Na skupščini brez odločitve

14. 06. 2023

Na skupščini brez odločitve

25 milijonov evrov bilančnega dobička Cinkarne ostaja nerazporejenega

Na današnji skupščini Cinkarne Celje delničarji niso sprejeli odločitve v zvezi z delitvijo bilančnega dobička. O razporeditvi 25 milijonov evrov bilančnega dobička iz leta 2022 bodo tako odločali na naslednji skupščini.

V vodstvu podjetja so z odločitvijo zadovoljni, saj so delničarji spoštovali predlog Uprave in Nadzornega sveta o nedelitvi dobička. Podjetje je namreč pred trajnostno prenovo, za katero bo potrebovalo izdatna sredstva za spremembo tehnologij in vlaganja v večjo energetsko samozadostnost.

»Razplet glasovanja je sicer neobičajen, a smo z njim vseeno zadovoljni. Za podjetje neodločitev v bistvu pomeni, da nam z naslova izplačila dividend ne bo potrebno vračati pomoči za omilitev posledic energetske krize. To nam bo omogočilo višjo stopnjo konkurenčnosti. Naši konkurenti imajo kar nekaj tovarn postavljenih zunaj Evrope, kjer so cene električne energije in zemeljskega plina precej nižje. Za ohranjanje odličnih rezultatov poslovanja mora Cinkarna vlagati v rast in razvoj. Izpolnjevati mora merila, ki nam jih nalagata v Evropskem parlamentu sprejeta Zeleni dogovor in kemijska trajnostna strategija. Energetska samooskrba iz obnovljivih virov ali na primer nične emisije toplogrednih plinov so všečni cilji, s katerimi se lahko vsi poistovetimo. A za to so potrebna precejšna finančna sredstva. Prepričan sem, da vsi deležniki razumemo ta skupen interes,« je povedal predsednik Uprave Aleš Skok.

Po trenutnih ocenah bo Cinkarna letos dobila približno 5 do 7 milijonov evrov državne pomoči za omilitev posledic energetske krize.

Donosnost Cinkarniške delnice nad konkurenco

Dividendna donosnost delnice Cinkarne je v zadnjih letih sicer bistveno višja od konkurence. Cinkarna je v zadnjih 8 letih izplačala od 50 % do 75 % dobička za namen dividend. Ker pa želi v prihodnjem obdobju večji obseg sredstev nameniti novim razvojnim projektom, je Uprava konec lanskega leta za leto 2022 in 2023 predlagala oblikovanje dividendne politike, ki predvideva 50 % izplačilo dobička. Predlog, podan letošnji skupščini, pa je upošteval omejitve izplačila, povezane z zakonom o pomoči podjetjem zaradi visokih cen energentov.

»S podnebnimi spremembami še potencirana lokacijska danost vodnega vira sodi na sam vrh naših tveganj. Naslavljamo ga z vrsto naložb, skupaj vrednih najmanj 15 milijonov evrov. Z njimi povečujemo ponovno rabo vode v procesu in izvajamo projekt uporabe odpadne vode iz Komunalne čistilne naprave Tremerje. Projekt ni zahteven le tehnično, ampak tudi z vidika umeščanja v prostor, kjer brez konkretne pomoči lokalne skupnosti in dovolj finančnih sredstev izvedba ne bo mogoča,« je napore za trajnostno prenovo opisala članica Uprave – tehnična direktorica Nikolaja Podgoršek Selič.

V prvem četrtletju letos je sicer podjetje realiziralo 50 milijonov evrov prodaje (25 % manj kot v primerljivem obdobju preteklega leta). Zaradi nižjega razpoložljivega dohodka in ugodnih količin z azijskih trgov je najočitnejši padec, za 29%, zabeležila prodaja na evropskem trgu. Podjetje je v tem obdobju za naložbe porabilo 2 milijona evrov. Odkupov lastnih delnic ni bilo. Do konca leta je predvidena postopna stabilizacija povpraševanja in umiritev padca prodajnih cen, pritisk azijskega trga in vzdrževanje relativno visokih nivojev nabavnih cen pomembnih surovin in energije pa se bo, po napovedih, nadaljevala.

Nazaj