Trajnostni razvoj 

Z mislijo na prihodnje generacije izvajamo in razvijamo trajnostne rešitve. Zavedamo se pomembnosti in nujnosti uresničevanja načel trajnostnega razvoja, ki ga obravnavamo kot zavezo in temeljno odgovornost do družbe in okolja, ob hkratnem uresničevanju prizadevne poslovne odgovornosti in krepitvi gospodarske uspešnosti. Strategija trajnostnega razvoja je vgrajena v našo vizijo, poslanstvo in razvojni načrt. Nenehno si prizadevamo za izboljšave na vseh področjih svojega delovanja, iščemo inovativne rešitve, ki jih uvajamo v svoj model delovanja, da bi dosegli ravnovesje med gospodarsko uspešnostjo, energetsko učinkovitostjo, varstvom okolja in družbeno odgovornostjo.

Načelo trajnosti implementiramo tudi na področju nabave, kar se kaže v zanesljivih odnosih z dobavitelji, v nižanju stroškov in obsegov transporta, izboljšanju varnostne oskrbe nabavne verige. S tem prispevamo k obvladovanju skladnosti v celovitem odtisu podjetja.

 

Družbena odgovornost

Odgovornost do družbe in zaposlenih je naša zaveza, ki jo obravnavamo kot ključno partnerstvo pri uresničevanju skupnih trajnostnih ciljev. Upoštevamo visoke standarde družbene etike in gradimo transparentno kulturo komunikacije, ki je osnova za uspešno povezovanje in sodelovanje z družbo. Z razumevanjem medsebojne soodvisnosti in prepletenosti postavljamo v ospredje ustvarjanje ravnotežja med gospodarstvom, poslovno uspešnostjo podjetja in družbo. Skrbimo za zagotavljanje zdravih in varnih pogojev dela svojih zaposlenih ter za nenehno izobraževanje z namenom razvoja lastnih potencialov. Aktivno in konstruktivno sodelujemo z okoliškim prebivalstvom, s šolami, vlagamo v razvoj in izobraževanje mladih, spodbujamo zdrav odnos posameznikov in ustanov do okolja. Spodbujamo in podpiramo športno rekreativne ter kulturne, humanitarne, okoljevarstvene in izobraževalne dejavnosti.

 

Okoljska odgovornost

Učinkovito spremljamo in nadzorujemo proizvodne procese, vhodne materiale, polproizvode in končne izdelke. Z nenehnimi vlaganji skrbimo za posodabljanje tehnoloških postopkov skladno z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in s tem zmanjšujemo vplive na okolje na možni minimum. Pri delovanju in načrtovanju svojih proizvodnih aktivnosti smo usmerjeni v iskanje okolju prijaznih rešitev in koristni uporabi stranskih proizvodov, zmanjšujemo porabo vode in energije, zmanjšujemo izpuste emisij/CO2, razvijamo postopek za čim večje recikliranje vode, v procese uvajamo obnovljive energetske vire, kot tudi rešitve za večjo energetsko učinkovitost. Po načelu krožnega gospodarstva zmanjšujemo količino odpadkov in si prizadevamo kar največ odpadkov reciklirati, predelati in ponovno uporabiti. Čim bolje želimo izkoristiti potenciale sekundarnih surovin in stranskih proizvodov. Pri razvoju novih inovativnih procesov, proizvodov ali storitev vključujemo postopke, ki pripomorejo k varčevanju z viri, omogočajo učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarjamo nove poslovne priložnosti.

Delujemo skladno z zahtevami zakonodaje in okoljevarstvenimi dovoljenji. Tveganja s področja okolja ter ostala tveganja obvladujemo s pomočjo uveljavljenega sistema kakovosti ISO 9001, ravnanja z okoljem ISO 14001 in varnostjo in zdravja pri delu ISO 45001, na lokaciji v Mozirju pa z registracijo v sistem EMAS.

Pri svojem obratovanju ravnamo tudi z nevarnimi snovmi. Zato v obratu vzpostavljamo in vzdržujemo visoko raven preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic v okviru sistema obvladovanja varnosti. Ta obveza se odraža v politiki, ki jo izvajamo ob podpori vodstva in s sodelovanjem vseh zaposlenih.

Skrbno upravljamo svetlobno onesnaževanje. To je vsak vnos umetne svetlobe v okolje in s tem povečanje naravne osvetljenosti okolja.

