OBJAVA NASPROTNEGA PREDLOGA ZA 24. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

25. 05. 2020

Tip objave: Skupščina

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), Uprava Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva 26, Celje, obvešča, da je dne 22. 5. 2020 po elektronski pošti, ter 25.5.2020 še s priporočeno pošto prejela nasprotni predlog k 2.2. točki dnevnega reda 24. Skupščine družbe, sklicane za 17. 6. 2020 (Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2019, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2019, poročilom Nadzornega sveta in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2019), ki ga je podal delničar Igor Kohne, Šišenska 9a, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu. Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletni strani družbe www.cinkarna.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si. Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 10 let od datuma objave.

 

Uprava
Cinkarna Celje, d. d

PDF

Nazaj