NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2020

10. 03. 2021

Tip objave: Finančna poročila

Kljub povečanim tveganjem v povezavi z vplivom epidemije na poslovanje, Cinkarna Celje leto 2020 zaključuje s 34 % višjim čistim dobičkom od načrtovanega in 172,4 milijoni evrov prihodkov.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, to obvestilo: Nadzorni svet družbe se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja Cinkarne Celje za leto 2020.

Cinkarna Celje je navkljub nižjih povprečnih prodajnih cen pigmenta v letu 2020 ustvarila 172,4 milijonov evrov prihodkov, kar je na ravni preteklega primerljivega leta. Čisti dobiček je znašal 18,95 milijonov evrov in je za 12 odstotkov nižji od predhodnega leta, a za 34 % višji od načrtovanega. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla 12,5 odstotka in za 3,1-odstotno točko presega načrtovano donosnost za leto 2020.

34 % preseganje načrtovanega čistega poslovnega izida
Na račun učinkovitega upravljanja s stroški, prestavitvijo remonta v leto 2021, podaljšanja proizvodnega leta in visokega povpraševanja v zadnjem četrtletju, ki ga tradicionalno zaznamuje nizka aktivnost naših kupcev, smo presegli načrtovan poslovni izid. Čisti poslovni izid je sicer za 12 % nižji kot v letu 2019, a je v luči razmer, ki so čez leto prevladovale, nad plani in pričakovanji.

3 % povečanje prodaje na tuje trge
Delež skupnega izvoza v celotni prodaji znaša 91,5 %, kar je za 2,4 odstotne točke več kot v 2019. Glavnino izvoza smo ustvarili s pigmentom titanovega dioksida.

Stabilen denarni tok in odsotnost dolgov
Finančno poslovanje je tradicionalno konservativno, podjetje je finančno stabilno, obseg denarnih sredstev konec leta 2020 znaša 37,6 mio EUR in je za cca 6 mio EUR večji kot ob koncu leta 2019 ter omogoča nemoteno in pravočasno kritje vseh obveznosti. Skladno s sklepom Skupščine podjetja iz meseca junija 2020 smo dne 7. 7. 2020 izplačali panožno nadpovprečne dividende v skupni višini 13,54 mio evrov (17,00 €/delnico), kar predstavlja 11 % dividendno donosnost. Nadaljuje se tudi odkup lastnih delnic, teh je bilo v letu 2020 odkupljenih za 1,9 mio €.

Sledenje strateškemu načrtu
Sledimo viziji in zastavljenemu strateškemu načrtu. Nadaljujemo z vlaganji v okoljske in investicijske projekte predvsem na področju proizvodnje titanovega dioksida za katere smo namenili 12 mio €. Velik del razvojnih aktivnosti usmerjamo v izboljšavo kakovosti različnih tipov pigmenta. V fazi koncipiranje je več trajnostno naravnih/krožnih projektov.

Nerevidirani računovodski izkazi za leto bodo objavljeni na uradnih spletnih straneh podjetja www.cinkarna.si dne 10. 3. 2021 ter bodo dosegljivi vsaj deset let. Agenciji za javnopravne evidence in storitve bomo posredovali nerevidirane izkaze in bilance dne 10. 3. 2021.

 

Cinkarna Celje, d.d.
Uprava

PDF

Nazaj