Kohezijski sklad

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Upravičenec:

CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje.

Posredniško telo:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,49275.

Glavni cilji operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
  •  zmanjšati emisije CO2. 

MFE CC POLIMERI

MFE CC Grafika 2 in 6

MFE CC Grafika tiskarna

MFE CC HALA A

MFE CC HALA B

MFE CC Rastni substrati

MFE CC Razvoj s centralo in kuhinjo

MFE CC Skladišče gradbenih mas

MSE1 in MSE2 Cinkarna Mozirje

CINKARNA CELJE objekti 3 in 4

CINKARNA CELJE objekti 1, 6 in 7

Naziv operacije: MFE CC VALJARNA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Upravičenec:

CINKARNA Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje.

Posredniško telo:

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana. S sredstvi evropske kohezijske politike se sofinancira 20 % upravičenih stroškov operacije. Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva: PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU. Razliko potrebnih sredstev za financiranje operacije zagotavlja upravičenec.

Namen operacije:

Nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW, dodatno instalirana moč za proizvodnjo električne energije [MW]: 0,99975.

Glavni cilji operacije:

  • povečati delež uporabe obnovljivih virov energije,
  •  zmanjšati emisije CO2. 

MFE CC VALJARNA