OBJAVA NASPROTNEGA PREDLOGA ZA 25.

13. 05. 2021

Tip objave: Skupščina

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI1) in Pravili Ljubljanske borze, d.d., Uprava Cinkarne Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, Celje, delničarje obvešča, da je dne 12. 5. 2021 po elektronski pošti prejela nasprotni predlog k 2.2. točki dnevnega reda 25. Skupščine družbe (Uporaba bilančnega dobička), sklicane za 15. 6. 2021, ki ga je podal delničar DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

Nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu. Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletni strani družbe www.cinkarna.si, na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si ter bo 14. 5. 2021 objavljen v časopisu DELO.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje, d.d

PDF

Nazaj