STALIŠČE UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA CINKARNE CELJE, D.D., GLEDE PREDLAGANEGA NOSILNEGA SKLEPA IZREDNE SKUPŠČINE PODJETJA SKLICANE ZA 27.2.2018

02. 02. 2018

Tip objave: Druge objave

Družba je zahtevo za sklic skupščine preučila in preverila normativne pogoje sklica in izvedbe. Glede na to, da so pogoji izpolnjeni je sklic Skupščine tudi izvedla in na dnevni red uvrstila predlog skupine delničarjev, ki dosega dvajsetino deleža v osnovnem kapitalu. Po vsebinskem pregledu predloga Družba ugotavlja, da je ta časovno in vsebinsko neskladen z investicijskimi in razvojnimi načrti Družbe, saj je le-ta vstopila v nov investicijsko/razvojni cikel in je temu primerno oblikovala politiko upravljanja denarnega toka v letu 2018. Hkrati so Družba in organi korporativnega upravljanja pomembno vpeti v aktualni proces strateškega načrtovanja. Nosilni poudarek nastajajočega dolgoročnega načrta 2019 - 2023 je gotovo tudi ciljna struktura virov sredstev. Zahtevani sklic in sklep, ki ga predlagajo manjšinski delničarji, posledično predstavljata časovni in vsebinski odklon od sistematičnega razreševanja vprašanja ciljne strukture virov sredstev podjetja.

Vendar pa Uprava in Nadzorni svet Družbe v kontekstu izjemno uspešnega poslovanja Družbe, ugodnih napovedi, izrazito močnega finančnega položaja in dejansko obstoječih denarnih presežkov, prepoznavata, razumeta in podpirata idejo o izplačilu oziroma vračilu dela vloženega denarja delničarjev v različnih oblikah. Zato bosta do redne Skupščine delničarjev, načrtovane za 5.6.2018, pripravila celovit predlog, ki bo vsebinsko in časovno usklajen za doseganje ciljne strukture virov sredstev Družbe, z načrti Družbe in s tem tudi interesi vseh delničarjev.

Uprava in Nadzorni svet
Cinkarna Celje, d.d

Objava notranje informacije - skupščina 27.2.2018
Stališče Uprave in Nadzornega sveta

Nazaj