FINANČN KOLEDAR DRUŽBE ZA LETO 2022

26. 11. 2021

Tip objave: Finančni koledar

FINANČNI KOLEDAR DRUŽBE ZA LETO 2022

Skladno s 124. in 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS št. 77/2018) ter 7. in 17. členom Uredbe Evropske Unije št. 596/2014/EU (Uredba MAR) družba CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373,objavlja povzetek Poslovnega načrta 2022 z oceno poslovanja 2021.

Na podlagi devetmesečnih rezultatov in projekcij do konca leta, ugotavljamo, da bo podjetje preseglo zastavljeni načrt dobička za leto 2021. Ocena poslovnega izida za leto 2021 znaša 27,1 mio € čistega dobička in vsebuje 2,6 mio € dodatno oblikovanih okoljskih rezervacij iz naslova ONOB. Rezervacije bodo predvidoma zniževale poslovni izid zadnjega kvartala zadevnega leta. Ocena vsebuje tudi predvideni vpliv remonta in izpada proizvodnje v višini cca. 4.500 ton titanovega dioksida v zadnjem kvartalu letošnjega leta.

Temeljni poudarki poslovne politike podjetja ostajajo nespremenjeni. Osredotočamo se na čim večji izkoristek kapacitete proizvodnje, izkoriščanje tržnih potencialov v smeri prodaje proizvodov z večjo dodano vrednostjo, optimizacijo proizvajalnih stroškov in izvedbo investicijskih načrtov. Z razvojno dejavnostjo sledimo strategiji za petletno obdobje in hkrati pripravljamo podlage za njeno revizijo predvsem v smislu dopolnitve obstoječih programov. Razvojne aktivnosti bomo izvajali glede na trende oziroma pričakovanja kupcev. V vseh procesih bomo izvajali izboljšave, ki omogočajo boljšo kakovost izdelkov, doseganje večjih izkoristkov in kapacitet naprav ter učinkovitejše delo. Plan dobičkonosnosti v letu 2022 presega napovedi v srednjeročni strategiji razvoja za omenjeno obdobje. Upoštevajoč trenutne tržne razmere, predvidevanja glede razmer v panogi titanovega dioksida in projekcije makroekonomskih pogojev v svetovnem gospodarstvu načrtujemo da sprememba cen končnih proizvodov ne bo nadomestila dviga cen surovin in energentov zato se bodo marže ustalile na nižjih nivojih. Načrtovani čisti poslovni izid za leto 2022 znaša 20,1 mio € čistega dobička. Poslovni načrt z oceno poslovanja je Nadzorni svet podjetja obravnaval na seji 25. 11. 2021. Dokument bo  26. 11. 2021 objavljen tudi na spletni strani podjetja www.cinkarna.si in bo tam dosegljiv vsaj 5 let.

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d

PDF

Nazaj