Zelena galica

Gnojilo ES

Železov sulfat heptahidrat, imenovan tudi Zelena galica, je drobno kristalna anorganska sol, svetlo zelene barve.

Vsebnost hranil: od 17 do 18% železa (Fe). Več kot 12% železa (Fe) topnega v vodi.

Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči.

PREPREČEVANJE: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

ODZIV: PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

ODSTRANJEVANJE: Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

UPORABA:  Zeleno galico uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje železove kloroze vinske trte, sadnega drevja, jagodičevja, okrasnih rastlin in kot sredstvo za uničevanje mahu v travni ruši. Ob uporabi je potrebno upoštevati količine in način uporabe iz navodila za uporabo.

DATUM PROIZVODNJE: Odtisnjen na embalaži.

ROK UPORABE: Neomejen pri pravilnem skladiščenju.

SKLADIŠČENJE: Skladiščiti v originalno zaprti in označeni embalaži; v dobro prezračevanem prostoru (ločeno od hrane, pijače in krmil); na suhem, hladnem mestu ( sobna temperatura ); stran od otrok, živali  ter nepoklicanih oseb.

NAVODILO ZA UPORABO GNOJILA:
Zeleno galico uporabljamo za odpravljanje železove kloroze ali listne bledice rastlin:

1. Vinska trta

Zeleno galico trosimo okoli klorotičnih trsov, oziroma v med vrstni prostor, če so prizadete večje površine. Ne glede na način aplikacije je potrebno na trs dodati do maksimalno 0,3 kg Zelene galice, odvisno od intenzitete kloroze.

Zeleno galico je mogoče aplicirati tudi foliarno, s škropljenjem na list. Uporabljamo od 2 do 4 kg/ha. Škropiti pričnemo, ko opazimo rumenenje listov in ponavljamo od 2 do 4-krat v sezoni.

2. Drevesa in grmičevje
(breskve, hruške, kutine, jagode, maline in robide)

Način dodajanja je isti kot pri vinski trti. Na drevo uporabimo do 0,3 kg Zelene galice, odvisno od velikosti drevesa; v drevesnicah potrosimo od 30 do 40 g Zelene galice na m2. Površino po aplikaciji obilno zalijemo, da se vsa sol raztopi, oziroma zalijemo z že pripravljeno raztopino.

3. Cvetoče kulture 
(vrtnice, rododendroni, hortenzije, gladiole in nageljni)

Ker so navedene rastline precej občutljive, je najbolje, da Zeleno galico dodajamo z zalivanjem od 3 do 4-krat letno. Na m2 uporabimo od 15 do 20 g Zelene galice.

Navodilo za odstranjevanje mahu:

Za odstranjevanje mahu običajno uporabimo do 40 g Zelene galice na m2 površine. Količino lahko povečamo maksimalno na 70 g/m2.

V kolikor ne pričakujemo dežja, je površino po aplikaciji priporočljivo zaliti. 

Če Zelene galice ne moremo enakomerno potrositi, (vrtne trate, tenis, golf, nogometna igrišča, sadovnjaki..) lahko aplikacijo izvedemo s predhodno pripravljeno raztopino Zelene galice. V deset litrih vode raztopimo 1 kg Zelene galice. Po aplikaciji mah počrni in odmre. Pri škropljenju pazimo, da ne pride do odtekanja škropilne brozge iz rastlin.

Varovanje okolja:

Zeleno galico trosimo pred dežjem, ob uporabi gumijastih rokavic in škornjev. Če ni dežja, površine intenzivno zalijemo.

V primeru, da galico dodajamo v obliki raztopine, moramo uporabljati plastično posodo, ki jo po uporabi umijemo. 

Pazimo, da sol ali raztopina ne pride v stik z betonskimi izdelki, saj na njih pusti rjave madeže. 

Uporaba Zelene galice ni dovoljena v varovalnih pasovih, vodnih zajetjih pitne vode, varovalnih pasovih jezer, rek in potokov.

Tehnične informacije

Varnostni listi