PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

10. 02. 2020

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000,DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 1. 2. 2020 do vključno 7. 2. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 752 lastnih delnic v skupni vrednosti 143.816,50 EUR in sicer:

- dne 3. 2. 2020, 752 delnic po povprečni ceni 191,2453 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 10.969 delnic, kar je predstavljalo 1,3576 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 11.721, kar predstavlja 1,4507 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj