O nas

Cinkarna Celje, d. d., s svojo 150-letno tradicijo neprekinjenega delovanja sodi med najtrdoživejša podjetja slovenskega gospodarskega prostora. Do leta 1968 je bila opredeljujoča dejavnost podjetja metalurgija, z zagonom proizvodnje pigmenta titanovega dioksida leta 1973 in njeno kasnejšo širitvijo pa se Cinkarna Celje, d. d. uvršča med podjetja kemijsko predelovalne panoge. S približno 800 zaposlenimi, ki letno ustvarijo približno 200 milijonov EUR prometa, pri čemer je več kot 90 % prodaje ustvarjene na izvoznih trgih, Cinkarna Celje, d.d. zavzema prvo mesto v slovenskem kemijsko predelovalnem prostoru in se s tem umešča med najpomembnejša in najuspešnejša slovenska industrijska podjetja.

Težišče dejavnosti sta proizvodnja in trženje titanovega dioksida, dopolnjuje pa ju širok nabor drugih izdelkov, kot so: praškasti laki, masterbatchi, žice in zlitine iz cinka, izdelki za kmetijstvo, izdelava kemijsko procesne opreme, žveplova kislina, ...

Kot sodobno kemijsko podjetje Cinkarna Celje, d. d. posluje skladno z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in okoljevarstvenimi standardi. Delovanje podjetja je podprto z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja. Z doslednim izvajanjem strategije trajnostnega razvoja, ki je vgrajena v vizijo, poslanstvo in razvojni načrt podjetja, si nenehno prizadevamo za izboljšave na vseh področjih svojega delovanja, iščemo inovativne rešitve in jih uvajamo v model uspešnega poslovanja, da bi dosegli ravnovesje med gospodarsko uspešnostjo, energetsko učinkovitostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo.

Predstavitveni video podjetja

 

Predstavitvena brošura podjetja

1873

Ustanovitev podjetja, izgradnja topilnice cinka.

1875

Začetek obratovanja topilnice cinka. Cinkarna je takrat še izključno metalurško podjetje.

1888

Začetek obratovanja valjarne cinka.

1912

Posodobitev pražarne in začetek proizvodnje žveplove kisline. Cinkarna s tem dopolni svojo osnovno dejavnost s kemijsko stroko.

1934/35

Nastanek firme Pražarna in kemična d. d. Začetek proizvodnje pigmentov.

1938

Začetek proizvodnje cinkografskih in ofsetnih plošč na osnovi cinka.

1949

Ustanovitev tovarne organskih barvil.

1953

Združitev Cinkarne in Kemične tovarne.

1961

Priključitev Tovarne organskih barvil.

1962

Priključitev Tovarne zemeljskih barv Mozirje. Začetek proizvodnje žveplove kisline po kontaktnem postopku.

1966

Začetek proizvodnje ofsetnih tiskarskih plošč iz aluminija.

1970

Prehod z pretežno metalurške na pretežno kemijsko dejavnost.

1973

Začetek obratovanja Titanovega dioksida.

1978

Začetek proizvodnje enokomponentne poliuretanske pene za gradbeništvo.

1980

Začetek obratovanja gumiranja in predelave flouriranih polimerov.

1981

Začetek obratovanja nove valjarne in začetek proizvodnje titancinkove pločevine.

1982

Začetek proizvodnje žveplove kisline po postopku dvojne absorbcije. Posledično se zmanjšajo emisije SO2.

1989

Posodobitev proizvodnje Titanovega dioksida.

1990

Začetek proizvodnje praškastih lakov v Mozirju.

1991

Začetek proizvodnje aluminijastih elektro-kemično zrnanih plošč.

1993

Začetek lastninjenja podjetje. Zapiranje nekaterih zastarelih proizvodenj (Litopon, Organska barvila, Keramika). Posodobitev proizvodnje zaščitnih sredstev za rastline (modri baker).

1994/95

Posodobitev proizvodnje Titanovega dioksida. Namestitev dodatnih čistilnih naprav.

1996

Posodobitev in premestitev proizvodnje rastnih substratov. Zapiranje zastarelih proizvodenj (Galvana).

1997

Sprememba pravno organizacijske oblike: CC, p.o. v CC, d.d.

1998

Dograditev novega obrata za proizvodnjo gradbenih mas. Ustanovna skupščina CC, d.d.

1999

Začetek proizvodnje Masterbatchev v Mozirju.

2000

Začetek izvajanj projektov za prilagoditev direktivi IPPC. Glavni del aktivnosti poteka na okoljski in tehnološki posodobitvi proizvodnje titanovega dioksida.

2002

Ustanovitev podjetja Cinkarna – Kvarc d.o.o. Tuzla (Bosna in Hercegovina).

2006

Ukine se proizvodnja in odproda oprema za proizvodnjo enokomponentne poliuretanske pene za gradbeništvo.

2007

Projekt okoljske in tehnološke posodobitve proizvodnje titanovega dioksida je v grobem končan. Poteka le še projekt suhega zapolnjevanja sadre.

2008

Začetek obratovanja suhega zapolnjevanja rdeče sadre.

2009

Začetek obratovanja nove linije za proizvodnjo belih masterbatchev. Ukinitev proizvodnje cinkovega sulfata.

2010

Podjetje pridobi Integralno okoljsko dovoljenje v skladu z direktivo IPPC. Sprejet je sklep o zaprtju Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak.

2014

Ustanovitev predstavništva CC Polska (Poljska).

2015

Ukinitev proizvodnje tiskarskih plošč, off-set tiskarskih barv, preparatov in tiskarne.

2016

Pridružitev proizvodnje flexo tiskarskih barv PE Kemija Mozirje.

2016

Ukinitev proizvodnje valjane cink titanove pločevine.

2016 Povečanje kapacitete proizvodnje titanovega dioksida na 65.000 t/leto

2017

Začetek celovite sanacije Odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak. Izdana je odločba o zaprtju odlagališča.

2017

Ukinitev proizvodnje premazov v PE Kemija Mozirje.

2018

Širitev obstoječe proizvodnje v PE Kemija Mozirje z investicijo v liniji za proizvodnjo barvnih praškastih lakov in barvnih masterbatchev.Zaprtje podjetja Cinkarna – Kvarc d.o.o. Tuzla (Bosna in Hercegovina).

2019

Odprodaja programa gradbenih mas.

2020

Prenehanje delovanja predstavništva Cinkarne Celje v Beogradu (Republika Srbija).

2022

Ukine se proizvodnja flekso tiskarskih barv.

2022 Pričetek obratovanja prve sončne elektrarne v podjetju
2023 Cinkarna pripravi ESG – trajnostno strategijo

 

Vizija – poslanstvo – vrednote

Družba stremi k rasti in povečani učinkovitosti na obstoječih in novih tehnološko zahtevnih proizvodih z visoko dodano vrednostjo. Zastavljene cilje bomo dosegli ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva.

S strokovnim in družbeno odgovornim izvajanjem kemijskih procesov proizvajamo širok nabor izdelkov, nujnih za naš vsakdan. Zagotavljamo delo in osebno rast zaposlenim ter pričakovano donosnost našim delničarjem.

  • Partnerstvo in zaupanje
  • Poštenost in spoštovanje
  • Kreativnost in razvojna naravnanost
  • Zavezanost trajnostnemu razvoju in krožnemu gospodarstvu
  • Pripadnost in sodelovanje pri doseganju skupnih ciljev

 

Kodeks etičnega ravnanja

Zaveza etičnemu ravnanju je ena izmed ključnih vrednot, ki jo v Cinkarni Celje, d. d. obravnavamo kot neomajen standard. Imperativ našega poslovanja je upoštevanje najvišjih meril kulture etike in poslovne komunikacije, ki se identificirajo v obliki temeljnih načel in pravil ravnanja vodstva ter vseh zaposlenih v podjetju. Cinkarna Celje, d. d. je usmerjena v razvoj profesionalne poslovne etike, ki spodbuja ter oblikuje razumljiva temeljna načela etike, obenem pa ponuja navdih vsem deležnikom s ciljem zagotovitve delovanja, ki je skladno s kodeksom ravnanja in vrednotami podjetja, ob hkratnem upoštevanju veljavne zakonodaje, pravil, predpisov in notranjih aktov podjetja.

Kodeks etičnega ravnanja in dela

 

Vzpostavitev notranje poti za prijavo 

Cinkarna Celje, d.d. kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev - ZZPri (Uradni list RS, št. 16/2023) zagotavlja informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo kršitev, kot tudi informacije o postopkih zunanje prijave organom za zunanjo prijavo.
Podrobne informacije so na voljo v dokumentu: Notranja prijava kršitev in zaščita prijavitelja po zakonu o zaščiti prijaviteljev (ZZPRI).
Za namen evidentiranja prijav, njihove obravnave in za izvajanje drugih nalog v skladu s ZZPri sta s strani uprave družbe imenovana:

  • Gregor Gajšek, kot zaupnik,
  • Mojca Pajk Amon, kot namestnica zaupnika.

Prijave lahko podate pisno ali ustno:

Integriran sistem vodenja

V našem podjetju smo se opredelili za integriran sistem vodenja (ISV), ki združuje sisteme vodenja kakovosti po standardu ISO 9001, ravnanja z okoljem po ISO 14001 in uredbi EMAS ter obvladovanja varnosti in zdravja pri delu po ISO 45001:2018.

ISV je osnovan na procesnem pristopu in zajema področja proizvodnje in prodaje proizvodov titanovega dioksida, žice in zlitin iz cinka, praškastih lakov, masterbatchev, žveplove kisline, agro-kemijskih proizvodov in sistemov za agresivne medije.

Elementi sistema ravnanja z okoljem, varnostjo in zdravjem pri delu se tesno prepletajo med vsemi poslovnimi procesi v podjetju. Z njihovim obvladovanjem je zagotovljeno, da so okoljski vidiki in tveganja za varnost in zdravje pri delu ustrezno prepoznani, obvladovani in poročani za vse procese.

 

Upravljanje podjetja

Dejstvo, da Cinkarna Celje, d. d. neprekinjeno deluje in posluje skozi ves svoj obstoj, jasno kaže na trdoživost tega poslovnega sistema, njegovo sposobnost optimalnega odzivanja na vsakokratne, tudi usodne premike v okolju ter na pronicljivost vodstvene politike, ki je venomer uspešno povezovala velik nabor ustvarjenega znanja zaposlenih s poslovnimi priložnostmi, ki se porajajo na tržiščih.

V podjetju povezujemo, usklajujemo in udejanjamo cilje vseh deležnikov, to je: lastnikov, zaposlenih, vodstva in cilje družbe, ob upoštevanju ohranitve naravnega okolja skladno s konceptom vzdržnega razvoja.

Osnovni cilj, ki po našem mnenju omogoča uresničitev dolgoročnih ciljev vseh, je doseganje stabilnih in postopno rastočih donosov na vloženi/uporabljeni kapital. Stremimo k razvoju in vzpostavitvi partnerskega in dolgoročnega odnosa z lastniki, ki bodo poleg tega, da bo njihova naložba varna ter stabilna, tvorno sodelovali pri oblikovanju modernega podjetja z aktivnim odnosom do varovanja okolja in razvoja odličnih delovnih pogojev za motivirane in zadovoljne zaposlene. Takšno podjetje prevzema vlogo stebra gospodarskega in splošnega družbenega lokalnega okolja in širše srednjeevropske regije, ki zavzema pomemben položaj v EU.

Vztrajna in trdovratna prodajna usmerjenost Cinkarne Celje, d.d. na evropske, ameriške in bližnjevzhodne trge je odraz poslovne logike, skladno s katero so dolgoročno uspešni in perspektivni predvsem tisti izdelki in prodajni programi, ki jih je moč tržiti transnacionalno. Popolna usklajenost našega poslovanja in delovanja z evropskimi standardi in normami je torej naravna.Svojo poslovno moč in potencial dokazujemo z odličnim tržnim položajem, ki je rezultat desetletij dela in kaljenja na mednarodnih trgih, uskladitvijo poslovanja z izjemno rigoroznim pravnim redom Evropske Unije na področju varovanja okolja, spremljanjem in vgrajevanjem najnovejšega razvoja glede celovitega obvladovanja kakovosti v poslovni sistem ter vzpostavitvijo multidisciplinarne, prilagodljive in ciljno usmerjene vodstvene ter operativne kadrovske strukture. Naša prodajna filozofija temelji na vzpostavljanju pristnih, dolgoročnih in stabilnih odnosov z našimi kupci. Ugled zanesljivega in poštenega partnerja, ki ga uživamo pri naših odjemalcih, skupaj s stalnimi napori za optimizacijo razmerja cene/ kakovosti/ hitrost dobave naših proizvodov tvori najpomembnejšo primerjalno prednost v konkurenčnem odnosu do najboljših podjetij iz sektorjev, v katerih poslujemo.

Aleš SKOK, univ. dipl. ing. kem. teh., MBA – ZDA

Uprava

Predsednik Uprave
Aleš SKOK, univ. dipl. ing. kem. teh., MBA – ZDA

Članica Uprave - tehnična direktorica
Nikolaja PODGORŠEK SELIČ, univ. dipl. inž. kem. inž., spec.

Član Uprave - delavski direktor
Filip KOŽELNIK, mag. posl. ved

Nadzorni svet

Člani:

dr. Mario Gobbo (predsednik)
Luka Gaberščik, univ. dipl. prav. (namestnik predsednika)
mag. David Kastelic
Aleš Stevanovič
Jože Koštomaj, inž. str.
Mitja Svoljšak, univ. dipl. ekon.

Odnosi z javnostmi

Kontakt
Špela Kumer
T: +386 40 633 023
E: spela.kumer@cinkarna.si

Arhiv fotografij
Fotografije so last Cinkarne Celje, d. d.

Logotip podjetja
logotip.pdf

 

Zaposlitev

V podjetju Cinkarna Celje d. d. si nenehno prizadevamo spoznati odgovorne in ambiciozne ljudi s strokovnimi veščinami in znanji. Cenimo partnerstvo in zaupanje, poštenost in spoštovanje, kreativnost in razvojno naravnanosti, zavezanost trajnostnemu razvoju in krožnemu gospodarstvu ter pripadnost in sposobnost sodelovanja pri doseganju skupnih ciljev. Zagotavljamo urejeno delovno okolje, varnost in spoštovanje.

V kolikor želite vašo bodočo kariero graditi z nami, nam pošljite vaš življenjepis na e-pošto: zaposlitev@cinkarna.si