Upravljanje podjetja

Uprava družbe:

Predsednik Uprave - generalni direktor
Aleš SKOK, univ. dipl. ing., MBA (ZDA)

Članica Uprave - tehnična direktorica
Nikolaja PODGORŠEK SELIČ, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.

Član Uprave - delavski direktor
Marko CVETKO, dipl. inž. kem inž., spec.

Nadzorni svet:

Člani:

dr. Mario Gobbo (predsednik)
Luka Gaberščik, univ. dipl. prav. (namestnik predsednika)
mag. David Kastelic
Dušan Mestinšek, dipl. inž. el.
Jože Koštomaj
Aleš Skok, univ. dipl. ing., MBA (ZDA) (imenovan za predsednika uprave na podlagi 273. ZGD-1, v času opravljanja funkcije člana Uprave ne opravlja nalog člana Nadzornega sveta)