelovanjem na trženjskih & strokovnih srečanjih industrije in uvedbo standardov na področju obvladovanja kakovosti, varnosti, okolja in zdravja. Tveganje obvladujemo tudi s strateškim razvojem in vzdrževanjem tako imenovanih kompenzacijskih trgov (ZDA, Bližnji/Srednji vzhod), kamor lahko, upoštevajoč njihovo vsakokratno donosnost, usmerimo morebitne presežke neprodanih količin. Omenjeno strategijo obvladovanja prodajnih tveganj uporabljamo pri obvladovanju izpada prodaje zaradi epidemije virusa COVID-19.

 

Tveganje nabave surovin in energije

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

srednja

Opredelitev

Podjetje je izrazito odvisno od nabave kakovostnih in cenovno ustreznih surovin in energije. Gre v veliki meri za standardizirane surovine globalnega značaja (s katerimi se pogosto trguje na organiziranih trgih) predvsem gre za titanonosne surovine, baker, cink in žveplo. Pogajalska moč dobaviteljev je visoka (s trendom naraščanja). Tveganje je v dolgoročnem smislu občutno glede cen in tudi razpoložljivosti. Z rastjo prodajnih trgov pigmenta titanovega dioksida v letu 2017 in začetku leta 2018, so se pomembno povečali tržni pritiski, ki se v drugi polovici leta 2018 tudi materializirali v občutnih dvigih cen titanonosnih surovin. Tveganje količinske nabave titanove žlindre se je v obdobju med letoma 2016 in 2018 nekoliko povečalo zaradi prenehanja proizvodnje dolgoletnega dobavitelja (enega od dveh globalnih proizvajalcev), vendar pa smo uspešno vzpostavili poslovanje s kakovostnim nadomestnim dobaviteljem, količine so tako dolgoročno zagotovljene. Trenutne tržne razmere, na področju titanonosnih surovin ocenjujemo kot sorazmerno stabilne. Nekoliko manj stabilne razmere so na strani epoksi smol, kjer povpraševanje na azijskem trgu presega ponudbo. Tveganje na področju energentov (plina in elektrike) je pomembno predvsem v dolgoročnem smislu zaradi pričakovanega trenda rasti cen oziroma zaradi dolgoročno objektivne omejenosti virov. V letu 2018 je prišlo do povečanja cen energentov, vezanih na surovo nafto, vendar so se razmere v drugi polovici leta in v letu 2019 umirile. Med prvim in drugim valom epidemije je trg energentov padel. Pričakuje se oz. se je v nekem obseg že zgodil dvig cen energentov. Omejitev transporta v prvem in drugem četrtletju 2020 je rezultirala v nižjih cenah nafte. Zadnje četrtletje pa je zaznamovala rast in preseganje začetnih cen. Nižje obratovalne ravni rafinerij v času epidemije in nadomeščanje fosilnih goriv povečujeta možnost volatilnosti cen žvepla. Glede količinske oskrbljenosti ocenjujemo, da bo v naslednjem srednjeročnem obdobju situacija na področju energentov dobra in da se bo trg, vključujoč cenovne ravni, stabiliziral.  Tveganje ocenjujemo kot sorazmerno obvladljivo.

 


32


Obvladovanje

Tveganje obvladujemo z iskanjem in vrednotenjem alternativnih surovinskih virov (izdelani katalogi verificiranih alternativnih surovin in dobaviteljev). Ciljno usmerjeno gradimo dolgoročne in stabilne partnerske odnose. Sami in s pomočjo tržnih specialistov spremljamo in analiziramo stanje mednarodnih trgov. Vzdržujemo redne kontakte tudi z dobavitelji, s katerimi operativno ne poslujemo, vendarle pa predstavljajo kakovostno potencialno alternativo. Na ta način, smo uspeli v letu 2017 in 2018 razviti sodelovanje s tremi dodatnimi dobavitelji titanove žlindre (oziroma njej ekvivalentne surovine), posledično se je tveganje odvisnosti od enega dobavitelja nekoliko znižalo. Z dolgoletnim dobaviteljem epoksi smol imamo količine zagotovljene. V obdobju nižjih cen energentov smo sklenili pogodbo o dobavi po sorazmerno ugodnih cenah. Razvijamo infrastrukturo, informacijske sisteme, tehnologije in proizvode s katerimi želimo omejiti uporabo ključnih surovin, zmanjšati odvisnost od posameznih dobaviteljev ter omejiti tveganje volatilnosti nabavnih cen. Povsod, kjer je mogoče, sklepamo dolgoročne nabavne pogodbe (s fiksnimi cenami), uporabljamo različne sisteme hedginga, uravnotežujemo strukturo porabe posameznih energentov, izvajamo energetski menedžment in izvajamo stalne ukrepe/projekte optimiziranja rabe energije (ORE). Cilje na področju specifične porabe surovin in energentov standardno vključujemo v integralni sistem vodenja.

 

Tveganje makro

razmer  na ciljnih gospodarskih prostorih

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

srednja

Opredelitev

Glede na to, da deluje podjetje geografsko neomejeno, je izpostavljeno tudi tveganju sprememb regionalnih in globalnih makroekonomskih pogojev, politično/varnostnih razmer in celo škodnim klimatskim dogodkom. Mednarodno gospodarstvo se je v letu 2013 izvilo iz recesije, v obdobju 2014–2017 se je nadaljevalo postopno globalno ekonomsko okrevanje, žal pa je v letu 2018 ponovno prišlo do konjunkturnega pojemka. Napovedi, projekcije, kazalniki zaupanja in indikatorji za obdobje leta 2020 in naprej, so na nižji ravni kot leto poprej. Vseeno so ti kazalniki na višji kot so bili sprva predvideni. Glavnino negativnih posledic ni mogoče oceniti. Splošno tveganje makroekonomskih razmer je trenutno gotovo prisotno, vendar menimo, da smo na morebitno dodatno poslabšanje dovolj dobro pripravljeni. Še naprej sta potrebni izrazita previdnost in pozornost zaradi zaostrovanja odnosov med Rusijo in Zahodom, zapletenih varnostnih razmer na Bližnjem/Srednjem vzhodu, nepredvidljiv vpliv mednarodne gospodarske politike pretekle ameriške administracije in vpliv trajajoče epidemije na širše gospodarstvo. Za Cinkarno Celje, d. d. je posebno pomembna dolgoročna situacija v Turčiji, ki sodi med največje trge pigmenta titanovega dioksida, gospodarske razmere so se sicer proti koncu leta 2020 izboljšale. V letu 2021 bo potrebno posebno pozornost namenjati posledicam brexita, četudi neposrednih materialno pomembnih vplivov na naše poslovanje ne zaznavamo in jih tudi ne pričakujemo.

