FRUTAPON

Je kontaktni akaricid, ki se uporablja za zmanjševanje populacij zimskih jajčec pršic prelk (Tetranychus spp.) na koščičastem, pečkatem sadnem drevju in vinski trti. EC - koncentrat za emulzijo

Aktivna snov: parafinsko olje (čista = tehn .), 830 g/L (97,65 % w/w), CAS st. 8042-47-5 Druge nevarne snovi: izotridekanol etoksiliran (1 % w/w), CAS st . 69011-36-5

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo embalaža ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Med uporabo tega izdelka ne jesti, piti ali kadit. PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. NE izzvati bruhanja. Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/ posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri aplikaciji pečkatega in koščičastega sadja upoštevati netretirani varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri aplikaciji vinske trte upoštevati netretirani varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.Številka odločbe o registraciji MKGP, UVHVVR z vsemi spremembami: U34330-63/ 2019/ 6 z dne: 5. 6. 2020.Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine. / Sredstvo se lahko prodaja brez predložitve potrdila o pridobitvi znanj iz fitomedicine, pri pakiranju, ki zadostuje tretiranju največ do 500 m2 površine. Ponovna uporaba prazne embalaže ni dovoljena. Pred uporabo obvezno preberite navodila.

Znaki zastrupitve:
Parafinsko olje ima majhno akutno toksičnost. Pri zaužitju lahko pride do aspiracije.
Prva pomoč in medicinski ukrepi ob nezgodi:
Posebej pomembno je, da se ne izziva bruhanja, ponesrečencu se ne daje piti ničesar, niti se ne izvaja izpiranja želodca!

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro prezračen prostor in se jo zavaruje pred mrazom ter vročino. Zagotovi se ji osnovne življenjske funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže etiketo sredstva. Pri vdihavanju: Ravnati je potrebno skladno s splošnimi ukrepi. Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati. Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in prizadeto oko temeljito spere s čisto, mlačno vodo. V primeru draženja se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom. Pri zaužitju: Usta se spere z vodo . Prizadetemu se ne daje ničesar piti. Takoj se poklice zdravnika. Ne izziva se bruhanja! V primeru spontanega bruhanja mora biti glava ponesrečene osebe nižje od bokov, da se prepreči aspiracija. Če je možno, se zdravniku predloži navodilo za uporabo sredstva.Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Želodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). podporno. O specifičnem protistrupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

Skladiščenje:
Sredstvo se skladišči v originalni embalaži v suhem in zračnem prostoru pri sobni temperaturi (priporočeno pri 20 °C), zaščiteno pred direktno sončno svetlobo, vročino in mrazom. Hrani se stran od virov toplote in vžiga ter ločeno od hrane, pijače, krmil ter nedosegljivo nepooblaščenim osebam.
Razred skladiščenja: 10 (gorljive tekoče kemikalije).
Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje fitofarmacevtskega sredstva.
Kontrolna številka formulacije in datum proizvodnje: sta odtisnjeni na embalaži.
Lastnik registracije: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, D-31860 Emmerthal, Nemčija, www.neudorff .de
Zastopnik za Slovenijo: Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, www.cinkarna.si

Embalaža: 500 ml, 1 l, 10 l in 200 l


Način delovanja:
Sredstvo FRUTAPON se uporablja kot kontaktni akaricid za tretiranje koščičastega in pečkatega sadnega drevja ter vinske trte. Sredstvo deluje tako, da škropilna brozga prekrije pršice z oljno prevleko pod katero se zadušijo. Zato rezistenca, selekcija odpornih sevov ni mogoča.

