PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA 2019

13. 05. 2020

Tip objave: Druge objave

Pojasnilo predloga uporabe bilančnega dobička leta 2019: v letu 2020 načrtujemo, zaradi ohlajanja mednarodnega gospodarstva in neugodnih trendov v industriji pigmenta titanovega dioksida, realizacijo čistega dobička v višini 14,1 milijonov € (čisti dobiček v letu 2019 je znašal 21,4 milijonov €), torej gre za 34 % načrtovani padec. Razpoložljiva denarna sredstva ob koncu leta 2019 in prosti denarni tok iz poslovanja, bi v letu 2020 predvidoma zadostovala za kritje investicijskih potreb in izplačilo dividend v višini 75 % čistega dobička doseženega v letu 2019. Vendar so se razmere v prvi četrtini leta 2020 zaradi hitrega širjenja pandemije COVID-19, pomembno spremenile. Uprava z namenom dviga odpornosti poslovnega sistema in obvladovanja likvidnostnih tveganj predlaga izplačilo dividend v višini 10,5 milijonov € oziroma 13,20 €/delnico. S tem se bodo dividende na delnico izplačane v letu 2020, v primerjavi z letom prej, znižale za 53,3 %. Skupna vrednost dividendnega izplačila pa bi dosegla 49 % ustvarjenega čistega poslovnega izida v letu 2019. Uprava meni, da predlagana delitev bilančnega dobička na ustrezni način odraža poslovno uspešnost družbe, zagotavlja primerno dividendno donosnost in hkrati odgovorno naslavlja pomembno spremenjene pogoje poslovanja podjetja, zaradi širjenja pandemije COVID-19 in pričakovanih posledic te širitve. Razlika v višini 5,3 milijone € se kot preneseni dobiček prenese v naslednje poslovno leto.

PDF

Nazaj