 

Obvladovanje

Tveganje omejujemo z osredotočenjem na relativno varne in stabilne trge znotraj EU+ (več kot 80 % prodaje), prodaja izven meja EU+ pa je razporejena po širokem portfelju trgov kot so: ZDA, Bližnji/Srednji in Daljni vzhod. Razvijamo uravnoteženo prodajno strukturo z vidika tveganj/donosov. Pomembni del strategije obvladovanja tega tveganja je fleksibilnost pri usmerjanju prodaje na različne geografske trge. Posledično vzdržujemo optimalni obseg tako imenovanih kompenzacijskih trgov. Ob tem redno spremljamo makroekonomske napovedi in projekcije ter ustrezno prilagajamo svojo poslovno politiko. Razvoj dogodkov v Turčiji podrobno spremljamo, s svojimi lokalnimi partnerji svoje poslovne odločitve sprotno vrednotimo in prilagajamo. Strateško znižujemo obvladljiva tveganja (npr. finančna), da bi lahko povečali kompenzacijsko sposobnost pri objektivnih tveganjih globalnega ekonomskega prostora.

 33

II.   Proizvodna tveganja

 

Tveganja razpoložljivosti delovnih sredstev

Verjetnost nastanka

Višina škode

visoka

nizka

Opredelitev

Cinkarna Celje, d. d., je kapitalsko intenzivno podjetje, hkrati s tem pa gre za predelovalno industrijo z velikim deležem kontinuiranih procesov. V glavnem gre z vidika obremenitev in izrabe delovnih sredstev za izredno neugodne razmere (kemijsko agresivne substance, visoke temperature, pritiski…).

 

Obvladovanje

Tveganje omejujemo s sistemom strokovno domišljenega/odlično organiziranega vzdrževanja po stanju. Poseben poudarek pa je namenjen preventivnemu vzdrževanju, ki implicira odlično tehnično diagnostiko. Na kritičnih mestih obratovalno varnost zagotavljamo z vgrajenimi rezervnimi napravami.

 

Tveganje nastanka nesreč, požarov, nenadzorovanih izpustov snovi v okolje in nesreč

pri delu

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

visoka

Opredelitev

Kemijsko predelovalna in metalurška panoga implicira tveganje nastanka tovrstnih nesreč.

 

Obvladovanje

Tveganje obvladujemo s sistematičnim vrednotenjem vplivov na okolje in zaposlene, periodičnimi ocenami požarne ogroženosti in s sistematiziranjem delovnih mest glede na oceno tveganj. Na področju omejevanja vplivov na okolje smo sistematično uvedli evropske okoljevarstvene standarde z uveljavljanjem načel »Programa odgovornega ravnanja« in harmoniziranjem svojega delovanja z zahtevami IED direktive. Svoje procese izvajamo z upoštevanjem NRT (najboljše razpoložljive tehnike). Glede požarne varnosti imamo organizirano lastno gasilsko enoto, hkrati pa je podjetje ustrezno požarno zavarovano. Na področju delovnih nesreč imamo organizirano strokovno službo, ki skrbi za nadzor spoštovanja pravil in ukrepov varnosti in zdravja pri delu. Izvajamo redna usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. Podjetje je zavarovano za odškodninsko odgovornost. Z zunanjimi izvajalci sklepamo pisne sporazume in jih izobražujemo. Angažirali smo stalnega koordinatorja za varno in zdravo delo. Uvedli smo navodila za delo za izvajanje vzdrževalnih posegov v smislu požarne preventive, preprečevanja nesreč in izboljševanja čistoče v delovnem okolju. Že od leta 2009 imamo vpeljana in s strani pooblaščene institucije potrjena in nadzorovana sistema ravnanja z okoljem ISO 14001 in ravnanja z varnostjo in zdravjem ISO 45001.

 

Del podjetja potrjuje okoljsko skladnost tudi z vpisom v register EMAS na Ministrstvu za okolje.  Narejena je ocena ogroženosti z načrtom zaščite in reševanja. Z letnimi okvirnimi in izvedbenimi cilji identificiramo in odpravljamo procesna tveganja za okolje, varnost in zdravje. Izvajamo evakuacijske vaje po programu.

 

V letu 2020 smo pripravili revizijo zasnove tveganja za okolje v skladu s SEVESO direktivo. Izvajamo ukrepe za izboljšave, ki izhajajo iz te revizije.

Začeli smo izvajati celovito sanacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak s čemer zmanjšujemo možnost havarij na tem področju.

 

 

34

III.  Finančna tveganja

 

Valutno tveganje

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

nizka

Opredelitev

Cinkarna Celje, d. d., nabavlja in prodaja na svetovnem trgu, zato je izpostavljena tudi tveganju razvoja neugodnih medvalutnih razmerij. Predvsem gre za valutno razmerje €/$. Ker se glavnina prodaje vrši v evrih, je izpostavljenost pereča predvsem pri dolarski nabavi titanonosnih rud in občasno tudi bakrovih spojin.