Navodilo za uporabo:
Sredstvo FRUTAPON se uporablja za zmanjševanje populacij zimskih jajčec pršič prelk (Tetranychus spp.)
na prostem na:
  • trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja: v odmerku 8 L/ha, ob porabi vode 400-600 L/ha. Sredstvo se uporablja od razvojne faze, ko se pričnejo odpirati brsti in so konice zelenih poganjkov komaj vidne, do faze, ko se prvi list razpre in oddvoji od poganjka (BBCH 07 -11), oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe. Priporoča se tretiranje v 2 % koncentraciji (8 L/400 L vode/ha) v razvojni fazi, ko se začnejo odpirati lusko listi na brstih (BBCH 07). Priporoča se upoštevanje intervala od 10 do 14 dni do izvedbe naslednje aplikacije vinske trte.
  • koščičastem sadnem drevju: v odmerku 10 L/ ha na meter višine krošnje, ob porabi vode 500 L/ha/ m višine krošnje Najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha. Sredstvo se uporablja od razvojne faze nabrekanja cvetnih brstov. Od faze, ko so brsti zaprti in vidne svetlo rjave luske do faze, ko je socvetje obdano s svetlo zelenimi luskami, če so te izoblikovane (ne pri vseh sortah) (BBCH 51-54) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe.
  • pečkatem sadnem drevju: v odmerku 10 L/ha na meter višine krošnje, ob porabi vode 500 L/ha/ m višine krošnje. Najvišji dovoljeni odmerek je 30 L/ha. Sredstvo se uporablja od razvojne faze brstenja, ko je končano nabrekanje cvetnih brstov, do faze mišjega ušesca (BBCH 52-54) oziroma v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe.
Opozorila:
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni.
Med treniranjem je treba zagotoviti dobro omočenost škropljene rastline. 
Najugodnejši pogoji za aplikacijo so v suhem vremenu, pri temperaturah zraka nad 7⁰C in ko so škropljene rastline suhe, idealna temperatura zraka v času aplikacije je od 10⁰C do 15⁰C.
Rastline, ki so poškodovane zaradi zmrzali ali kažejo druge simptome pomanjkanja se ne tretira . 
Fitotoksičnost:
Pri aplikaciji v sončnem vremenu se lahko pojavijo poškodbe na listih, zato se priporoča uporaba sredstva samo v suhem in oblačnem vremenu in ko ni nevarnosti pojava zmrzali.
razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se pri poroča izmenična uporaba sredstev z različnimi načini delovanja.
Karenca: Zagotovljena je s časom uporabe.
Mešanje: Ne priporoča se mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi.
Varovanje okolja:
Pri rokovanju s sredstvom je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.

Opozorila:
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah. Preprečiti zanašanje škropilne brozge na ne ciljne gojene rastline.

Varstvo pri delu:
Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja, med aplikacijo s traktorskim nošenim/ vlečenim pršilnikom in med škropljenjem z ročno/oprtno škropilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice in zaprte čevlje). Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec po preteku delovne karence uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majico z dolgimi rokavi, nogavice in zaprte čevlje).
Delovna karenca: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na škropljenih rastlinah posuši.

Priprava sredstva za uporabo:
Pred uporabo skrbno preberemo etiketo in navodila za uporabo. Ravnamo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse in uporabimo priporočeno osebno zaščitno opremo. Preverimo napravo za škropljenje, da je čista in brez ostankov od prejšnjih tretiranjj.
Odmerjeno količino sredstva dodamo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjena s čisto vodo. Med stalnim mešanjem rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine.
Pripravite si le toliko škropilne brozge kot jo potrebujete. Mešalo v rezervoarju škropilnice naj bo vključeno do konca aplikacije.

Ravnanje z ostanki sredstva in odpadno embalažo:
Popolnoma izpraznjeno in trikrat sprano embalažo (plastenka, kanister) lahko odstranimo kot nenevaren odpadek skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Tekočino od spiranja vlijemo v škropilno brozgo, čisto embalažo pa prepustimo pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže, oziroma jo odnesemo na mesto, kjer je zbirališče odpadne embalaže.
Neizpraznjena in slabo očiščena embalaža velja za nevaren odpadek.

Varnostni listi