Videonadzor

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

OBMOČJE VIDEONADZORA

 1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov:
  CINKARNA CELJE, D.D., KIDRIČEVA 26, 3000 CELJE, 03 427 60 00, info@cinkarna.si
   
 2. Kontakti pooblaščene osebe videonadzornega sistema pri upravljavcu:
  Marko Cvetko, tel.: 03 427 6111, marko.cvetko@cinkarna.si
   
 3. Namen obdelave osebnih podatkov:
  Videonadzorni sistem se izvaja z namenom:
  - varovanja premoženja podjetja,
  - varovanja zaposlenih in obiskovalcev ter varovanja njihovega premoženja,
  - razjasnitve incidenčnih dogodkov ter kaznivih dejanj na območju zavoda,
  - varovanja prostorov podjetja,
  - zagotavljanja varnosti zaposlenih,
  - varovanja uvoznih in izvoznih poti na območju podjetja.
   
 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
  75.,77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2), alineje (e) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).
   
 5. Obrazložitev zakonitih interesov*: /
   
 6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov** osebnih podatkov, če obstajajo:
  Pooblaščene osebe zavoda na podlagi Pravilnika o videonadzoru. Posnetki se lahko na podlagi odredbe tudi posredujejo Policiji in drugim upravičenim državnim organom.
   
 7. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
   
 8. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
  Posnetki se hranijo največ 30 dni od dneva nastanka.
   
 9. Podjetja v skladi z zakonom nima imenovanega pooblaščenca za zbiranje osebnih podatkov (DPO). Uveljavljanje pravic posameznika s področja osebnih podatkov ali suma nezakonite obdelave osebnih podatkov se izvaja pri pooblaščeni osebi za urejanje in zbiranje registra zbirk osebnih podatkov:
  Marko Cvetko, tel.: 03: 427 6111, email: marko.cvetko@cinkarna.si
   
 10. Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:
  Pravice do popravka zaradi narave videonadzora ni, prav tako ni pravice do prenosljivosti, ostale pravice posameznik ima.
   
 11. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:
  Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
   
 12. Informacije o tem:
  - ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
  - ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.
   
 13. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:
  Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.
  * Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.
  ** Točka (9) člena 4 Splošne uredbe