Upravljanje podjetja

Uprava družbe:

Predsednik Uprave
Aleš SKOK, univ. dipl. ing. kem. teh., MBA - ZDA

Članica Uprave - tehnična direktorica
Nikolaja PODGORŠEK SELIČ, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.

Član Uprave - delavski direktor
Filip KOŽELNIK, mag. posl. ved


Nadzorni svet:

Člani:

dr. Mario Gobbo (predsednik)
Luka Gaberščik, univ. dipl. prav. (namestnik predsednika)
mag. David Kastelic
Dušan Mestinšek, dipl. inž. el.
Jože Koštomaj, inž. str.
Mitja Svoljšak, univ. dipl. ekon.