 

Obvladovanje

Gibanje in napovedi glede dinamike valutnega para €/$ kontinuirano spremljamo. Na podlagi tržnih podatkov ter cen finančnih instrumentov (stroškov zavarovanja) sproti določamo strategijo (način in obseg) varovanja denarnih tokov. V osnovi tveganje neugodnih sprememb tečaja $ omejujemo na dva načina, del izpostavljenosti pokrivamo s poslovnim hedgingom, to je valutnim usklajevanjem prodaje in nabave, sistemsko pa omejujemo tveganje kratkoročnih nihanj z uporabo kratkoročnih finančnih instrumentov (predvsem dolarskih terminskih pogodb).

 

Kreditno tveganje

Verjetnost nastanka

Višina škode

Srednja

nizka

Opredelitev

Je tveganje možne neizpolnitve pogodbenih obveznosti kupcev, kar pomeni, da kupci zamujajo oziroma ne plačajo svojih zapadlih obveznosti. Tveganje je omejeno, saj poslujemo pretežno z dolgoletnimi partnerji, ki so pogosto znana tradicionalna evropska industrijska podjetja z visoko boniteto. V zadnjih letih smo zaznavali, da je plačilna disciplina v Sloveniji, na Balkanu in Vzhodni Evropi relativno slaba, vendar v prihodnjem obdobju na tem področju ne pričakujemo več dodatnega zaostrovanja težav. Z preureditvijo/prečiščenjem portfelja strateških poslovnih področij podjetja, konkretno gre za ukinitev programa grafičnih repromaterialov, programa valjane titancinkove pločevine, programa antikorozijskih premazov in programa gradbenih materialov, se je izpostavljenost kreditnemu tveganju pomembno znižala. V kontekstu kreditnega tveganja, je potrebno opozoriti na posledice nejasnega izida epidemije in z njo povezanih sprememb v potrošniških navadah.

 

Obvladovanje

Tveganje omejujemo z razvijanjem dolgoročnih partnerskih odnosov, uveljavljenim preverjanjem bonitete novih domačih in tujih kupcev, izborom zanesljivih kupcev, periodičnim spremljanjem in preverjanjem poslovnega zdravja svojih kupcev. Uporabljamo tudi sistem kreditnih limitov, ki potencial škode sistemsko omejuje. Vzpostavljen imamo oddelek (z ustrezno IT infrastrukturo) za dinamično spremljanje ročnosti odprtih terjatev, stanja zapadlih terjatev ter njihovo izterjavo. Pri mediaciji, sodni in izvensodni izterjavi sodelujemo tudi z zunanjimi ponudniki tovrstnih storitev. Posamično uporabljamo instrumente zavarovanja plačil (zavarovanje terjatev, avansiranje, menično jamstvo, čeki, dokumentarni akreditiv, bančna garancija in dokumentarni inkaso).

 

Likvidnostno tveganje

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

nizka

Opredelitev

Likvidnostno tveganje je povezano z likvidnostjo podjetja ali pa posameznega finančnega instrumenta. Nastanek tovrstnega tveganja bi pomenilo nezmožnost poplačila zapadlih obveznosti in bi lahko imel verižni učinek.

 

Obvladovanje

Poslovanje družbe je tradicionalno konservativno z visokim denarnim tokom. Upravljanja likvidnostni med drugim obsega načrtovanje pričakovanih denarnih obveznosti in njihovo pokrivanje, tekoče spremljanje plačilne sposobnosti kupcev in redna izterjava zapadlih terjatev. Bonitetna ocena je AAA.

 

Obrestno tveganje

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

nizka

Opredelitev

Obrestno tveganje pomeni možnost izgub zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer na trgu.

Obvladovanje

Podjetje nima dolgoročnih finančnih obveznosti in iz tega naslova nima vzpostavljenih ukrepov. V kolikor se bi to dejstvo spremenilo, bi vzpostavili primerne ukrepe za obvladovanje tovrstnega tveganja.

 

 

35

IV.   Okoljska, prostorska in zakonodajna tveganja

 

Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

visoka

Opredelitev

V zadnjem četrtletju leta 2010 je Uprava sprejela odločitev, da se zaradi visokih finančnih obremenitev in omejene razpoložljivosti/zmogljivosti odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak omenjeno odlagališče izvzame iz vloge za OVD in da se takoj sproži postopek njegovega zapiranja.

 

Za dolgoročno zagotavljanje varnosti in minimiziranje negativnih vplivov na okolje je potrebno izvesti celovito sanacijo.

 

Obvladovanje

V breme poslovnega izida leta 2010 smo oblikovali okoljsko rezervacijo v višini 5 milijonov €. Pridobili smo OVD za čas zaprtja odlagališča (30 let).

 

Končali smo prvo fazo celovite sanacije – ojačitev pregradnega telesa.

 

Nadaljnja dela na pripravi projektne dokumentacije so pokazala potrebo po dodatnih posegih, ki v času oblikovanja rezervacije leta 2010 niso bili predvideni, zato smo konec leta 2017 oblikovali dodatno rezervacijo v višini 782.563 €.

 

V skladu s pridobljenim integralnim gradbenim dovoljenjem smo v mesecu juniju 2020 začeli z izvajanjem preostalih faz celovite sanacije (pokrov, odvod zalednih vod, centralna in zahodna drenaža, preusmerjevalni nasip). Z vidika obvladovanj tveganj smo najzahtevnejši poseg do konca leta 2020 zaključili. Celoten obseg sanacije bo zaključen predvidoma v letu 2022.

Cevovod za črpanje nevtralizata v napravo za odstranjevanje odpadkov Za Travnik

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

nizka

Opredelitev

Za črpanje nevtralizata v napravo za odstranjevanje odpadkov Za Travnik ima podjetje samo en funkcionalen cevovod. Cevovod je delno že zamenjan, delno je nameščen nov večje dimenzije, delno pa je še vedno v obratovanju prvotni. V primeru puščanj je potrebna zaustavitev proizvodnje titanovega dioksida.Dosedanja puščanja smo uspeli sanirati v zadovoljivo kratkih rokih, zato tveganje še vedno ocenjujemo kot nizko.             