Načrt razsvetljave

 

Z izvajanjem različnih oblik komuniciranja skušamo redno seznanjati vse deležnike o svojih načrtih in dosežkih. Pripombe in pritožbe v zvezi z vplivi na okolje sprejemamo na elektronski naslov varstvo.okolja@cinkarna.si.

Redno izvajamo monitoringe odpadnih, površinskih in podzemnih voda, emisij snovi v zrak, virov hrupa, oceno odpadkov, kontrolo tesnosti rezervoarjev ter ostale zahtevane monitoringe stanja okolja.

Analize odpadnih, podzemnih in površinskih vod

V naši Službi za varstvo okolja in Službi kakovosti izvajamo obratovalni monitoring odpadnih vod. Za vzorčenje in analize imamo Akreditacijsko listino LP-050 Slovenske akreditacije in pooblastilo Ministrstva za okolje in prostor. Več na povezavi: Javno pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda

Nadzor nad akreditiranimi postopki izvajamo z meritvami referenčnih materialov, rezultate spremljamo s kontrolnimi kartami. Redno sodelujemo in občasno organiziramo mednarodne medlaboratorijske primerjave, pri katerih dosegamo odlične rezultate. Monitoring podzemnih in površinskih vod izvaja pooblaščeni zunanji izvajalec. Izvajamo tudi veliko število meritev in analiz za namen razvoja novih in kontrole izvajanja obstoječih tehnoloških postopkov.

Nadzor nad izpusti v zrak in spremljanje kakovosti zraka

Emisije snovi v zrak (SOx, H2S, prah ter ostale parametre) spremljamo z rednim obratovalnim monitoringom, ki ga izvaja pooblaščeni zunanji izvajalec. Na posameznih merilnih mestih imamo nameščene tudi stacionarne merilnike za merjenje prahu in SO2. Občasno izvajamo kontrolne meritve prahu s prenosnimi merilniki.

Kakovost zunanjega zraka spremljamo na merilnih postajah, ki so na treh lokacijah. Merimo koncentracije PM10 in PM2,5, SO2, temperaturo zraka, količino padavin, tlak, smer in hitrost vetra …

TDMA – Mednarodno združenje proizvajalcev titanovega dioksida

Od 2005 smo člani Mednarodnega združenja proizvajalcev titanovega dioksida – TDMA/Titanium Dioxide Manufacturers Association, ki stremi k odgovorni, varni in trajnostni proizvodnji TiO2, kar je tudi naše vodilo pri proizvodni dejavnosti. Več o združenju lahko preberete na sledeči povezavi:  www.tdma.info

Program odgovornega ravnanja

Smo član Skupine za Program odgovornega ravnanja® (POR), ki deluje v okviru Združenja kemijske industrije že od samih začetkov, to je od leta 1998. Vsako leto izpolnjujemo vse obveznosti, kar dokazujemo s Poročilom o odgovornem ravnanju. Na podlagi tega vsako leto znova prejmemo certifikat POR® (Responsible Care®).Več o združenju lahko preberete na sledeči povezavi: Program odgovornega ravnanja POR in  www.cefic.org/responsible-care/

Certifikat Program odgovornega ravnanja POR

 

Ecovadis sustainability rating

Za leto 2021 smo prejeli srebrno medaljo »Ecovadis sustainability rating«, za katero se poleg varstva okolja, varovanja človekovih pravic in zdravja zaposlenih ter etike ocenjuje tudi trajnostna nabava. Več o poslovnem trajnostnem certifikatu lahko preberete na sledeči povezavi: www.ecovadis.com

Zeleno omrežje Slovenije

Smo člani Zelenega omrežja Slovenije, ki združuje podjetja, lokalne skupnosti, izobraževalne institucije, inštitute, urade in druge pravne subjekte, ki se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Več o združenju lahko preberete na sledeči povezavi: www.zelenaslovenija.si

European Sulphuric Acid Association

Od leta 2008 smo člani Evropskega združenja proizvajalcev žveplove kisline (ESA), ki deluje v okviru Sveta evropske kemične industrije s sedežem v Bruslju. Več o združenju lahko preberete na sledeči povezavi: www.sulphuric-acid.eu

 

2022 Trajnostno poročilo je del Letnega poročila in se nahaja od 89. strani dalje.