Upravljanje podjetja

Uprava družbe:

Predsednik Uprave
Aleš SKOK, univ. dipl. ing. kem. teh., MBA - ZDA

Članica Uprave - tehnična direktorica
Nikolaja PODGORŠEK SELIČ, univ.dipl.inž.kem.inž., spec.

Član Uprave - delavski direktor
Filip KOŽELNIK, mag. posl. ved


Nadzorni svet:

Člani:

dr. Mario Gobbo (predsednik)
Luka Gaberščik, univ. dipl. prav. (namestnik predsednika)
mag. David Kastelic
Dušan Mestinšek, dipl. inž. el.
Jože Koštomaj, inž. str.
Aleš Skok, univ. dipl. ing., MBA (ZDA) (imenovan za predsednika uprave na podlagi 273. ZGD-1, v času opravljanja funkcije člana Uprave ne opravlja nalog člana Nadzornega sveta)