Obvladovanje

 

Kritičen del cevovoda je zamenjan. Za še ne obnovljen del prvotnega cevovoda iščemo potrebne služnosti.

 

V letu 2016 smo namestili novo črpalko za črpanje suspenzije, ki zmanjšuje tveganje za nastanek okvar zaradi hidravličnih udarov. Poteka uvajanje potrebnih  izboljšav na postopku zgoščevanja suspenzije sadre, s čemer bo zmanjšan volumen prečrpavanja in s tem tveganje za puščanje zaradi preobremenitve cevovoda.

 

Zaradi sanacijskih del na parceli k.o Teharje 115/1, ki bodo potekala v pristojnosti MOC predvidoma v letu 2021, bomo del cevovoda, ki prečka to parcelo, zamenjali.

 

 

36

Razpoložljivost naprave za odstranjevanje odpadkov Za Travnik

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

visoka

Opredelitev

Čas do suhe zapolnitve naprave za odstranjevanje odpadkov Za Travnikom je omejen. Odvisen je od prostega volumna, količine proizvodnje pigmenta in količine izločenega stranskega proizvoda. Zapolnitev naprave za odstranjevanje odpadkov pomeni zaustavitev proizvodnje titanovega dioksida.

 

Obvladovanje

Proizvajamo maksimalno možno količino CEGIPSa in s tem zmanjšujemo količino rdeče sadre za odlaganje.

 

V pridobljenem integralnem dovoljenju za sanacijo Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak je potrjena uporaba rdeče sadre za izdelavo nepropustnega pokrova in izgradnjo preusmerjevalnega nasipa.

 

Izvedena je novelacija projekta zapolnjevanja rdeče sadre v napravo za odstranjevanje odpadka Za Travnik, ki cilja k bolj optimalnemu zapolnjevanju (večji naravni posedki). Glede na spremenjene razmere (večji odvzem bele sadre, drugačna kristalna struktura, posedki) smo izdelali novo oceno razpoložljivih volumnov za zapolnjevanje.

 

Z vsemi temi ukrepi se čas do zapolnitve podaljšuje. Glede na 9.člen »Odloka o zazidalnem načrtu deponije Za Travnik« v Občini Šentjur smo sprožili postopek dopolnitve OPPN. Potekajo usklajevanja z Občino Šentjur. Za leto 2021 smo zastavili tudi cilj preverjanja možnosti spremembe tehnologije obdelave odpadne kisline, ki sedaj rezultira v nastanku rdeče sadre. Iščemo možnosti za zmanjšanje odvisnosti proizvodnje od razpoložljivih volumnov za zapolnjevanje.

 

 

Zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

visoka

Opredelitev

Pregradna telesa predstavljajo nevarnost ob porušitvi. Tveganje predstavlja predvsem močan potres.

 

Obvladovanje

Izvajamo predpisane monitoringe, ki jih enkrat letno analizirajo strokovnjaki UL FGG. Vsa priporočila upoštevamo v obliki sproti izvedenih vzdrževalnih del.

Izdelani so projekti porušitvenega vala.

 

Dopolnili smo mrežo za tehnično opazovanje na pregradi Za Travnik in obnovili primarno ter sekundarno geodetsko opazovalno mrežo. V planu je izvedba dodatnih ukrepov varovanja in dreniranja na vzhodnem boku. Na osnovi podatkov iz novih opazovalnih vrtin bomo naročili izdelavo vodne bilance za morebitne potrebne ukrepe na zahodni brežini pregrade. Vsled izboljšanega stanja po izvedbi sanacijskih del v preteklih letih smo na osnovi strokovne ocene še potrebnih del znižali okoljsko rezervacijo na 450.000 €.

 

Izvajamo redno vzdrževanje na visoki pregradi za rdečo sadro Bukovžlak. Konec leta 2017 smo za namene celovitejše sanacije tega pregradnega telesa oblikovali rezervacijo v višini 3 mio €. V letu 2018 smo izdelali nove opazovalne vrtine na vzhodnem boku pregradnega telesa, kjer smo v letu 2019 začeli z opazovanjem. Na osnovi pridobljenih podatkov bomo pripravili načrt za sanacijski poseg. Izdelali smo idejni projekt za nižanje gladine ojezeritve, kar bi znatno pripomoglo k povečanju varnosti pregradnega telesa. Izvedli smo tudi improvizirano nižanje nivoja, da smo pridobili podatke za nadaljnje delo. V rednem obratovanju je seizmično opazovanje visoke nasute pregrade Bukovžlak. Nadzor izvaja najeti pooblaščeni seizmološki opazovalec.

 

Sanacija pregradnega telesa odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak (ONOB) smo izvedli v letih 2016 in 2017. Celovita sanacija celotnega odlagališča, se je začela junija 2020, s čemer se bo stabilnost dolgoročno še izboljšala.37

Skrbni okoljski pregled – faza II

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

srednja

Opredelitev

Rezultati okoljskega skrbnega pregleda – faza II so pokazali, da je obstoječa proizvodna lokacija v Celju zgrajena na odpadkih pretekle dejavnosti. Odloženi odpadki imajo vpliv na podtalnico, kar lahko vpliva na zdravje ljudi in okolje.

