Herbocid XL

Vsebuje:
2,4 D v obliki DMA .......... 600 g/L (60,1 % w/w)
CAS št.: 2008-39-1

Vodotopni koncentrat (SL).

Herbocid XL je sredstvo za varstvo rastlin – herbicid za zatiranje širokolistnega plevela v strnih žitih (pšenica, ječmen, rž, tritikala) in koruzi.

SREDSTVO SE SME PRODAJATI SAMO OB PREDLOŽITVI POTRDILA PRIDOBITVI ZNANJ IZ FITOMEDICINE.

PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO!
Pri škropljenju je potrebno preprečiti onesnaževanje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m od meje brega voda 2. reda.

Ime in naslov imetnika registracije: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Avstrija
Distributer: Cinkarna Celje d. d., Kidričeva 26, 3000 Celje, Tel: 03 427 6229.  
Datum proizvodnje in kontrolna številka formulacije sta odtisnjena na embalaži.
Rok uporabnosti: 2 leti od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. 

NAVODILO ZA UPORABO
NAČIN DELOVANJA: Selektivni sistemični, translokacijski herbicid, ki se kopiči predvsem na meristemskih tkivih poganjkov in korenin. Deluje kot zaviralec rasti. Na učinkovitost pozitivno delujejo višje temperature in sončni žarki.  

UPORABA: Herbocid XL se uporablja kot selektivni translokacijski herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega širokolistnega plevela:
a) v koruzi v odmerku 1,25 L/ha pri porabi 400-500 L vode/ha. Tretira se v času, ko ima koruza razvite 3 - 4 liste oziroma je visoka 15 - 20 cm (BBCH 13 - 14).
b) v pšenici, ječmenu, rži in tritikali v odmerku 1,25 L/ha pri porabi vode 400-500 L/ha. Tretira se od sredine razraščanja do konca razraščanja (BBCH14-29).
Sredstvo Herbocid XL dobro zatira: njivski slak (Convolvolus arvensis), njivsko gorjušico (Sinapis arvensis), njivski osat (Cirsium arvense), njivski mošnjak (Thlaspi arvense), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris), koprive (Lamium spp.), metlike (Chenopodium spp.), kislice (Rumex spp.), poljski mak (Papaver rhoeas) in zlatičevke (Ranunculus spp.). Slabše zatira: kamilice (Matricaria sp.), plezajoče lakote (Galium aparine), dresni (Persicaria  spp.), jetičnike (Veronica spp.), (Fumaria officinalis), vijolice (Viola spp.), srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), njivsko spominčico (Myostis arvensis), navadni kristavec (Datura stramonium) in krvomočnice (Geranium sp.).

OPOZORILA: Herbicidov na podlagi 2,4-D ne smemo uporabljati v semenski koruzi. Sredstvo lahko uporabimo na isti površini samo enkrat na leto. Tretiramo pri temperaturah med 5°C in 30°C. Sredstva ne smemo uporabljati v vetrovnem vremenu.

FITOTOKSIČNOST: Če se sredstvo uporablja v skladu z navodilom za uporabo ni fitotoksično. Herbocid XL, uporabljen v večjih količinah ali ob nepravem času, lahko deluje ob neugodnih pogojih fitotoksično. Sredstvo je fitotoksično za vse širokolistne posevke, sadno drevje, vinsko trto in metuljnice (belo in črno deteljo).

KARENCA: Za vse uporabe je zagotovljena s časom uporabe.
DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

MEŠANJE Z DRUGIMI FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI: Sredstvo lahko mešamo z nekaterimi drugimi herbicidi; njihov spekter delovanja je tako še širši.

PRIPRAVA SREDSTVA ZA UPORABO:
Preprečevanje nastajanja ostankov: Ne pripravljamo večjih količin škropiva kot je potrebno. Embalažo izpraznimo do konca, speremo z vodo in to dodamo škropivu v rezervoarju. Slučajno nastale ostanke škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in poškropimo na že poškropljeni površini. 

RAVNANJE Z EMBALAŽO IN NEPORABLJENIM SREDSTVOM: Prazno embalažo, ostanke neporabljenega sredstva ali sredstva, ki mu je potekel rok uporabnosti, oddamo pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo lahko odstranimo kot nenevaren odpadek. Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti. Rokovanje s Herbocidom XL je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.

POGOJI SKLADIŠČENJA: Sredstvo shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščitenim pred vlago in virom toplote, pri temperaturi med 5°C in 30°C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.
Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

KLAVZULA O JAMSTVU: Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja proizvajalec ne odgovarja.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

® zaščiteno ime podjetja NUFARM

Varnostni listi

Navodilo za varno delo