PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

12. 01. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 CeljeMŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 17. 6. 2020, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 4. 1. 2021 do vključno 8. 1. 2021. Družba je v navedenem obdobju odkupila 200 lastnih delnic v skupni vrednosti 35.600,00 EUR in sicer:

- dne 5. 1. 2021, 200 delnic po povprečni ceni 178,000 EUR/delnico.

 

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 21.951 delnic, kar je predstavljalo 2,7168% vseh izdanih delnic.

 

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 22.151, kar predstavlja 2,7415% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d

PDF

Nazaj