PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

16. 12. 2019

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 13. 10. 2019 do vključno 13. 12. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 300 lastnih delnic v skupni vrednosti 55.500,00 EUR in sicer:

- dne 13. 12. 2019, 300 delnic po povprečni ceni 185,00 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 9.749, kar je predstavljalo 1.2066 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 10.049, kar predstavlja 1.2437 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj