PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

04. 01. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 28. 12. 2020 do vključno 30. 12. 2020. Družba je v navedenem obdobju odkupila 480 lastnih delnic v skupni vrednosti 86.200,00 EUR in sicer:

- dne 28. 12. 2020, 130 delnic po povprečni ceni 180,000 EUR/delnico
- dne 29. 12. 2020, 150 delnic po povprečni ceni 180,000 EUR/delnico in
- dne 30. 12. 2020, 200 delnic po povprečni ceni 179,000 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

 

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 21.471 delnic, kar je predstavljalo 2,6574% vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 21.951, kar predstavlja 2,7168% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj