OBJAVA NASPROTNEGA PREDLOGA ZA 17. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE CINKARNA CELJE, D.D.

08. 05. 2013

Tip objave: Skupščina

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Uprava Cinkarne Celje, d.d. Kidričeva 26 Celje, obvešča, da je prejela nasprotni predlog k 2.2. točki dnevnega reda 17. Skupščine družbe , sklicane za 4. 6. 2013 (Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2012, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2012, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2012), ki ga je dne 30.4.2013 podal delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, ki ga zastopa predsednik mag. Kristjan Verbič, z vsebino razvidno iz priloženega dokumenta.

Uprava Cinkarne Celje, d.d.

Obvestilo o nasprotnem predlogu
Nasprotni predlog

Nazaj