 

Obvladovanje

Izvedli smo več vzporednih aktivnosti za določitev morebitnega vpliva na zdravje ljudi in okolje ter o rezultatih sproti obveščali javnost. Avgusta 2018 smo zaključili in javnosti predstavili rezultate Ocene tveganja za zdravje ljudi in okolje zaradi uživanja kmetijskih pridelkov pod ONOB. Ugotovljeno je bilo, da onesnažena viseča podzemna voda pod ONOB nima negativnega vpliva na pridelke. Novembra 2018 smo predstavili tudi Ekotoksikološko raziskavo vpliva starih bremen na lokaciji aktualne proizvodnje v Celju na žive organizme v vodotokih Hudinja in V Ložnica. Definirane so štiri lokacije, ki nakazujejo potrebo po ukrepanju. V letu 2019 smo izvedli prvi del aktivnosti za dopolnitev Ekološke ocene tveganja na segmentih, ki v prejšnjih raziskavah niso vzročno dovolj pojasnjeni. Še vedno ostaja ena lokacija, ki je ne znamo pojasniti in zahteva še nekaj dodatnih vzorčenj. Izdelali smo primerjavo med zahtevami slovenske, nemške in nizozemske zakonodaje ter povzetek do sedaj opravljenega dela ter z dokumentoma seznanili MOP. MOP v odgovoru navaja, da trenutna okoljska zakonodaja ukrepov ne predpisuje, zato v delovni skupini ne morejo sodelovati. Cinkarna lahko ukrepe pripravi sama.

 

Uprava je glede na zgoraj navedeno naročila revizijo pravnega mnenja. Podjetju CDM Smith pa naročila pripravo predloga tehnično možnih sanacijskih ukrepov z oceno izvedljivosti za dve z onesnažili najbolj koncentrirani točki na lokaciji aktualne proizvodnje.

 

Vodno dovoljenje za črpanje tehnološke vode iz reke Hudinje

 

Verjetnost nastanka

Višina škode

visoka

visoka

Opredelitev

Zahtevana je kontinuirana meritev s stalnimi podatki o pretoku in količini črpanja. V sušnih mesecih je možna omejitev proizvodnje.

 

Obvladovanje

Pridobili smo vodno soglasje za izvedbo trajnih meritev pretoka in količine črpanja. Trajne meritve moramo vzpostaviti do marca 2022. Izvedba je v teku.

 

Iščemo rešitve in v manjšem obsegu že izvajamo investicije za delno recikliranje vode.

 

Na Direkcijo za vode smo oddali vlogo za spremembo vodnega dovoljenja skladno s strokovnimi podlagami, ki jih je izdelal Inštitut za vode. Glede na strokovne podlage pričakujemo nekoliko blažje zahteve glede določitve ekološko sprejemljivega pretoka.

 

Glede na dolgotrajen postopek z nepredvidljivim izidom smo v letu 2020 zastavili nalogo preverjanja zagotavljanja tehnološke vode iz drugih virov. Projektna naloga je pokazala, da obstoječi akumulaciji Šmartinsko in Slivniško jezero nista možna rešitev zaradi drugih namenov rabe, okoljskih zahtev ter neustreznih kapacitet. Gradnja rezervoarjev ekonomsko ne predstavlja sprejemljive rešitve.

 

Nakazane možne rešitve pa so v smeri:

-     preoblikovanja tega dela vodnega telesa v t.i. močno preoblikovano vodno telo (MPVT) ter s tem spremembo pogojev za določitev ekološko sprejemljivega pretoka,

-          koriščenja lastne akumulacije v Bukovžlaku,

-          koriščenje vode iz KČN Tremerje.

V povezavi s prvo alinejo smo v času zbiranja pobud za pripravo Načrta za upravljanje z vodami za naslednje obdobje na MOP podali pobudo za preoblikovanje tega dela vodnega telesa v MPVT. Drugo in tretjo alinejo preverjamo s ciljem za leto 2021.

 


38


Klasifikacija TiO2 po CLP zakonodaji

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

srednja

Opredelitev

Marca 2020 je EU parlament na predlog komisije izglasoval klasifikacijo TiO2 po CLP zakonodaji – razred 2 in opozorilnim stavkom H 350i sum na kancerogeno ob vdihavanju.

 

Proizvajalci titanovega dioksida morajo v roku 18 mesecev poskrbeti za pripravo razširjenega varnostnega lista in ustrezne oznake na embalaži.

 

Interpretacija klasifikacije skupaj z opombami in izjemami dopušča več različnih možnosti, zato je posledice težko opredeliti. Ocenjujemo, da je možnost za večje nadomeščanje titanovega dioksida majhna, saj pravih alternativ ni.

 

Obvladovanje

Strokovno dejstvo, ki so ga v svojem mnenju potrdili tudi člani RAC, je, da titanov dioksid kot tak ni toksičen ali genotoksičen. Gre zgolj za problem v primeru preobremenitve pljuč z ekstremno veliko količino prahu, ki v realnih situacijah ni možna. Ukrep ni proporcionalen, CLP zakonodaja za ta namen ni ustrezno orodje. Zato smo proizvajalci titanovega dioksida na evropskem sodišču sprožili tožbo proti EU komisiji.

 

V okviru združenja proizvajalcev TiO2 v EU (TDMA) je organiziranih mnogo aktivnosti za zbiranje dokazov, informiranje uporabnikov in komuniciranje z odločevalci. Med drugim so pripravljene tudi smernice, kako zakonodajo razumeti. Kot člani pri tem aktivno sodelujemo.

S strani TDMA je sprožen širok 5 letni znanstveni program dodatnih raziskav potencialnega tveganja uporabe različnih oblik titanovega dioksida tako pri inhalaciji, kot v stiku s kožo in zaužitjem. Izvajamo program definiranja ustreznih metod merjenja prahu v delovnem okolju. Organe odločanja opozarjamo na nedorečen problem odpadkov, ki bo v veliki meri onemogočil krožno gospodarstvo.

 

V našem podjetju je sprožen preventivni ukrep za odpravo virov prašenja na delovnih mestih v proizvodnji. Izhajajoč iz tega je v teku vrsta manjših in večjih investicij. Z zaposlenimi komuniciramo preko vodij, organov soupravljanja in oglasnih desk. Zaposlene osveščamo o pomenu zagotavljanja čistega delovnega okolja in uporabe osebne varovalne opreme v primerih, kjer drugi ukrepi ne zadoščajo.

Naročili smo Študijo preverjanja škodljivosti prahov iz naše proizvodnje na pljučne celice. Rezultati bodo predstavljeni v začetku 2021.

