Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike, stranke, uporabnike izdelkov ali storitev, sodelavce, zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: »posameznik«), ki sodelujejo s Cinkarna Celje, Metalurško kemična industrija Celje, d.d. (v nadaljevanju: Cinkarna Celje d.d. ali podjetje), o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja podjetje.

V Cinkarni Celje d.d. spoštujemo vašo zasebnost in v skladu s predpisi (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 163/2022 in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) ter drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov) pri svojem delovanju izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki, kot je zapisano v nadaljevanju.

Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti.

Upravljavec osebnih podatkov:

Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje, d.d. (Cinkarna Celje d.d.)
Kidričeva 26
3001 Celje
Spletna stran: info@cinkarna.si
telefonska številka: +386 3 427 60 00
elektronski naslov: info@cinkarna.si

Osebni podatki:

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljivi posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali  posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so: ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali navedba enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

S kakšnim namenom zbiramo osebne podatke:

Namen zbiranja poslovnih podatkov v Cinkarni Celje d.d. temelji na naslednjih pravnih podlagah: 

 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
 • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo svojih  osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

Obveščanje posameznikov po elektronski pošti (e-novice):

V primeru, da se prijavite na naše e-novice, nam s tem dovolite, da vam periodično pošiljamo e-poštna sporočila (e-novice). Na podlagi opravljanja zakonite dejavnosti lahko stranke, uporabnike ter druge posameznike glede svojih storitev na njihov elektronski naslov obveščamo o svojih storitvah, dogodkih, izobraževanjih, ponudbah in drugih vsebinah. Vaše podatke tako na primer uporabljamo, da personaliziramo vašo uporabniško izkušnjo in vam posredujemo vsebine, ki vas najbolj zanimajo, izboljšamo izkušnjo na naši spletni strani ter, da lahko stopimo v stik z vami. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu ali posreduje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov podjetja.

Pravni podlagi za obdelavo podatkov sta zakoniti interes in privolitev. Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil oziroma do umika privolitve ali do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Videonadzor:

V Cinkarni Celje d.d. izvajamo videonadzor. S pomočjo videonadzora (kamere so nameščene v okolici vhodov v organizacijo, na glavnih transportnih poteh, deloma ob varovalni ograji ter na glavnih tehnoloških procesih v PE TiO2) spremljamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podlagi 77. člena ZVOP-2) in s tem varujemo uvozne in izvozne poti na območju podjetja. Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja posameznikov (uporabnikov, zaposlenih, zunanjih izvajalcev in obiskovalcev) ter premoženja podjetja (na podlagi zakonitega interesa, kot ga določa točka (f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe). Videonadzor se izvaja tudi z namenom razjasnitve incidenčnih dogodkov ter kaznivih dejanj na območju podjetja. Posnetki se hranijo največ 30 dni od dneva nastanka. Videonadzora ne izvajamo na način, ki bi imel poseben vpliv obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoča neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države. Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo. Vse informacije glede izvajanja videonadzora lahko pridobite  pooblaščeni osebi videonadzornega sistema pri upravljavcu, g. Marku Cvetku, na telefonski številki 03 427 6111 oz. elektronskem naslovu marko.cvetko@cinkarna.si. Pravice posameznikov so opisane v tej Politiki zasebnosti. 

Videonadzor izvajata pogodbena obdelovalca: SINTAL d.o.o. in EDICOM d.o.o..

Izvajanje sklenjene pogodbe:

V primerih, ko posameznik ali pravna oseba s Cinkarno Celje d.d. sklene pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke sme podjetje tako obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja in nabava blaga in storitev, priprava ponudbe, sodelovanje v različnih programih, postopkih, natečajih ipd. Če posameznik osebnih podatkov ne posreduje, podjetje ne more skleniti pogodbe, prav tako podjetje ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Na tej podlagi podjetje obdeluje samo in izključno tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in pravilno izvajanje pogodbenih obveznosti. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je pogodba. Rok hrambe je do izpolnitve namena pogodbe oz. do 6 let po prenehanju pogodbe, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. 

Zakoniti interes:

Cinkarna Celje d.d. lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje opravi presojo skladno z zakonodajo. Obdelava osebnih podatkov posameznikov za namene neposrednega trženja se šteje za opravljeno v zakonitem interesu. 

Ko izpolnite kontaktni obrazec za povpraševanje se vaši osebni podatki hranijo v naši bazi z namenom nadaljnje komunikacije, nadaljnjega sodelovanja in neposrednega trženja.  Komunikacija v tem primeru je individualna, kar pomeni, da niste avtomatično uvrščeni na nobeno e-poštno listo (razen če se nanjo posebej naročite).

Cinkarna Celje d.d. lahko obdeluje tudi osebne podatke posameznikov, ki jih je zbralo iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev, obveščanja o ugodnostih, dogodkih ipd. Za dosego teh namenov lahko podjetje uporablja navadno pošto, telefonske klice, elektronsko pošto in druga telekomunikacijska sredstva. Za namene neposrednega trženja lahko podjetje obdeluje naslednje osebne podatke posameznikov: ime in priimek posameznika, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Navedene osebne podatke lahko za namene neposrednega trženja podjetje obdeluje tudi brez izrecne privolitve posameznika. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter prekliče prejemanje sporočil preko povezave za odjavo v prejetem sporočilu ali posreduje zahtevek po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov podjetja.

