Bakrovi fungicidi

Prednost anorganskih bakrovih fungicidov/baktericidov

Baker (Cu) se v kmetijstvu kot sredstvo za varstvo rastlin oz. fitofarmacevtsko sredstvo uporablja že več kot 250 let. Najprej so sredstva na osnovi bakra uporabljali za razkuževanje semena in zatiranje semenskih bolezni. Konec 19. st. so bakrove pripravke začeli uporabljati na vinski trti  za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola). V 20. st. se je uporaba bakrovih pripravkov močno razširila. Danes jih uporabljamo za zatiranje več kot 200 bolezni, na več kot 120 rastlinskih vrstah.

Bakrovi pripravki se praktično uporabljajo v vseh glavnih rastlinskih kulturah, ki so najbolj pomembne iz prehranskega, ekonomskega in socialnega vidika v Evropi in v svetu. Med najpomembnejšimi kulturami, v katerih se ti pripravki uporabljajo za zatiranje glivičnih bolezni so: vinska trta (peronospora vinske trte Plasmopara viticola), krompir in paradižnik (krompirjeva plesen Phytophtora infestans in črna listna pegavost Alternaria solani), pečkato sadno drevje (jablanov škrlup Venturia inaequalis in hrušev ožig Erwinia amylovora), breskve in nektarine (breskova kodravost Taphrina deformans), oljke (pavje oko Cycloconium oleaginum), hmelj (Pseudoperonospora humuli hmeljna peronospora) in številne ostale rastline in bolezni. V zadnjih letih, ko se v kmetijstvu vse bolj razširjene rastlinske bakterijske bolezni se proti njim prav tako uspešno borimo z bakrovimi pripravki. Najpomembnejše bakterijske bolezni, ki jih zatiramo z bakrovimi pripravki so iz rodu Erwinia sp., Xanthomonas sp., Pseudomonas sp., Ralstonia sp., Clavibacter sp., Agrobacterium sp. in Xyllea fastidiosa.

Bakrovi pripravki imajo, za razliko od organskih fungicidov, zaradi svojega večstranskega načina delovanja tudi nizko tveganje za nastanek odpornih sojev gliv in so zato sestavni del antirezistenčne strategije varstva rastlin. Prav tako imajo zelo pomembno mesto v ekološki pridelavi, kjer se jih uporablja za zatiranje številnih bolezni. Bakrovi pripravki so vključeni v vsa Tehnološka navodila za ekološko pridelavo, ki jih izdaja ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in so v skladu s seznamom iz Uredbe Sveta (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov.

Fungicidi/baktericidi iz skupine fitofarmacevtskih sredstev Cuprablau Z, ki jih proizvajamo v Cinkarni Celje, zaradi velike razporeditve delcev zagotavljajo želeno učinkovitost z nizkimi delovnimi koncentracijami; zaradi njihove dobre puferne sposobnosti je manj možnosti za pojav fitotoksičnosti; rezistenca se ne pojavlja; ostanki Cu v plodovih pa so pod mejnimi vrednostmi, ki so določene po Uredbi Evropskega parlamenta in sveta št. 369/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora.

Pomembno je poudariti, da na področju zatiranja bakterijskih bolezni, nekaterih glivičnih bolezni, predvsem pa v ekološki pridelavi do danes še ni na voljo alternativnih sredstev za varstvo rastlin, ki bi ob enakih pogojih zagotovila enako ali boljšo učinkovitost kot jo imajo bakrovi pripravki.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Proizvodni program:

Kontakt

Mateja Cvikl-Marovt - prodaja
T: +386(0)3 427 6212
M: +386(0)30 998 691
e-mail: mateja.cvikl-marovt@cinkarna.si

Mitja Sitar - tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6240
e-mail: mitja.sitar@cinkarna.si

Vili Kurnik – agro nasveti
T: +386(0)3 427 6233
M: +386(0)51 367 008
e-mail: vili.kurnik@cinkarna.si

Igor Zidarič – agro nasveti
T: +386(0)3 427 6337
e-mail: igor.zidaric@cinkarna.si

Karmen Veber – tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6372
e-mail: karmen.veber@cinkarna.si