OBJAVA NADZOROVANE INFORMACIJE

02. 11. 2010

Tip objave: Druge objave

Skladno z določilom 373. člena in 1. odstavkom 386. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, družba Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, objavlja naslednjo informacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, je na podlagi drugega odstavka 12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odI.US, 112/06-OdlUS 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), na zahtevo stranke Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, 28. 10. 2010 izdala okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. S tem je potrjena zakonodajna skladnost delovanja vseh proizvodnih programov omenjenega podjetja. To obvestilo bo od dneva objave dalje, za obdobje najmanj pet let, objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si

Uprava
Cinkarne Celje, d.d.

Objava nadzorovane informacije

Nazaj