PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

28. 09. 2021

Tip objave: Lastne delnice

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje MŠ: 5042801000, DŠ: SI 15280373, objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic. Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 15. 6. 2021, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 20. 9. 2021 do vključno 24. 9. 2021.Družba je v navedenem obdobju odkupila 100 lastnih delnic v skupni vrednosti 23.750,00 EUR in sicer:

- dne 20. 9. 2021, 100 delnic po povprečni ceni 237,50 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borzno posredniška hiša d.d.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 26.365, kar je predstavljalo 3,2631% vseh izdanih delnic.

 

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 26.465, kar predstavlja 3,2755% vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.

PDF

Nazaj