Pravna podlagi za obdelavo podatkov je zakoniti interes. Podatki se bodo obdelovali do preklica prejemanja sporočil, oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja:

Če Cinkarna Celje d.d. nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, pogodbene obveznosti, zakonitega interesa ali zaščite življenja posameznika, sme posameznika zaprositi za privolitev oz. soglasje. Tako lahko obdeluje določene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

 • naslov prebivališča in naslov elektronske pošte (za namene obveščanja in komunikacije);
 • fotografije, videoposnetki in druge vsebine, ki se nanašajo na posameznika (npr. objava slik posameznikov na spletni strani za namene dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih podjetja);
 • druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti ali z redno pošto na naslov Cinkarne Celje d.d. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. Podatki se bodo obdelovali do preklica oziroma do umika privolitve oziroma do izpolnitve namena obdelave.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splošne uredbe v primerih uresničevanja pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanja pravne obveznosti obdelave, razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, namenov arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalnih namenov, statističnih namenov, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov. 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev. Podatki se bodo obdelovali do preklica oziroma do umika privolitve oziroma do izpolnitve namena obdelave. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Zaščita življenjskih interesov posameznika:

Podjetje lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v kolikor je to nujno za zaščito njegovih življenjskih interesov. V nujnih primerih lahko podjetje poišče osebni dokument posameznika, preveri, ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuči njegovo anamnezo ali naveže stik z njegovimi svojci, za kar podjetje ne potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika.

Rok hrambe osebnih podatkov in izbris osebnih podatkov:

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. 

V kolikor podjetje podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranilo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri podatki hranijo v času sodelovanja s podjetjem, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 6 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani podjetje podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve za  izbris podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja. Tako lahko zahtevate tudi, da vaše osebne podatke prenehamo uporabljati za namene neposrednega trženja. V tem primeru bomo v najkrajšem možnem roku ustrezno preprečili uporabo vaših osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter vas o tem obvestili.  Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. V primeru uveljavljanja pravic posameznika podjetje hrani osebne podatke tega posameznika, dokler o zadevi ni pravnomočno odločeno, po pravnomočnosti pa skladno s pravnomočno odločitvijo v zadevi.

Izjemoma lahko podjetje zavrne zahtevo za izbris iz razlogov, kot so: uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalni nameni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov:

Podjetje lahko posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisano v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje, so predvsem:

 • ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve);
 • vzdrževalci informacijskih sistemov
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Microsoft);
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Facebook, ipd.).

Podjetje za namene boljšega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja vodi tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci, s katerimi podjetje sodeluje.

Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Podjetje kot upravljavec in njegovi  zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri  čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme podjetje in potrdijo nadzorni organi v EU).

Piškotki:

Ko prvič obiščete našo spletno stran, vas prosimo za dovoljenje za namestitev piškotkov, ki omogočajo normalno delovanje strani www.cinkarna.si. Ob vstopu na spletno stran se na napravo naložijo samo tisti piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Dovoljenje piškotkov lahko tudi zavrnete ali pa izklopite vse nenujne piškotke v vašem spletnem brskalniku. V tem primeru se lahko zgodi, da bo vaša izkušnja na spletni strani www.cinkarna.si delno okrnjena. Nenujni piškotki se tako naložijo samo na podlagi posameznikove privolitve. Spoštujemo željo po izklopu sledenja (Do Not Track) in ne sledimo oglasom, če je ta funkcija vklopljena.

Več o piškotkih na cinkarna.si

Povezave na spletne strani tretjih oseb: 

Spletne vsebine na strani www.cinkarna.si lahko vsebujejo povezavo na spletne strani tretjih ponudnikov, ki imajo svojo varnostno politiko. Cinkarna Celje d.d. na te politike nima vpliva in ne jamči za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

Kako varujemo vaše osebne podatke in kako skrbimo za točnost podatkov:

Skrbimo za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativnosistemske programske opreme). Spletna stran www.cinkarna.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom (malware scanning). Naši informacijski sistemi so med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko-tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave. 

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije. Nikoli ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani tretjih oseb. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščitene z geslom. Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani podatki točni in verodostojni.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov:
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe in veljavne zakonodaje varstva osebnih podatkov.

Vse navedene pravice in vsa vprašanja lahko posameznik uveljavlja z zahtevkom, poslanim na naš naslov Cinkarna, Metalurško kemična industrija Celje, d.d. (Cinkarna Celje d.d.), Kidričeva 26, 3001 Celje. Na zahtevek posameznika bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev podaljša za največ dva dodatna meseca, o čemer vas bomo pravočasno obvestili, skupaj z razlogi za zamudo. Uveljavljanje pravic je za posameznika brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru lahko zahtevo tudi zavrnemo. V primeru dvoma o identiteti posameznika lahko zahtevamo dodatne informacije, ki jih podjetje potrebuje za ugotovitev identitete.

V odločitvi o zahtevi posameznika vas bomo seznanili tudi z razlogi odločitve in informacijo o  pravici do pritožbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z odločitvijo. Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko posameznik uveljavlja pri: Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Videonadzor


Politika zasebnosti velja od 1. 9. 2023 dalje.