Izvajamo tudi dodatne ukrepe za preverjanje in odpravo tveganj. Vezani so predvsem na:

 

-          izvajanje potrebnih aktivnosti za izvedbo označevanja,

-          uskladitev Varnostnih listov,

-          izvedbo meritev prašnosti in s tem povezane opredelitve kaj zapade pod klasifikacijo in kaj ne

-          ter iz slednjega izhajajočih morebitnih različnih tveganj od konkurence.


 


39


Tožba Mestne občine Celje

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

nizka

Opredelitev

MOC od družbe zahteva povračilo stroškov sanacije zemljine, ki je nastala pri izkopih, ki jih je gradbeno podjetje, ki je delovalo po naročilu investitorja (MOC) izkopalo pri gradbenih delih (komunalni vodi). Izkopi so bili izvršeni na zemljišču (t.i. območje stare Cinkarne), ki ga je MOC od družbe prevzela na podlagi pogodbe o brezplačnem prenosu nepotrebnih sredstev. Material je bil izkopan v letu 2009. Ob izkopu je bil material zaradi vsebnosti težkih kovih klasificiran kot material, ki ga ni mogoče odložiti na odlagališče za nenevarne odpadke. MOC je material, na podlagi odločbe Upravnega organa, preko zunanjega izvajalca sanirala. Pred tem je MOC za stroške že neuspešno tožila izvajalca gradbenih del nad katerim se je v vmesnem času začel stečajni postopek.

Obvladovanje

Glede na trenutno oceno odvetniške pisarne, ki Cinkarno zastopa v pravnem postopku, je možnost ugodnega izida za družbo večja od 50%.

 

Prilagoditev zaključkom o BAT za čiščenje odpadnih voda in plinov ter ravnanje z njimi v kemični industriji (BAT CWW)

Verjetnost nastanka

Višina škode

srednja

visoka

Opredelitev

Skladno z 78. členom ZVO - 1  Ministrstvo za okolje po uradni dolžnosti spremeni pogoje v okoljevarstvenem dovoljenju zaradi objave zaključkov BAT, ki se nanašajo na dejavnost naprave. Posledično se je potrebno prilagoditi zahtevam.  Z objavo zaključkov o BAT CWW, ki se nanašajo tudi na čiščenje odpadnih vod (tekočih odpadkov) iz proizvodnje titanovega dioksida, bo potrebno prilagoditi ravni emisij kemijske potrebe po kisiku (KPK) na izpustih le teh in sicer pod 100 mg/l na posameznem izpustu. Raven emisij povezanih z BAT je namreč strožja od mejnih vrednosti emisij iz  Uredbe o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki sedaj določa mejno vrednost.

Obvladovanje

Natančno bomo pregledali in s pristojnim organom (ARSO) uskladili pogoje določene ravni emisije za KPK ter možne izjeme, ki jih določa zaključek BAT. Vzporedno iščemo tudi tehnično rešitev za zmanjševanje  KPK pod 100 mg/l.


40

Obvladovanje

Natančno bomo pregledali in s pristojnim organom (ARSO) uskladili pogoje določene ravni emisije za KPK ter možne izjeme, ki jih določa zaključek BAT. Vzporedno iščemo tudi tehnično rešitev za zmanjševanje  KPK pod 100 mg/l.
V.   Kadrovska tveganja in organizacijska tveganja

 

Zagotavljanje kontinuitete kadrovskih resursov

 

Verjetnost nastanka

Višina škode

nizka

srednja

Opredelitev

Narava poslovanja podjetja je inherentno kompleksna in specifična, saj posluje v vrsti med sabo nepovezanih panog in hkrati oskrbuje končne odjemalce iz zelo različnih industrijskih področij. Posledično se pojavlja tveganje gradnje, interakcij in predvsem prenosa stoga vodstvenega, inženirskega in podpornega »know-howa« v podjetju. Gre tako za tveganja povezana s kadrovsko strukturo, kot tudi s sistemom kontinuiranega učenja in prenosa osvojenih znanj in informacij, to je z delovanjem komunikacijskih poti in struktur.

Obvladovanje

Na vseh ravneh organizacijske strukture podjetja z usmerjenim programom usposabljamo in pripravljamo odgovorne naslednike za prevzem najpomembnejših funkcij. V vseh fazah poslovanja organizacijskih enot, se s stalno komunikacijo, obveščanjem in usklajenim delovanjem med vsemi ključnimi kadri, zagotavlja ustrezen pretok informacij ključnih vodstvenih in ekspertnih področij. Nasledniki aktivno sodelujejo, delujejo in so aktivno seznanjeni z delovanjem in problematiko zagotavljanja nemotenega delovanja poslovnih funkcij in procesov. S tem se ob podpori strokovnih služb zagotavlja nemoten prevzem ključnih funkcij v podjetju, v primeru predvidljivih in tudi izrednih dogodkov (bolezen oziroma daljše odsotnosti, odpovedi in upokojevanje).

Zagotavljanje nemotenega delovanja podjetja v času COVID-19

Verjetnost nastanka

Višina škode

velika

velika

Opredelitev

Poslovno interno okolje je bilo zaradi svetovne pandemije COVID-19 virusa ter posledično razvoja pandemije tudi v Sloveniji z vidika mikro okolja znotraj podjetja izpostavljeno velikemu številu izvajalcev, tako zaposlenih kot tudi zunanjih izvajalcev, kar v primeru okužbe z virusom v posameznih proizvodnih organizacijskih enotah predstavlja tveganje sistema zagotavljanja nemotenega delovanja podjetja. S sistemom sprejemanja nabora ukrepov in internega testiranja zaposlenih se zagotavlja stabilnost in zanesljivost kadrovskih resursov v času pandemije in nevarnosti COVID–19 virusa.

Obvladovanje

Na številnih področjih poslovne in organizacijske strukture podjetja smo, z naborom sprejetih ukrepov in protokolov, s ciljem zagotavljanja nemotenega delovanja podjetja in usmerjenimi komunikacijskimi kanali z zaposlenimi, sprejemali številne ukrepe. Omejili oz. minimizirali smo kontakte z zunanjimi partnerji in izvajalci, prilagodili notranje procese na način, da smo zagotovili minimalno število potrebnih zaposlenih na delovnih mestih, terminsko prilagodili izmensko delo, omejili stike pri predaji izmen, zagotavljali določeno rezervo kritičnih posadk, uvedli instrumente prerazporeditve dela ter delo od doma, prilagodili obrat prehrane, vzpostavili protokole za on-line komunikacijo, prepovedali zbiranje ljudi ter vzpostavili sistem samooskrbe z razkužili in zaščitnimi maskami ob zagotavljanju zunanje nabave osebne varovalne opreme, hkrati pa smo upoštevali vse sprejete ukrepe s strani Vlade RS in NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje). Vzpostavili smo sistem internega testiranja z hitrimi antigenskimi testi in aktivno obveščali vse zaposlene z veljavnimi ukrepi in protokoli znotraj podjetja. S temi ukrepi smo zagotavljali nemoteno delovanje podjetja ob morebitnih okužbah, ob morebitni odreditvi karanten in potrebnih samoizolacij zaposlenih.

 

41


Obvladovanje

Na številnih področjih poslovne in organizacijske strukture podjetja smo, z naborom sprejetih ukrepov in protokolov, s ciljem zagotavljanja nemotenega delovanja podjetja in usmerjenimi komunikacijskimi kanali z zaposlenimi, sprejemali številne ukrepe. Omejili oz. minimizirali smo kontakte z zunanjimi partnerji in izvajalci, prilagodili notranje procese na način, da smo zagotovili minimalno število potrebnih zaposlenih na delovnih mestih, terminsko prilagodili izmensko delo, omejili stike pri predaji izmen, zagotavljali določeno rezervo kritičnih posadk, uvedli instrumente prerazporeditve dela ter delo od doma, prilagodili obrat prehrane, vzpostavili protokole za on-line komunikacijo, prepovedali zbiranje ljudi ter vzpostavili sistem samooskrbe z razkužili in zaščitnimi maskami ob zagotavljanju zunanje nabave osebne varovalne opreme, hkrati pa smo upoštevali vse sprejete ukrepe s strani Vlade RS in NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje). Vzpostavili smo sistem internega testiranja z hitrimi antigenskimi testi in aktivno obveščali vse zaposlene z veljavnimi ukrepi in protokoli znotraj podjetja. S temi ukrepi smo zagotavljali nemoteno delovanje podjetja ob morebitnih okužbah, ob morebitni odreditvi karanten in potrebnih samoizolacij zaposlenih.
42

Izjava o upravljanju družbe

 

Sistem notranjih kontrol in upravljanja tveganj v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

 

V podjetju je sistem operativnih in nadzornih notranjih kontrol vzpostavljen na vseh ravneh in področjih poslovanja, z namenom, da se obvladujejo tveganja, ki vplivajo na uspešnost doseganja ciljev pri:

-        učinkovitosti in uspešnosti poslovanja,

-  zanesljivosti računovodskega poročanja in

-  skladnosti z zakonskimi ter internimi predpisi.

 

Kontrolne aktivnosti in odgovorni nosilci so zapisani v internih aktih (opis delovnih mest, pooblastila, organizacijski predpisi, pravilniki, poslovniki).

V podjetju zagotavljamo:

- računovodsko kontroliranje podatkov, ki obsega presojanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje pri tem ugotovljenih nepravilnosti. Izvajanje je v pristojnosti Računovodske službe in Finančne službe;

- preverjanje zanesljivosti obračunskih podatkov, ki se izvaja s popisom sredstev in dolgov (inventuro). Popis izvaja stalna popisna komisija v skladu z letnim terminskim planom popisov. Vodja popisov in člani popisne komisije so organizacijsko razporejeni v Računovodsko službo. Za posamezne vrste popisov ali izredne popise lahko Uprava imenuje tudi posebne popisne komisije;

- presojanje odmikov uresničenih velikosti od načrtovanih, ki lahko pokažejo na pomanjkljivosti pri izvajanju, kot tudi načrtovanju ciljev. Aktivnosti se izvajajo v okviru Računovodske službe;

- notranjo kontrolo nad izvajanjem predpisanih postopkov s področja nabave, skladiščenja in porabe materiala ter s področja proizvodnje, skladiščenja in prodaje proizvodov (kontrola uporabe in odobritve predpisane dokumentacije, analiziranje morebitnih odstopanj in predlaganje ukrepov). Aktivnosti se izvajajo v okviru Računovodske službe in vodstva podjetja;

- notranje kontrole v računalniško podprtem informacijskem sistemu, ki se nanašajo na vodenje, infrastrukturo, varovanje, nakupovanje, razvijanje in vzdrževanje programske podpore zagotavlja Služba informatike. Za popolnost in točnost zajemanja in obdelovanja podatkov pa skrbijo kontrole v posameznih aplikacijah oziroma kontrole pri uporabnikih programskih rešitev;

- sistem notranjih kontrol se dopolnjuje tudi s sistemom izvajanja presoj po:

 ISO 9001 – sistemi vodenja kakovosti,

 ISO 14001 – sistemi ravnanja z okoljem in uredbi EMAS za PE Kemija Mozirje,

 BS OHSAS 18001 – sistemi varnosti in zdravja pri delu.

Notranjo presojo delovanja procesov izvajajo za to usposobljeni notranji presojevalci z namenom, da se preveri ali se dejavnosti izvajajo v skladu z zahtevami sistemov vodenja in ali je uveden sistem vodenja ustrezen in učinkovit za doseganje postavljenih ciljev. Zunanje presoje izvaja izbrana certifikacijska hiša;

- revidiranje letnih računovodskih izkazov izvaja zunanja revizijska hiša;

- enkrat letno se na podlagi sklepa Uprave izvede preveritev delovanja operativnih in nadzornih notranjih kontrol. Uprava s sklepom opredeli odgovornega izvajalca, področja nadzora in terminski načrt izvedbe nadzora.

- v letu 2016 smo vzpostavili Službo za notranjo revizijo. Na podlagi sprejete temeljne listine, pravilnika in načrta, Služba za notranjo revizijo deluje od leta 2017 s polnimi pooblastili.

 

Odstopanja, ki so ugotovljena v posameznih oblikah notranjih kontrol, analizirajo odgovorne osebe in vodstvo podjetja ter na tej osnovi sprožajo ukrepe za odpravo oziroma preprečevanje vzrokov za nastanek tveganj, ki so ali bi lahko povzročila odstopanja od zastavljenih pravil in ciljev podjetja.

 

43

Podatki o delovanju skupščine družbe s pristojnostmi, pravicah delničarjev in njihovem uveljavljanju

 

Skupščino skliče Uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo Nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala. Skupščina se seznani z letnim poročilom in veljavno odloča na seji z navadno večino oddanih glasov, zlasti o:

 -  uporabi bilančnega dobička,

- imenovanju članov Nadzornega sveta,

- podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta,

- imenovanju revizorja, in drugo.

 

S ¾ večino pa zlasti o spremembah:

- statuta,

- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,

- statusnih spremembah in prenehanju družbe in drugih primerih, če to določa zakon ali statut.

 

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo svojo glasovalno pravico le pod pogojem, da so Upravi družbe najavili svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Na skupščini določajo število glasov posameznega delničarja glasovi delnic, ki so po stanju delniške knjige v njegovi lasti konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščencev, pooblastilo mora biti dano pisno in se deponira pri družbi. Praviloma se opravi ena skupščina na leto.

 

Podatki o sestavi in delovanju organov vodenja in nadzora s komisijami

 

Uprava

Začasni mandat Uprave se je začel 30. 6. 2020, 31.12.2020 je Nadzorni svet mandat predsedniku Uprave in namestnici predsednika Uprave podaljšal za 4,5 let. Člana Uprave – delavskega direktorja, Filipa Koželnika, je Nadzorni svet za pet letno mandatno obdobje imenoval 5. 11. 2020.

 

Do 30. 6. 2020 sta bila v Upravi Tomaž BENČINA, univ. dipl. inž. metal. in univ. dipl. ekon. – predsednik Uprave in mag. Jurij VENGUST - član Uprave - za področje financ, računovodstva in informatike. Do 23. 10. 2020 pa Marko CVETKO, dipl. inž. kem. inž., spec. – član Uprave – delavski direktor.

 


Predsednik Uprave

Aleš SKOK, univ. dipl. inž. kem. teh., MBA ZDA (od 1. 7. 2020)

 

Članica Uprave – namestnica predsednika Uprave, tehnična direktorica

Nikolaja PODGORŠEK - SELIČ, univ. dipl. inž. kem. inž., spec.

 

Član Uprave - delavski direktor

Filip KOŽELNIK, mag. posl. ved (od 5. 11. 2020)

 

 

Graphics

Graphics

Graphics

Predsednik Uprave

Aleš SKOK, univ. dipl. inž. kem. teh., MBA - ZDA

Članica Uprave – namestnica predsednika, tehnična direktorica

Nikolaja PODGORŠEK-SELIČ,

univ. dipl. inž. kem. inž., spec.

Član Uprave – delavski direktor

Filip KOŽELNIK,

mag. posl. ved

44

Družba ima dvotirni sistem vodenja z Upravo in Nadzornim svetom. Uprava zastopa in predstavlja družbo. Sestavljajo jo predsednik in dva člana, od katerih je eden delavski direktor (pogoje in postopek imenovanja ter razrešitve delavskega direktorja in njegove pristojnosti določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju). Uprava sprejema vse odločitve v skladu z zakonom in statutom, razen tistih, za katere sta izrecno pristojna skupščina in Nadzorni svet. V razmerju do skupščine ima Uprava zlasti naslednje pristojnosti:

-   pripravlja informacije o zadevah družbe, strokovno gradivo in sklepe iz pristojnosti skupščine,    

-   sklicuje skupščino,

- izvršuje sklepe, ki jih sprejme skupščina.

 

Nadzornemu svetu poroča o:

-  donosnosti družbe,

- načrtovani poslovni politiki in poslih, ki pomembno vplivajo na donosnost, oz. plačilno sposobnost družbe ter drugih zadevah v skladu z zakonom in če tako zahteva Nadzorni svet.

 

Nadzorni svet

Skupščina Cinkarne Celje, d. d. je 17. 6. 2020 imenovala (od 18. 6. 2020 za petletni mandat) novega člana Nadzornega sveta: Davida Kastelica. Seznanila se je tudi z imenovanjem predstavnikov delavcev za člana Nadzornega sveta Jožeta Koštomaja, ki je zamenjal Aleša Stevanoviča, in Dušana Mestinška (od 18. 6. 2020 za petletni mandat) ter s potekom mandata člana Nadzornega sveta Dejana Rajbarja. Zaradi odstopa predsednika in člana NS Boruta Jamnika z dnem 20. 11. 2019, je skupščina na izrednem zasedanju za petletni mandat od 23.12.2019 dalje imenovala člana NS Maria Gobba, ki je 26. 5. 2020 prevzel vodenje organa nadzora. Nadzorni svet sestavljajo:

Predsednik
dr. Mario GOBBO (od 26. 5. 2020)

Namestnik predsednik
Luka GABERŠČIK, uni. dipl. prav.
Člani
mag. David KASTELIC (od 18. 6. 2020)

Dušan MESTINŠEK, dipl. inž. el. (od 18. 6. 2020)

Jože KOŠTOMAJ, inž. str. (od 18. 6. 2020)